Ngawur Kasintu Nyieuhkeun Hayam


Lamun di jalma mah, kasintu reujeung hayam sigana mah aya tali kakait duduluran. Duanana bisa disebutkeun masih keneh sarupa, sato anu saturunan. Da kasintu téh apanan bisa disebut ogé hayam leuweung, hayam anu ayana di leuweung. Naon bédana atuh kasintu reujeung hayam? Bédana mah ngan saeutik. Kasintu mah ayana di leuweung, sedengkeun hayam mah ayana di lembur jeung diingu ku jalma anu nginguna.

Ngawur téh bisa disebut ogé maraban atawa méré parab ka sato hususna hayam ku jalan ngawurkeun parab kayaning béas ka kana taneuh atawa wadah anu diteundeun di buruan atawa pipir imah. Maraban sato anu jadi ingu-inguan malah mandar bisa diala hasilna dina waktuna. Nya dina perkara hayam mah malah mandar dina geus gedéna téh bisa dipeuncit diala dagingna. Atawa lamun ngendog bisa dimangpaatkeun endogna.

Hayam anu jadi ingu-inguan

Jadi jalma maraban ingu-inguan téh miboga tujuan atawa maksud supaya di ahir baring bisa ngamangpaatkeun anu diinguna. Lamun hayam, nya engkéna bisa dipeuncit hayamna. Ku jalan diparaban, hayam téh bakal ngagedéan jeung bakal jagjag waringkas moal paéh langlayeuseun. Kumaha atuh lamun anu diparabanana téh kasintu? Kasintu mah najan diparaban ku jalma ogé angger waé moal jadi hayam ingu. Kasintu mah kacida linghasna. Jadi najan diparaban ogé bakal susah ngamangpaatkeunana. Jeung deui da kasintu mah lain ingu-inguan. Jadi jeung naon maraban kasintu lamun aya kénéh hayam mah. Mending kénéh maraban hayam anu jelas deukeut jeung éta anu geus jelas kudu diparaban mah.