Kariaan Pikeun Budak anu Arék Dikeureut


Dina mangsana budak kudu dikeureut (disepitan atawa disunat), osok dibarengan ku hajat. Hajatna biasana mah osok nanggap sisingaan atawa kuda rénggong. Hajat ieu biasa disebut kariaan. Minangkana mah jadi pangreuah-reuah jeung pangbubungah pikeun budak anu disunatan. Saméméhna budak disunatan téh apanan dibébénjokeun heula ku jalan naék kuda rénggong atawa sisingaan.

Kuda renggong

Pikeun budak mah apanan disunatan kacida dipikasieunna. Komo lamun meunang béja ti budak anu geus ngarasa disunatan mah. Cenah, nyeri disunatan téh. Kusabab kitu, lamun sakalian kariaan mah apana sahanteuna bisa kabébénjokeun. Bisa mopohokeun kasieun arék dikeureut (disunat) kusabab aya raraméan nanggap sisingaan atawa kuda renggong. Sanggeus sapoé jeput raraméan tumpak sisingaan atawa tumpak kuda renggong, atuh dina peutingna kakara budak téh dikeureut.

Salian ti pikeun ngabébénjokeun budak anu arék dikeureut, bisa waé hajat kariaan téh jadi tanda sukur ka Anu Maha Agung geus dipaparin budak anu geus manjing pikeun disunatan. Da disunat téh apanan geus jadi kawajiban pikeun umat Islam mah. Supaya bisa gampang dina beberesih jeung matak nyéhatkeun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://alampriangan.files.wordpress.com/2011/10/kuda-renggong.jpg)

Fedora LiveUSB Creator, Pakakas Pikeun Ngasupkeun Sistem Operasi kana Plésdis


Ieu program atawa pakakas bisa dipaké pikeun nyieun plésdis (flashdisk) paranti masang sistem operasi kompiuter (booting tina plésdis). Ngaliwatan program ieu plésdis bisa dipormat kalawan diasupan program sistem operasi anu baris dipasang kana kompiuter. Jadi masang sistem operasi kompiuter teu kudu maké sidi (CD) atawa dipidi (DVD) deui.

Layar jandela Fedora LiveUSB Creator

Sanajan ngaranna ieu program téh Fedora, anu hartina kaluaran atawa miboga pasipatan husus pikeun Fedora, tapi sabenerna mah lain ngan ukur pikeun Fedora wungkul. Sistem operasi anu bisa diasupkeun kana plésdis téh lain ngan ukur sistem operasi Fedora wungkul, tapi bisa ogé Linux séjénna kayaning Ubuntu, Mandriva, LinuxMint, jeung anu séjénna. Malahan mah bisa ogé dipaké pikeun ngasupkeun sistem operasi séjénna kayaning Windows asal payilna diteundeun dina pormat iso.

Aya sababaraha kapinunjulan program ieu, diantarana:

  1. Program ieu bisa dijalankeun dina Windows atawa Linux pikeun ngasupkeun sistem operasina kana plésdis.
  2. Terus ogé, dina ngasupkeun sistem operasi kana jero plésdisna teu kudu mupus data atawa ngapormat data anu aya dina plsédis. Pon kitu deui teu kudu nyieun partisi dina plésdisna.
  3. Lamun hayang ngasupkeun Linux anu jinisna Fedora bisa ngundeur kalawan otomatis. Tinggal milih persi anu hayang diasupkeun kana plésdisna.
  4. Bisa nyieun tempat neundeun anu matuh (persistent storage creation).
  5. Ditarjamahkeun ka rupa-rupa Basa.

Pikeun anu merlukeun ieu program, bisa ngundeur ti loka fedora.