Lagu Bubuy Bulan jeung Rongkahna Urang Sunda


Cenah urang Sunda mah kacida rongkahna. Ngaleuwihan sékésélér bangsa deungeun, sanajan dibandingkeun reujeung urang Amerika ogé. Lamun urang Amerika mah ngan ukur bisa ngajajah bulan (cenah ceuk béja). Eta ogé ngan ukur sakeudeung reujeung sakali-kalina, henteu daékeun indit ka ditu deui. Ari urang Sunda mah apanan bulan téh dibubuy…. Lain ngan ukur bulan wungkul anu bisa dibubuy téh. Anu leuwih rongkah deui mah panon poé atawa béntang anu disangray. Apanan panon poé ku urang Sunda mah disaté. Kitu mungguhing ceuk lagu Bubuy Bulan.

Bubuy bulan, bubuy bulan sangray béntang
Panon poé, panon poé disasaté
Unggal bulan, unggal bulan abdi téang
Unggal poé, unggal poé ogé hadé

Situ Ciburuy laukna hésé dipancing
Nyérédét haté ningali hérang caina
Tuh itu saha nu ngalangkung unggal énjing
Nyérédét haté ningali sorot socana

Bubuy Bulan

Masang XAMPP dina Kompiuter Sorangan


Sanggeus ngundeur XAMPP, saterusna mah XAMPP-na dipasang dina kompiuter anu bakal dipaké pikeun nyieun program dina web. Cara masangna gampang, sakumaha masang program anu séjénna (catetan: ieu mah masangna dina Windows). Tinggal klik waé dua kali payil program xampp-win32. Bakal kaluar jandéla cara masang XAMPP. Tina jandéla anu kaluar, tangtukeun map anu arék dijadikeun tempat neundeun payil-payil anu diperlukeun pikeun ngajalankeun Apache katut pangrojongna. Sanggeus ditangtukeun, klik waé kenop Install. Tungguan nepikeun ka réngséna ngaguar payil-payil kana tempat anu geus dipilih tadi.

Jandela pikeun masang XAMPP

Terus bakal kaluar jandéla Command Prompt (jandéla paranti ngasupkeun paréntah kana kompiuter ku jalan ngetikeun paréntahna). Dina jandéla éta ketik waé pilihan anu disadiakeun, ketik hurup y atawa n sakumaha anu ditanyakeun.

Sanggeus réngsé, bisa dicoba naha Apache-na geus jalan atawa acan. Carana ngagunakeun panyungsi internét samisal Mozilla Firefox atawa Internet Explorer. Ketik alamat http://localhost/. Lamun kaluar kalimah anu ngawartakeun yen urang geus beres masang XAMPP dina kompiuter.

Jandela Mozilla Firefox lamun ngakses http://localhost anu nandakeun masang XAMPP-na bener

Ngarobah Aksara Latin Kana Aksara Sunda di Internet


Nalika keur nyungsi internét, terus miboga kahayang pikeun diajar Aksara Sunda? Bisa ngagunakeun bantuan loka atawa situs internét. Aya hiji situs anu nyadiakeun tempat pikeun ngarobah tulisan tina Aksara Latin kana Aksara Sunda. Aksara-aksara anu diasupkeun kana éta loka bisa langsung dirobah kana Aksara Sunda. Salian ti ku jalan nulis dina kotak anu disadiakeun, bisa ogé nyalin tulisan tina tempat séjén kana éta kotak. Teu lila ogé bakal aya tulisan dina Aksara Sunda anu mangrupakeun hasil ngarobah tina aksara Latin kana Aksara Sunda.

Loka anu nyadiakeun tempat pikeun ngarobah Aksara Latin kana Aksara Sunda téh nyaéta Konvérsi Aksara Latin – Aksara Sunda.

Loka http://aksara.sabilulungan.org/

Atuh dina éta loka ogé disadiakeun kodeu-kodeu program anu bisa digunakeun pikeun nyieun loka anu sarupa reujeung éta loka (ngarobah tulisan tina aksara Latin kana Aksara Sunda). Éta program dijieun ku alpukahna Kang Dian Tresna Nugraha. Undeur waé ngaliwatan panumbu SundaConv-1.2.zip anu aya di bagéan handap éta situs. Nempo kana kateranganana mah éta program téh dijieun kalawan maké lisensi publik (lisensi GPL).

Ngeunaan Aksara Sunda


Geus sababaraha taun katukang mikawanoh aksara Sunda. Éta ogé kétang pédah waé meuli buku Aksara Sunda anu jilidna warna beureum. Harita mah kacida hayangna lamun dina maké kompiuter téh bisa ngagunakeun Aksara Sunda. Nya sahanteuna waktu ngetik dina program Microsoft Word. Harita miboga kahayang nyieun aksara kujalan ngarobah salasahiji jinis aksara (font) anu aya dina Windows, terus nalika nulis ngagunakeun Microsoft Word milih aksara anu geus meunang ngarobah téa. Ngan kahayang ngan ukur kahayang, teu nepikeun ka jadi kanyataan.

Ayeuna-ayeuna, sawatara inpo ti internét geus nerekab ngeunaan ayana Aksara Sunda anu bisa dipaké dina kompiuter. Naha arék dina Windows atawa Linux. Aksara Sunda geus asup kana standar Unicode. Kusabab kitu Aksara Sunda geus diaku jadi standar pikeun nulis maké kompiuter hususna pikeun urang Sunda.

Urang Sunda anu mikaresep kana Aksara Sunda, anu jadi salasahiji bagéan tina Budaya Sunda, kudu ngarasa bungah yén Aksara Sunda geus diaku jeung geus jadi standar pikeun digunakeun dina ngokolakeun inpo atawa data. Dina nulis maké kompiuter, atawa neundeun data dina kompiuter reujeung silih-tukeuran data antara papada urang, bisa maké kompiuter bari teu kudu sieun susah pikeun ngarobahna reujeung ngokolakeunana deui. Asal dina kompiuter anu dipakéna geus diteundeunan Aksara Sunda, bisa digunakeun pikeun nulis maké Aksara Sunda.

Kampung Ciburuan ngagunakeun Aksara Sunda

Pikeun anu hayang miboga kompiuter anu bisa dipaké nulis Aksara Sunda, kudu ngundeur heula Aksara Sunda. Ngundeurna bisa ti alamat ieu. Sanggeus diundeur terus asupkeun éta payil meunang ngundeur kana map C:/Windows/FONTS.

Pakaitna Papabrikan tina Daun Danas Reujeung Saringan


Papabrikan tina daun danas paranti kaulinan barudak minangkana mah kaulinan anu nurutan pabrik héleran paranti nutu atawa ngagilih paré supaya jadi béas. Papabrikan narima taneuh lembut anu masih kénéh campur reujeung taneuh badag, terus sina ngocor ngaliwatan daun danas anu déngdék (luhur sabeulah). Taneuh anu masih kénéh campur téh diawurkeun di tungtung daun danas anu beulah luhur supaya ngocor ka handap. Kusabab di tengah-tengah daun danas aya anu bolongan, taneuh anu laleutik atawa lembut téh moncor atawa asup kana liang éta. Sedengkeun anu gedéna mah terus mapay daun danas ka tungtung anu di handap. Di handapeun liang atawa bolongan di tengah daun danas diteundeunan wadah pikeun nandéan taneuh anu maruragan.

Taneuh anu kaluar tina liang atawa bolong, dianggapna béas meunang ngahéler. Ari huutna mah bakal mapay daun danas nepikeun ka handap.

Papabrikan

Sanajan cara gawé ieu papabrikan téh béda reujeung pabrik héleran anu nyaan, bisa dicokot pangajaran ku barudak anu arulinna. Ieu papabrikan bisa jadi cara kumaha nyaring atawa milihan barang anu campur antara anu badag reujeung anu lembut. Lamun hayang misahkeun antara anu badag reujeung anu lembut bisa maké saringan. Saringan ieu bisa diatur gedé katut leutikna (hayang milih barang anu lembut/badagna sakumaha). Leutik jeung gedéna anu dipisahkeun bisa diatur ku gedéna bolongan saringan.

Dina hal papabrikan, gedéna bolongan atawa liang kudu ditangtukeun saméméhna. Gedéna gumantung kana lembutna taneuh anu maloncor kana liang. Leuwih gedé liangna, bakal baradag ogé taneuh anu maloncorna. Pon kitu deui lamun hayang anu lembut pisan, kari nyieun liang anu leutik.