Notepad ++, Pakakas pikeun Nulis Tulisan jeung Program Kompiuter


Anu biasa nulis maké Notepad (program paranti ngetik tulisan bawaanana Microsoft Windows), naha arék nulis tulisan anu basajan atawa nyieun program saperti program pikeun di wéb (html jeung php), moal anéh teuing lamun kudu nyanghareupan program atawa pakakas Notepad ++. Da lamun nilik kana pidanganana jeung mangpaatna mah teu loba teuing bédana.

Anu ngabédakeun antara Notepad jeung Notepad ++ téh pasilitas jeung kamampuhanana. Notepad ++ miboga pasilitas jeung kamampuhan anu leuwih punjul tibatan Notepad.

Notepad ++

Diantara kapinunjulan ieu pakakas Notepad ++ téh nyaéta hampang jeung leutikna ieu program pikeun dijalankeun dina kompiuter. Anu bisa ngurangan beungbeurat kompiuter dina ngajalankeun ieu program. Terus ogé, program ieu bisa dipaké kalawan haratis (teu kudu meuli).

Pasilitas anu aya dina ieu program téh nyaéta:

  • Bisa nyirian/ngawarnaan (highlighting) kecap jeung nilepan sababaraha baris kalimah.
  • Basa anu bisa diakurkeun reujeung basa anu ngagunakeunana.
  • Dokumen bisa dibuka make tab. Dina sakali ngajalankeun program bisa muka sababaraha tulisan atawa dokumen.
  • Leuwih ti 50 basa anu bisa disetél.
  • Ngadeudeul kamampuhan pikeun drag n drop.
  • Bisa ditambahan ku panambah (plug in)

Pikeun anu mikabutuh ieu program bisa ngundeur di alamat sourceforge atawa http://notepad-plus-plus.org.

Rejeki teu Pahili-hili, Bagja teu Paala-ala


Rejeki unggal jalma geus aya catetanana. Unggal jalma geus miboga hancengan séwang-séwangan. Si A miboga rejeki sakitu, si B sakieu, geus aya cekelan jeung patokanana. Pon kitu reujeung bagja, geus jadi kayakinan yén jodo pati bagja cilaka éta geus aya dina katangtuan Gusti Alloh. Rejeki katut bagjana jalma geus aya dina patokan séwang-séwangan, geus aya cawisanana. Tinggal kumaha supaya éta rejeki jeung bagja téh bisa datang ka anu miboga cawisanana. Da rejeki jeung bagja moal datang sorangan (jarang pisan anu datang sorangan). Rejeki jeung bagja kudu ditéang supaya bisa kapanggih.

Ngan dina perkara néangan jeung ngoréhanana, ulah miboga kahariwang jeung kasieun rejeki katut bagja diri dipimilik ku batur atawa jalma séjén. Dina ngala rejeki ulah sieun rejeki cawisan diri diala ku batur.

-

Rejeki mah moal pahili-hili. Jadi rejeki pikeun hiji jalma moal pahili reujeung rejeki bogana batur. Entong sieun pahili kusabab rejeki batur mah loba ari rejeki sorangan ngan saeutik. Anu tungtungna bisa kaluar sipat sirik pidik jail kaniaya ka batur. Atawa gara-gara diri anu geus tihothat néangan rejeki tapi narima hasilna ngan saeutik saeutik, sedengkeun batur anu ngalana biasa-biasa waé tapi hasilna mucekil, miboga anggapan rejeki téh pahili.

Pon kitu deui reujeung bagja. Bagja moal silih ala reujeung batur. Bagja pikeun diri moal diala ku batur, pon kitu deui bagja pikeun batur moal bisa diala atawa kapimilik ku diri sorangan. Unggal jalma miboga rejeki jeung bagja cawisanana séwang-séwangan.

(Gambar meunang nginjem ti http://1.bp.blogspot.com/-6M8vbDsLZto/TmmI3RqHolI/AAAAAAAAAVg/ApmRbbxjr9M/s1600/DSC_0024+copy.jpg)

Taun 2000 mah Kiamat


Teuing ti mana asalna jeung ti saha mimitina anu nyebarkeun kayakinan atawa anggapan ieu téh. Da pokona mah lamun geus nyabit-nyabit taun 2000, pasti aku kagambar jeung loba anu nyebutkeun yén taun 2000 mah cenah bakal kiamat. Matak harita mah lamun hayang nanaon téh kudu saacanna taun 2000, da lamun dina taun 2000 atawa sanggeus taun 2000 mah moal bisa kusabab kaburu kiamat. Lamun boga kahayang, ditedunana kudu saacanna taun 2000.

Naha bet taun 2000 kiamat téh?

Kiamat dina taun 2000?

Sigana mah (sigana ieu ogé), nilik kana ngaran taunna. Apanan taun 2000 mah pas pisan jangkepna. Ngaranna alus pisan. Jeung apanan kakara bakal manggihan taun 2000. Da saacanna tacan manggih taun anu ngaranna 2000. Ditambah deui, 2000 teh nuduhkeun taun anu geus kacida kolotna. Umur kalender wae geus 2000, komo deui jeung umur dunya. Jadi geus nepi meureunan kana waktuna kahirupan di dunya kudu lekasan.

Tapi éta mah baheula saacanna taun 2000, mangsa keur bolon kénéh, anu ngan ukur bisa narima naon ceuk kolot. Tacan apal kana nanaon. Da geningan sanggeus nyorang taun 2000, kiamat téh euweuh datang. Entong boroning nembongan, kiamat téh euweuh hibar-hibarna acan. Kahirupan di alam dunya masih kénéh lumangsung.

Anu jelas mah Ki Amat anu ninggalkeun dunya kusabab tilar dunyana.