Pupuh Kinanti jeung Budak Leutik Bisa Ngapung


Pupuh kinanti bisa jadi mangrupakeun pupuh anu gampang diapalkeunana (pangapalna) jeung geus dipikawanoh ti keur sakola SD kénéh. Pupuh Kinanti reujeung Asmarandana geus diajarkeun ti SD kénéh. Jadi teu anéh lamun ti keur letik kénéh geus apal kana éta pupuh. Anu salasahijina remen diapalkeun reujeung dikawihkeun téh nyaéta Budak Leutik Bisa Ngapung katut Éling-éling Mangka Éling.

Teu anéh harita mah lamun nyaritakeun ngeunaan Pupuh Kinanti, anu kapikir téh langsung waé Budak Leutik Bisa Ngapung. Kitu deui lamun nyaritakeun pupuh Asmarandana, anu aya dina pikiran téh langsung waé Éling-éling Mangka Éling. Jadi harita mah Kinanti dina Budak Leutik Bisa Ngapung téh jadi judulna éta pupuh. Kitu deui reujeung Asmarandana dina Éling-eling Mangka Éling, jadi judulna éta pupuh.

Matak rada anéh lamun aya pupuh Kinanti tapi eusina lain Budak Leutik Bisa Ngapung atawa pupuh Asmarandana tapi rumpakana lain Éling-éling Mangka Éling.

Lalay

Rumpakan pupuh Kinanti anu masih kénéh apal mah:

Budak leutik bisa ngapung
Babakuna tengah peuting
Ngalayang kakalayangan
Neangan nu amis-amis
Sarupaning bungbuahan
Naon baé nu kapanggih

Ari beurang ngagarantung
Dina dahan-dahan kai
Disada kokoréakan
Cing coba ku anjeun pikir
Nu kitu naon ngaranna
Pinter mun bisa kapanggih

(Gambar meunang nginjeum ti http://angeliczone.wordpress.com/)

Anu Nguriling téh Panon Poé Atawa Alam Dunya?


Isuk-isuk geus meleték di palebah wétan, cahyana moncorong ngaliwatan sela-sela dangdaunan. Nyaangan unggal tempat anu tadina poék. Dina majuna waktu, isuk muru beurang, cicingna nérékél naék nepikeun ka luhur. Malahan mah aya mangsa cicingna di luhureun emun-emunan. Wanci ngagayuh ka wanci soré, pindah deui cicingna. Tadina anu di luhureun téh turun ka lebah kulon. Anu ahirna mah nyumput di tukangeun gunung. Anu tadina dunya dicaangan ku cahyana, jadi poé mongkléng.

Kitu jeung kitu, unggal poé. Isuk-isuk mucunghul di lebah wétan, pabuburit surup di lebah kulon. Éta anu dipigawé ku panon poé. Teu pernah elat, komo nepikeun ka eureunna mah. Lamun geus waktuna kudu mucunghul di lebah wétan, pasti bakal mucunghul di lebah wétan. Lamun waktuna kudu surup di lebah kulon, pasti surup di lebah kulon.

Panon poe meletek di beh wetan

Ti wétan muru ka kulon. Tuluy tilem ka handapeun alam dunya. Panon poé téh ngurilingan alam dunya ti lebah wétan ka lebah kulon. Unggal poé kituna téh.

Ngan, naha bener anu nguriling teh panon poe?

Sanggeus ditalungtik reujeung naon anu dipikanyaho ku élmu pangaweruh, hususna ti sakola, anu nguriling téh lain panon poé tapi alam dunya. Lain panon poé ngurilingan alam dunya, tapi alam dunya anu ngurilingan panon poé. Najan ku jalma anu cicing di alam dunya, karasana panon poé anu ngurilingan alam dunya, anu sabenerna mah sabalikna.

Nyambungkeun CodeIgniter 2 kana Databés Oracle


Sakali waktu mah anu perlu disambungkeun kana aplikasi wéb téh lain databés MySQL atawa PostgeSQL wungkul. Tapi perlu ogé databés Oracle. Kabeneran aplikasi anu dijieunna make rangkay gawé (framework) codeigniter anu dina nyambungkeun aplikasi kana databésna lumayan gampang. Kari ngatur dina payil konpigurasi databés, geus bisa nyambung kana databésna. Jeung bisa dipaké iraha waé dina aplikasi anu dijieun.

Nyobaan nyieun konpigurasi databés biasa ngan databésna maké databés Oracle. Kusabab databésna maké Oracle, atuh tukang setirna (dbdriver-na) ogé maké oci8. Aplikasi dijalankeun, gagal cenah pikeun nyambungkeun aplikasi kana databésna. Teu bisa nyambungkeun aplikasi kana databés.

Kumaha atuh?

Sanggeus nyungsi maké google, geningan teu bisa maké konpigurasi biasa sakumaha databés MySQL atawa PostgreSQL, tapi aya anu nyebutkeun cenah kudu maké TNS (TNS téh naon nya…?). Anu ngabédakeunana mah utamana ngaran pangladén databésna. Henteu langsung maké alamat IP atawa pangladén databés, tapi kudu maké gambaran anu jéntré ngeunaan databésna katut kumaha cara nyambungna (maké naon nyambungna).

Konpigurasi databes codeigniter kana Oracle

Pikeun inpo leuwih jéntré bisa nyungsi ka alamat http://codeigniter.com/forums/viewthread/139675/.