Taun Anyar 2013


Taun Anyar 2013
Taun Anyar 2013

Kawijakan Nyieun Akte Lahir Anu Ngabeuratkeun


Hiji bangbaluh anu dikedalkeun ku wawakil masarakat nalika lawungan calon bupati Sumedang ka Kampung Ciburuan, téh nyaéta ngeunaan mahalna waragad anu dikaluarkeun ku masarakat pikeun nyieun Akte Lahir. Masarakat anu miboga budak anu hayang nyieun Akte Lahir pikeun daptar sakola ka SMP, kudu ngaluarkeun béaya anu gedé. Lamun diitung-itung mah béaya anu kudu dikaluarkeun pikeun meunangkeun salambar keretas Akta Lahir téh leuwih ti sajuta. Kacida mahalna pikeun ukuran urang lembur mah.

Bangbaluh ieu bisa jadi panghalang pikeun masarakat anu hayang nyakolakeun budakna ka sakola SMP. Da geningan ayeuna mah asup SMP téh kudu maké Akte Lahir sagala. Hahalang ieu matak mugagkeun masarakat anu arék ngasupkeun budakna ka SMP. Da waragad anu kudu dikaluarkeunana beuki nambahan. Tacan béaya séjén-séjénna.

Lambaran Akte Lahir
Lambaran Akte Lahir

Hiji andelan pikeun urang lembur mah taya deui ti Pemilukada. Susuganan waé lamun Bupatina ganti, béaya anu kudu dikaluarkeun pikeun nyieun Akte Lahir téh ngurangan. Da apalna nyieun Akte téh apanan di kabupatén.

Hanjakal meunang jawaban téh anu matak hanjelu. Cenah, aturan ngeunaan nyieun Akte Lahir anu jadi mahal téh dijieunna ti puseur lain ti kabupatén. Aturan anu ngudukeun sidang heula di pangadilan pikeun nyieun Akte Lahir téh dijieunna ku pamaréntah puseur. Atuh pamaréntah kabupatén mah ngan ukur katempuhan wungkul. Atuh, pikeun ngungkulanana, pamaréntah kabupaten hususna kabupatén Sumedang cenah bakal ngayakeun sidang nyieun Akte Lahir di kacamatan. Jadi masarakat anu arék nyieun Akte Lahir teu kudu ka kabupatén. Ieu hal supaya bisa ngurangan waragad pikeun ongkos, pangpangna ngongkosan saksi anu kudu disadiakeun ku anu nyieun Akte Lahir. Masarakat kudu apal jadwalna, iraha bakal aya sidang di kacamatan. Ieu jalan dipiharep bisa ngurangan waragad anu mahal.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.banglikab.go.id/)

Aksi Budaya Nolak Kurikulum 2013


Ieu mah mangrupakeun cutatan tina kagiatan anu disebarkeun ngaliwatan Pesbuk

 
 

(Sumber: https://www.facebook.com/)

Lamun Kurikulum 2013 Dilaksanakeun, Kumaha Nasib Basa Sunda?


Ayeuna téh cenah keur ramé-raména madungdengkeun ngeunaan Kurikulum 2013. Kurikulum anyar éta sabenerna mah dijieun kalawan maksud supaya barudak sakola hususna barudak SD henteu beurat teuing dina diajarna di sakola. Henteu loba teuing pangajaran anu kudu diiluan ku barudak sakola. Nurutkeun rarancangan, Kurikulum 2013 jumlah pangajaran di sakola dasar (SD) bakal dikurangan, pon kitu deui reujeung pangajaran di SMP. Lamun tadina jumlah pangajaran di SD téh jumlahna sapuluh siki dikurangan jadi genep rupa pangajaran nyaéta Matematika, Bahasa Indonesia, Agama, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, katut Kesenian. Sedengkeun ari barudak SMP anu tadina diajar 12 pangajaran, dikurangan jadi sapuluh pangajaran: Pendidikan Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya dan Muatan Lokal, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, katut Prakarya.

Basa Sunda dipupus tina pangajaran di sakola
Basa Sunda dipupus tina pangajaran di sakola

Ngilikan kana maksudna mah alus ogé supaya barudak téh teu loba teuing beungbeurat dina diajarna. Ngan hanjakal, pikeun pihak-pihak di daérah mah ieu kurikulum anyar téh bakal ngaleungitkeun pangajaran Bahasa Daérah di sakola-sakola, contona waé nya pangajaran Basa Sunda. Keur peujeuh mah sanajan aya pangajaranana ogé di sakola, Basa Sunda téh susah ngahonjatna (barudak sakola susah bisana), komo deui ieu dileungitkeun. Arék kumaha nasib Basa Sunda ka hareupna lamun henteu diajarkeun di sakola? Barudak sakola moal apal jeung bisa kana Basa Sunda. Salian ti éta, lamun Basa Sunda dileungitkeun tina kurikulum dina harti henteu diajarkeun deui di sakola-sakola, kumaha atuh nasib guru Basa Sunda ka hareupna? Maenya kudu ngajar pangajaran séjén! Ogé kumaha nasib jurusan Pendidikan Basa Sunda di paguron luhur anu nyayagikeun guru-guru Basa Sunda ka hareupna? Piraku kudu tutup mah!

Lamun kitu mah, Kurikulum 2013 téh henteu ngabélaan kana Basa Sunda salaku basa daérah anu aya di Indonésia. Taya deui carana ku jalan kudu ngarobah éta Kurikulum saacanna ditetepkeun ku pamaréntah. Sahanteuna henteu mupus basa daérah tina pangajaran di sakola.

Loba tokoh masarakat Sunda hususna anu mikadeudeuh kana Basa Sunda asa neuteuli kana kahayang jeung pamadegan pamaréntah ieu. Aranjeunna néangan tarékah kumaha supaya Basa Sunda henteu dileungitkeun tina pangajaran di sakola-sakola. Warta panganyarna, dina poé isukan (Senén) bakal diayakeun démonstrasi pikeun megatan ditetepkeunana Kurikulum 2013 kajaba lamun ngasupkeun basa daérah kana Kurikulum anu anyar. Démonstrasi  anu dijudulan Aksi Budaya Nolak Kurikulum 2013 bakal dilumangsungkeun di hareupeun Gedung Saté terus ka tugu Monumén Perjuangan.

(Gambar meunang nginjeum ti pesbuk)

Radio Baraya Sunda (RBS)


Radio Baraya Sunda (RBS) mangrupakeun salasahiji grup di pésbuk anu sipatna bébas bisa diiluan ku saha waé (Open Group). Grup ieu dijieun pikeun jadi salasahiji tempat ngobrol jeung komunikasina baraya anu resep kana nyetél RBS. Saméméhna, grup Radio Baraya Sunda (RBS) di pésbuk ieu dijieun ku aktipis Sunda anu nyieun RBS (Radio Baraya Sunda), salasahiji radio anu siaranana ngaliwatan média internét. Jadi sabenerna mah RBS bisa disebutkeun stasiun radio anu nyebarkeun siaranana ngaliwatan internét. RBS diadegkeun di Bandung dina ping 20 Méi 2011 ku aktipis Sunda. Salian ti pikeun jadi média komunikasi, antara baraya RBS, grup Radio Baraya Sunda ieu ogé digunakeun pikeun manjangkeun tali mimitran.

Radio Baraya Sunda (RBS) di pesbuk
Radio Baraya Sunda (RBS) di pesbuk

Pikeun baraya anu hayang jadi anggahota ieu grup bisa asup ka ieu grup. Kalawan peupeujeuh ti anu ngokolakeun ieu grup, baraya anu ilubiung kana ieu grup alusna maké poto profil katut nyadiakeun inpo diri anu bener supaya gampang dina mangsana riung mungpulung baraya sacara langsung. Baraya anu hayang jadi anggahota ieu grup, kari asup waé ka alamat https://www.facebook.com/groups/baraya.rbs/.

Peupeujeuh atawa pameredih séjénna ka baraya anu ngiluan kana ieu grup, lamun nyieun pairan, status, gambar atawa panumbu pidio kudu aya patali atawa pakait reujeung siaran anu keur dipidangkeun ku RBS. Lamun aya kiriman teu merenah atawa taya pakaitna reujeung RBS, kirimanana bakal dipupus ku admin grup. Ieu geus jadi katangtuan anu kudu ditedunan ku unggal anggahota grup.

Atuh, pikeun baraya anu hayang jadi donatur atawa pandeudeul (sponsor) RBS, ditarima ogé ku RBS. Carana bisa ngirim pésen ka tukang siaran RBS (Gan Aham, Ki Jayus atawa Nyai Endit). Pangrojong ieu bisa jadi pangdeudeul pikeun RBS supaya leuwih alus deui. Pikeun inpo grudp ieu anu leuwih panceg, bisa dilongok langsung dina lambaran About ieu grup.