Rumpaka Kawih Sunda: Kudu Ka Saha


Rumpaka kawih ieu meunang ngundeur ti datasunda.org

Kudu ka saha urang ngumaha
Na ka indung duh na ka bapa
kudu ka saha urang balaka
Pikeun nepikeun geuning
Duka carita
Kudu ka saha urang nyalindung ka papayung
Nyalindung na ka pangagung
Kudu ka saha urang nyuuh
Neda dijait geuning tina bangbaluh
Duh ieung tunggara teu euih-euih
Lah teu weleh nandangan peurih
Diteangan saha nu haat nulungan
Dipaluruh di mana geusan balabuh
Kudu ka saha urang ngageuri
Iwal diri duh tahan uji
Kudu ka saha urang nya muntang
Jalan utama geuning
Iman ka Gusti

Duh ieung tunggara teu euih-euih
Lah teu weléh nandangan peurih
Ditéangan saha nu haat nulungan
Dipaluruh di mana geusan balabuh
Kudu ka saha urang ngageuri
Iwal diri duh tahan uji
Kudu ka saha urang nya muntang
Jalan utama geuning
Iman ka Gusti

Kawih Sunda Kudu ka Saha

(Gambar meunang ngala ti youtube)

Tempat Niis Wargi Sunda


“Haturan Wilujeng Sumping Kasadaya Wargi-wargi Anu Kaleresan mikaseneng tur Mikacinta kana Bahasa Sunda.”

Kitu kalimah bubuka ngeunaan ieu grup. Nilik kana ngaranna, bisa jadi ieu tempat atawa grup téh bisa dijadikeun niisna urang Sunda. Naha arék niiskeun pikir atawa niiskeun haté, atawa niiskeun deui ingetan ngeunaan Sunda. Ieu grup bisa dijadikeun tempat pikeun niiskeun kahariwangan hususna ngeunaan kasundaan. Ieu grup diancokeun pikeun anu mikacinta reujeung mikahémah kana Basa Sunda, disagigireun grup-grup séjénna anu sarupa anu aya di pésbuk (facebook).

Grup Tempat Niis Wargi Sunda di pesbuk

Tujuanana ieu grup, nurutkeun inpo anu disadiakeun, pikeun ngaraketkeun tatali wargi antar-jalma hususna pikeun anu kawengku ku wewengkon Pasundan. Sedengkeun ari téma anu bisa dipagunemkeun dina obrolan atawa paguneman mah bébas. Cenah grup ieu bisa dijadikeun pikeun tempat curhat, tatanya, tatarucingan, ngadongéng, sisindiran atawa ngan ukur seja niiskeun pikir ku jalan sempal kapiguyon.

Ngeunaan pisi (visi) jeung misina, nyutat tina inpo ieu grup, “Pamugi ku ayana ieu grup téh sing janten paniis kana haté wargi anu nuju sedih, Panghibur kana qolbu dulur anu nuju bingung, Pangbibingah kana manah baraya anu nuju sesah. Utamina pamugi ieu grup téh sing janten Washilah kanggé langkung ngaraketkeun deui Tatali Silaturahim diantara PARA WARGI, Maheutkeun manah sakumna baraya, ku cara ngiring nanjeurkeun sareng mikacinta kana Basa sareng Budaya Pasundan.”

Pikeun anu hayang ngiluan kana ieu grup bisa ngajugjug ka alamat Tempat Niis Wargi Sunda. Terus menta idin pikeun diaku jadi anggaota ieu grup. Nalika dijugjug dina ping 25 Rayagung mah lobana anggahota anu asup kana ieu grup téh leuwih ti 3.500 urang.