Lamun Papanggih di Pasampangan, Biasa Nanya


Dina papanggihna di jalan atawa pasampangan, geus jadi kabiasaan lamun kudu patanya téh. Nya sahanteuna nanya arék ka mana atawa langsung nebak badé ka dayeuh, atawa pananya séjénna misalna keu naon. Pananya anu kadang ngan ukur tamba euweuh tanyaeun. Dina ieu hal, anu jadi cekelan mah nyaéta béréhanana ka batur utamana tatangga salembur atawa tatangga lembur. Tatangga di lembur atawa tatangga lembur, anu geus apal atawa wawuh mah geus jadi kabiasaan lamun kudu patanya téh. Lamun papanggih reujeung anu wawuh bari teu patanya teh asa kumaha…, jeung asa ku anéh. Siga jeung musuh atawa teu wawuh waé.

Dalah reujeung jalma anu teu wawuh ogé biasana mah, najan henteu patanya ogé nya sahanteuna méré imut mah geus jadi tanda ngahargaan. Komo deui lamun bisa nanya mah, apanan bisa leuwih raket deui. Lamun dina hiji waktu papanggih deui téh apanan moal kararagok deui da geus kungsi nanya. Nanya ieu, jadi tanda ngahargaanana hiji jalma ka jalma anu ditanyana. Leuwih jauhna nya bisa jadi kawawuhan anyar, anu tadina teu wawuh bisa jadi wawuh. Bisa ngalobaan sobat atawa kawawuhan.

Gambaran jalma keur papanggih di pasampangan

Ku pentingna patanya lamun papanggih, kadang anu geus jelas katempo ogé osok ditanyakeun. Teuing bakating ku euweuh deui hal anu kudu ditanyakeun atawa ngan ukur heureuy. Lamun panggih reujeung jalma séjén anu keur migawé hiji hal, biasan mah osok ditanyakeun deui keur naon atawa dicelok keur migawé naon. Nya anu ditanya ogé ngarti, ngajawab waé sajalantrahna, henteu nepikeun ka neuteuli geus jelas kitu bet ditanyakeun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://belingkaca.files.wordpress.com/2011/04/doa-bertemu-sesama-muslim4.jpg)

Apal Cangkem


Saur jenatna pun nini, lamun diajar téh kudu nepikeun ka apal cangkem. Kitu saurna téh. Utamana ngeunaan pangajaran di sakola, supaya bisa alus niléyna jeung bisa asup réngking. Anu alus mah najan diajarna ngan sakali, tapi bisa apal cangkem. Lamun teu bisa, nya ku jalan mindeng ngapalkeun ogé bisa nepi ka apal cangkem. Da dina perkara ngapalkeun mah kumaha budakna, aya anu gampang apalan aya ogé anu susah apalna. Cenah, aya otak anu seukeut, aya otak anu mintul. Otak anu seukeut mah gampang apalna, sedengkeun anu mintul mah kudu mindeng ngapalkeun. Aya kalana, budak anu seukeut otkna mah ngan ukur ngabandungan guru ngajelaskeun sakali ogé langsung waé apal atawa asup kana otak.

Barudak sakola keur dialajar

Anu ngaranna apal ogé aya kalana dina hiji waktu mah poho. Ayeuna bisa apal soténan, da engké mah tacan tangtu apal (bisa poho/kapopohokeun). Anu alus mah sakumaha bedog, kudu mindeng diasah. Lamun hayang seukeut, bedog kudu mindeng diasah. Pon kitu deui reujeung akal atawa otak, kudu mindeng diasah supaya bisa seukeut terus. Lamun poho kana hiji pangajaran, nya téang deui atawa apalkeun deui. Anu pentingna mah ulah nepikeun ka dipopohokeun teuing.

(Gambar meunang nginjeum ti pesbuk)

Budak anu Kulincirna Tilu mah teu Meunang Balayar Maké Kapal


Unggal jalma oge pasti miboga kulincir. Kulincir jadi hiji babawaan jalma ti mimiti gubrag ka ieu dunya. Kulincir ayana dina sirah. Rupana mah siga ulekan atawa cai balong anu muter kusabab asup hiji liang anu perenahna di handap. Aya tempat dina sirah anu tumuwuhna buuk téh muter nguriling ngurilingan anu kosong taya  buukna. Jumlahna kulincir aya sababaraha hiji, ngan paling saeutikna hiji, jeung paling lobana tilu. Kulincir bakal atra katempo lamun ninggang di budak kénéh, da geus kolot mah jarang katempona komo lamun buukna gomplok mah.

Kulincir anu jumlahna dua dina sirah budak

Ngeunaan kulincir ieu, aya hiji anggapan anu matak sieun. Ieu téh aya pakaitna reujeung jumlah kulincirna. Lamun budak miboga kulincir hiji atawa dua mah teu jadi masalah. Anu jadi masalah mah lamun hiji budak miboga kulincir tilu siki. Budak anu miboga kulincir tilu siki mah osok pada nyingsieunan, cenah ulah hayang atawa ngiluan balayar di lautan. Sababna lamun ngiluan balayar di lautan, kapalna bakal tikelebuh. Kapal anu diiluan ku budak anu miboga kulincir tilu, bakal titeuleum.

Kitu cenah.

Ngan teuing bener teuing henteu, da bororaah balayar ka laur, dalah lautna ogé apanan teu apal-apal acan. Arék apal ka laut kumaha, da lemburna gé aya di gunung.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)