Nyikat Huntu Maké Daun Eurih


Ceuk béja, gading jelema mah béda reujeung gading gajah. Lamun gading gajah mah payu dijual, sedengkeun ari gading jelema mah henteu payu. Kusabab kitu, jalma mah teu bisa ngingu gading sakumaha gajah ngingu gading. Lamun huntu jelema geus aya gadingan, geus waktuna pikeun diberesihan. Gading sanajan ngan ukur saeutik atawa ipis kénéh, kudu buru-buru diberesihan supaya katempona berséka jeung beresih. Ulah nepikeun ka huntu téh rupana jadi konéng lain bodas. Salian ti rupana anu konéng, ogé biasana mah lamun aya gadingan osok bau baham lamun niup atawa ngarénghap.

Daun eurih

Dina meresihan huntu, lamun keur euweuh sikat huntu atawa odol, apanan susah ogé nyikatna. Ngan di lembur mah henteu matak jadi pugag pikeun meresihan huntu. Pikeun meresihan huntu anu geus konéng bisa maké dangdaunan sabangsaning daun eurih. Daun eurih anu ngora kénéh téh digulung-gulung, ngan ulha gedé teuing jeung apdet teuing. Nya gedéna asal bisa asup kana baham.

Sanggeus digulung-gulung terus dikosok-kosok kana huntu anu geus konéng. Dina meresihan huntuna kudu ati-ati bisi raheut kana biwir. Daun eurih mah seukeut komo sisina mah, lamun keuna atawa ngagérésél kana kulit matak raheut.

Bodor & Tarucing Sunda (BTS)


Grup ieu dingaranan Bodor & Tarucing Sunda. Mangrupakeun grup dina pésbuk anu sakumaha ngaranna, dieusi ku bobodoran jeung tatarucingan. Hal ieu bisa ogé katempo dina ngeunaan atawa inpo grup ieu anu nyebutkeun yén grup ieu mah ngeunaan Kumpulan Carita Humor jeung Tatarucingan Basa Sunda.

Grup Bodor & Tarucing Sunda di Pesbuk

Dina guntrengna silih témbalan atawa silih pairan tutulisan dina tepas ieu grup, teu jauh tina bobodoran jeung tatarucingan. Unggal anggahota ieu grup midangkeun bodor jeung tarucing bogana séwang-séwangan. Naha bobodoran jeung tatarucingan anu geus ilahar jeung geus dipikanyaho ku kalolobaan jalma, atawa bobodoran jeung tatarucingan anu anyar meunang ihtiar motékar ngarang sorangan.

Pikeun anu mikaresep kana bobodoran jeung tatarucingan, taya salahna lamun ngilu icikibung kana ieu grup. Anu seja ngiluan, bisa asup ka alamat Bodor & Tarucing Sunda. Dina prak-prakana ngaramékeun ieu grup, aya hiji pangwawadi ti anu nyieun ieu grup, Oge peryogi diperhatoskeun, supados ieu grup langkung hirup tur rame sateuacan ngadamel status kedah masihan heula komentar kana status nu tos aya.

Jumlah anggahota pésbuk anu asup kana ieu grup téh geus leuwih ti 14.000 (diilikan dina ping 18 Rayagung). Ieu grup teh dikokolakeun ku tilu urang Admin: Cep Sasdika, Gending Raspuzi, jeung Bisma Bratayudha.