Cara Ngéker Tujuan (Bagéan Kadua)


Léngkah anu kudu dicokot supaya tujuan bisa kahontal, nyaéta:

Léngkah Kahiji: Netepkeun tujuan. Cokot sababaraha lambar keretas jeung pulpen. Tuluy tuliskeun naon waé anu dipikahayang dina kahirupan ieu. Pokona mah sagala hal anu ngolébat dina pikiran catet dina keretas éta. Ngan anu kudu diinget, nyaéta tujuan anu dipikahayang ulah patukang tonggong reujeung bag-bagan agama jeung angger kudu SMART.

Targét

Léngkah Kadua: nyieun ancang-ancang atawa siap-siap ku maké tilu sikep:

Sikep kahiji, Laku lampah. Kudu yakin naon anu dipilampah téh bener-bener geus jelas ka mana loyogna, sapagodos reujeung tujuan anu hayang dihontal.

Sikep kadua, Mikir. Paké waktu mikir pikeun nimbang-nimbang naon waé anu geus dipilampah jeung kumaha pikeun ngahontalna.

Sikep katilu, Ngarasakeun. Usahakeun rarasaan kudu tenang jeung lobakeun imut pikeun nyinghareupan sagala hahalang anu bakal datang.

Léngkah Katilu: Ngaréka-réka anu bakal kajadian jeung cara ngungkulanana. Jieun daptar sagala hal anu kira-kira bakal karandapan jeung cara ngungkulanana dina ngahontal tujuan.

Léngkah Kaopat: Pariksa. Cokot hiji atawa dua cara ngungkulan  masalah anu bakal dilakonan. Carana ku jalan nyieun daptar mangpaat jeung karugian anu bakal kaalaman tina cara ngungkulan anu dipilih.

Léngkah Kalima: Netepkeun rarancang. Pikeun unggal tujuan, pilih cara ngahontal pangalusna jeung tetepkeun rarancang kumaha cara ngahontalna.

Léngkah Kagenep: Pigawé ayeuna.

Léngkah Katujuh: Sésakeun waktu pikeun nengetan sagala usaha anu geus dipigawé. Pariksa unggal parobahan jeung kamajuan, naha tujuan geus kahontal atawa acan.

Léngkah Kadalapan: balik deui kana tujuan. Pariksa deui, naha cocog teu tujuanana pikeun naékeun kualitas kahirupan. Lamun cocog, tuluykeun.

(Meunang nyutat kalawan diringkes tina Majalah El-Fata edisi 01/IV/2003)

Baca ogé:

  1. Cara Ngéker Tujuan (Bagéan Kahiji)

Nulis Tulisan Blog Dibarengan ku Gambar


Cenah ceuk babaturan, lamun nulis tulisan dina blog kudu dibarengan maké gambar atawa média lainna saperti pidio. Nya minangkana mah jadi pandeudeul kana tulisanana. Da cenah gambar mah bisa mawa matak resep ka anu macana, jeung gambar bisa dihartikeun ku rupa-rupa kalimah. Gambar bisa ngawakilan eusi tulisan. Jadi najan teu langsung maca tulisan sajawantrahna atawa sacéréwéléna, anu maca bisa nengetan gambar anu aya dina tulisan éta. Jadi penting pisan nambahan pangdeudeul hususna gambar kana tulisan. Salian ti méré warna jeung rupa kana tulisan, ogé matak narik kapanasaran ka anu ngalongok blog supaya maca kana tulisan anu aya sangkut paut reujeung éta tulisan dina blog.

Gambar dina blog

Lamun ditengetan mah, gambar téh bisa dimangpaatkeun pikeun ngébréhkeun eusi tulisan, dina harti gambar jadi wawakil ngeunaan eusi poko éta tulisan. Ku hal ieu, gambar anu diasupkeun kana tulisan kudu ngawakilan atawa aya pakaitna reujeung eusi tulisan. Supaya gambar jeung tulisan téh loyog, henteu patukang tonggong. Ku jalan ieu, sanajan anu maca henteu maca tulisan kalawan sampurna (nga sawaréh) tapi bisa apal kana eusi tulisan.

Dina hal séjén, gambar bisa méré kapanasaran ka anu maca. Gambar bisa ngajurung anu maca pikeun maca sakabéhna tulisan. Ieu mah sabalikna tina anu tadi. Tibatan tulisan anu taya gambaran, biasana resep kénéh maca anu aya gambaran. Saeutikna dina macana ti awal nepikeun ka tungtung téh aya panyelang nyaéta gambar. Henteu norostos terus ti awal nepi ka ahir.

Terus deui, aya anu nyebutkeun cenah (dina blog ngeunaan otomatip), cenah lamun tulisan teu maké gambar téh disebutna hoax (warta bohong). Ngan, perkara ieu mah balik deui ka diri séwang-séwangan. Taya paksaan kudu kitu kudu kieu. Unggal jalma miboga pangaresep jeung kahayng séwang-séwangan.

Sabaraha Atuh Page Rank ciburuan.wordpress.com téh?


Ngeunaan page rank, jadi panasaran sanggeus maca tulisan dina Asyik, Akhirnya Irfan Handi dapat Page Rank Google Juga. Hayang nyobaan mariksa blog ieu téh miboga page rank sabaraha? Ngan teuapal situs paranti mariksana. Situs naon nya…?

hasil pamariksaan page rank blog ciburuan.wordpress.com dijieun dina ping 12 Rayagung

Kalawan ménta bantuan google pikeun néangan situs anu bisa mariksa page rank hiji situs/blog, ahirna mah manggihan oge situsna di PR Checker.info. Nya diasupkeun waé alamat blog ieu. Sanggeus dipariksa (sanajan rada susah kusabab salah ngasupkeun kodeu tina gambar capthca), ahirna mah kaluar ogé page rank blog ieu téh. Page rank-na téh cenah mah 4/10.

Tapi naon maksud jeung hartina nya?

Naha Kudu Ngudag Page Rank?


Mimitina mah ngadéngé atawa maca ngeunaan page rank, anu kapikir téh ngeunaan réngking hiji situs dina kaca panyungsi google. Lamun réngkingna alus atawa nomer hiji hartina éta situs téh kacida alusna. Harita mah teu maliré kana hal éta téh. Komo deui nepikeun ka hayang apal réngking sabaraha blog ieu dina paniléyan google. Da maksudna nyieun blog ieu mah lain hayang katangar atawa pikeun bisnis anu mentingkeun niléy panyungsi ditus google. Jadi situs nomer hiji dina panyungsi google lain jadi udagan. Nu penting mah kahayang jeung pangabutuh pikeun nuliskeun sagaya pamanggih dina kahirupan, bisa kacumponan. Ngaliwatan blog ieu, bisa ngaluarkeun sagala pamanggih jeung kaayaan haté (rereged jeung kabungah) dina wangunan tulisan. Jadi tujuanana mah lain hayang miboga réngking hiji dina panyungsi google.

Kecap anu disungsi kapanggih di blog ieu

Dina hayangna ogé asup kana réngking anu alus dina panyungsi google, jajauheun lamun nilik kana kaayaan ieu blog. Blog ieu mah apanan dieusianana ogé ku Basa Sunda, anu sipatna ngan ukur pikeun wewengkon Pasundan wungkul. Basa Sunda mah anu mukaanana ogé ngan ukur saguriwek Jawa Barat jeung Banten wungkul. Jadi moal bisa nyebar ka sakuliah Indonesia komo deui sakuliah dunya. Dina bisa ngalongokanana ogé kana ieu blog, moal bisa ngartieun kusabab béda basana. Jadi dina hayangna ogé susah arék asupna kana réngking di panyungsi google. Da pastina ogé jarang anu néangan tulisan dina wangunan Basa Sunda dibandingkeun reujeung Bahasa Indonesia atawa Bahasa Inggris.

Parandéné kitu, ari sakadar mariksa ngeunaan tutulisan dina ieu blog geus bisa asup kana panyungsi google atawa acanna, osok dipariksa. Sanggeus sawatara waktu tina nyieun tulisan dina ieu blog, osok dicobaan néangan maké panyungsi google ngeunaan judul tulisanana. Naha geus bisa asup kana panyungsi google (geus ka-indeks) atawa acan. Hasilna, aya sababaraha judul tulisan anu jadi nomer hiji dina hasil penyungsi google. Nya meureunan keur alus atawa kusabab batur acan nulis tulisan anu judulna ngeunaan éta. Dina keur goréngna nya, kudud ditéangan nepikeun ka kaca tukang. Tapi da teu ieu jadi pikiran komo jadi udagan hayang jadi nomer hiji. Da éta mah lain tujuan.

[nyambung]