Huhujanan


Anu ngaranna budak mah geus biasa lamun resep kana cai. Komo ngaheureuykeun cai mah, kacida pisan resepna. Bakating ku resepna, najan diulah-ulah ogé angger waé tara daék dihulag. Najan disingsieunan bisi gering ogé, angger waé teu beunang disingsieunan. Ku rasa resep mah éléh kasieun gering téh.

Barudak anu keur huhujanan

Dina mangsana hujan atawa usum hujan, barudak mah kacida pisan raresepna. Nyaéta téa, ngadon huhujanan. Najan keur aya dinu iuh atawa keur di imah ogé, ngadon ngabrit ka luareun imah ngadon huhujanan bari dibubuligir. Lamun kolot mah bélaan ngiuhan dina mangsana kahujanan téh, atawa maké tiung payung tina daun cau dina sakalina kahujanan keur balik ti kebon atawa balik iiditan, barudak mah henteu kahujanan ogé maksa hayang huhujanan. Komo deui lamun kahujanan mah beuki resep waé huhujanan. Pikeun kolot, teu bisa kumaha, da anu geus jadi pangaresep mah susah dihulagna. Nya paling ogé nalingakeun jeung ngelingan. Nalingakeun ulah kamalinaan, ngelingan ulah lila teuing. Lamun geus lila mah gera ampih ka imah, gera mandi beberesih, tuluy disimbut bisi katirisan.

Da lamun lila teuing huhujanan mah bisi kabulusan. Ditambah deui lamun hujanna gedé mah apanan osok aya gelap atawa guludug ngageleger, matak pikasieuneun. Lamun hujanna gedé pisan mah da barudak ogé biasana mah sieuneun komo lamun kudu lila-lila huhujanan mah.