Anu Solat Bakal Cilaka


Teu sakabéh jalma anu solat téh éta bakal meunang kasenangan. Teu sakabéh jalma tukang solat anu bakal meunang kabagjaan, dina harti bakal asup ka sawarga. Sababna mah aya golongan jalma anu osok solat tapi bakal cilaka. Anu kumaha atuh jalma anu osok solat tapi bakal cilaka téh?

Lamun nengetan Pidawuh Gusti Alloh dina Al-Quran surah Al-Ma’un ayat ka 4-7, anu hartina kurang leuwih:

Mangka bakal cilaka pikeun jalma anu solat, nyaéta jalma-jalma anu ngalalaworakeun kana solatna. Jalma anu hayang katanggar. Jeung embung nulungan ku barang anu aya gunana

Salian ti narjamahkeun cilaka pikeun jalma anu solat, aya ogé anu narjamahkeun bakal asup Naraka Wél (Wail) pikeun jalma anu solat.

Jadi nurutkeun ieu Pidawuh Gusti Alloh, teu salawasna jalma anu osok ngalakonan solat éta bakal meunang kabagjaan jeung kasenangan. Aya kalana jalma anu osok solat téh bakal meunang kagoréngan jeung bakal cilaka alias asup ka Naraka, lain asup ka sawarga. Anu kumaha atuh solatna jalma anu bakal cilaka téh?  Nyaéta jalma anu osok ngalalaworakeun kana solatna.

Jalma keur solat

Anu ngaranna ngalalaworakeun bisa ngandung dua harti. Anu kahijina ngalalaworakeun kana ngalakonan solatna. Contona, ngalakonan solatna osok diahir-ahirkeun (di tungtung waktu). Anu kaduana, najan osok ngalakonan solat, tapi éta solatna téh euweuh tapakan dina kahirupan sapopoéna. Solatna mah solat, ngan ari kahirupanana mah angger waé tara ngeunteung kana solatna.

Salian ti éta, jalma anu ngalakonan solat tapi hayang katanggar atawa katempo ku batur. Ngalakonan ibadah solatna téh lain karana Alloh, tapi karana hayang katempo ku jalma séjén.

Ngasupkeun Panumbu Tulisan Blog di WordPress kana Pésbuk


Pésbuk geus ngajadi bagéan tina dunya maya anu miboga pangeusi sorangan. Loba jalma anu teu bisa leupas tina anu ngaranna pésbuk. Kusabab pangeusi pésbuk anu kacida lobana, geus jadi pangabutuh jalma-jalma anu nyambung kana dunya internét pikeun bisa atawa gampang ogé nyambung kana dunya pésbuk. Hal ieu dirojong ku pasilitas anu aya di dunya internét anu ngagampangkeun pikeun bisa nyambung kana pésbuk. Loba loka anu nyadiakeun panumbu kana loka pésbuk, naha pikeun asup kana pésbuk sorangan. Atawa pikeun asup kana hiji loka bisa ngagunakeun akun pésbuk. Pon kitu deui lamun hayang babagi ngeunaan hiji hal anu aya dina hiji loka, bisa diasupkeun kalawan gampang kana pésbuk.

Salasahiji anu bisa dibagi kana jero pésbuk téh nyaéta blog. Unggal tulisan anu dijieun dina blog, hususna WordPress, bisa diasupkeun atawa dibagikeun kana jero pésbuk anu dituju. Pikeun ngasupkeun tulisan dina blog WordPress kana pésbuk, kacida gampangna. Dina dasbor WordPress geus disadiakeun parabot paranti ngasupkeun tulisan kana pésbuk kalawan otomatis. Ngan anu ngaranna ngasupkeun tulisan ieu lain ngasupkeun tulisan blog kalawan sagemblengna, tapi mangrupa panumbu kana tulisan dina blog dibarengan ku ringkesan tulisan atawa sababaraha kalimah tina tulisan blog. Jadi pikeun maca sakabéh tulisanana mah teu bisa langsung maké pésbuk, tapi kudu asup kana blog di WordPress anu panumbuna disadiakeun dina pésbuk ngeunaan tulisan blog éta.

Ngatur setelan babagi tulisan blog kana pesbuk

Pikeun ngasupkeun tulisan (panumbu tulisan) dina WordPress kana pésbuk, kudu asup kana dasbor blog anu tulisanana hayang diasupkeun kana pésbuk.

  1. Tina pidangan (menu) Panataan (Penataan/Settings), pilih anak pidangan (sub menu) Sharing. Mangka bakal mucunghul lambaran ngeunaan setélan Sharing Settings. Dina ieu lambaran, aya sababaraha setélan ngeunaan babagi tulisan. Aya parabot paranti ngabagi tulisan kana pésbuk, ngabagi kana twitter, Yahoo! Update, Messenger Connect jeung LinkedIn.
  2. Pilih waé panumbu Connect to Facebook anu aya di handapeun logo Pésbuk. Tungguan nepikeun ka mucunghul jandéla anu nanyakeun ijin pikeun ngaakses akun pésbuk anu dituju. Teken waé kenop Authorize connection with Facebook. Tungguan waé.
  3. Bakal kaluar jandéla anu nanyakeun tempat ngasupkeunana panumbu tulisan blog, naha kana golodog (Wall/Tembok) anu boga pésbuk atawa lambaran (fan page) anu dikokolakeun ku anu boga pésbukna. Pilih waé Publicize to my Facebook wall. Terus teken kenop Save this settings.
  4. Saterusna bakal mucunghul katerangan dina handapeun logo pésbuk statusna geus nyambung kana akun pésbuk, nyaéta katerangan Connected. Ayeuna kari nyieun tulisan anu bakal diasupkeun panumbuna kana pésbuk.

Wilujeng nyoba….

Lebaran Waktuna Mudik


Di ahir bulan puasa, osok aya anu nanya, pokna, “Naha acan mudik?” atawa nanya “Mudik ka mana?” Ditanya kitu téh bingung ogé ngajawabna.

Soalna apanan kuring mah henteu mudik. Cenah éta waktu lebaran balik ka lembur, tapi da rarasaan mah lain mudik. Da balik ka lembur mah geus biasa unggal dua minggu sakali gé kuring mah balik ka lembur. Jadi dina mangsana balik waktu lebaran téh asa teu mudik. Reujeung da balikna ogé apanan deukeut pisan. Ti dayeuh Bandung arék ka lembur téh apanan sasatna henteu ngajlengan galengan wungkul.

Jalma-jalma anu mudik marake motor

Da anu ngaranna mudik mah biasana ogé, sahanteuna sataun sakali jeung ka lembur anu jauh. Disebut mudik téh lamun balik ka lemburna jarang pisan. Pikeun jalma anu jarang balik mah apanan dina waktu lebaran téh jadi kasempetan pikeun mulang ka lembur sorangan, pikeun nepungan anu jadi kolot satutasna digawé atawa ngadon sakola atawa ngadon bumetah di dayeuh anu perenahna jauh. Kasempetan dina lebaran ieu dirojong ogé ku pamaréntah ku jalan ayana peré panjang sababaraha poé dina waktu lebaran. Da ngahajakeun dina waktu salian lebaran mah apanan susah pisan arék nepungan kolot jeung urang lembur téh: ku jauhna reujeung peréna anu ngan ukur ahad wungkul.

Kusabab lila henteu balik ka lembur, dina waktuna mudik téh osok jadi kasempetan pikeun barangbawa ka lembur, oléh-oléh ti dayeuh. Salila sataun henteu balik téh bisa némbongkeun hasil ka urang lembur, meunang naon waé. Atuh teu anéh lamun dina waktuna mudik téh osok angkaribung ku babawaan, kayaning dahareun jeung pakéan. Dina meunang hasil anu gedé di dayeuh, bisa jadi balikna ka lembur téh némbongkeun pakaya beubeunanganana salila gawé di dayeuh.

(Gambar meunang nginjeum ti http://hakimrodamas.files.wordpress.com/2011/08/mudik-sby-lead.jpg)

Internétan di Lembur


Sanajan keur di lembur, ulah pugag tina bisana internétan. Ngamangpaatkeun parabot anu aya, bisa ogé pikeun internétan. Ngagunakeun kompiuter jeung henpon anu dijadikeun modem, ahirna mah bisa nyambung ka internét. Sanajan kartuna pikawatireun, sieun euweuh sinyalan, bisa ogé diakalan. Ma’lum waé kartu anu dipakéna téh apanan tilu (3/tri), anu di lembur mah apanan bisa jadi mangmang, naha aya sinyal atawa euweuh. Béda reujeung kartu kaluaran ti Telkomsel, Indosat jeung XL anu sinyalna alus (pédah waé éta ogé aya tatanggerna di désa). Lain teu hayang maké kartu kaluaran ti anu tiluan éta (Telkomsel, Indosat atawa XL), ngan diitung-itung mah leuwih mahal dibandingkeun reujeung kartu tilu. Nya susuganan waé atuh aya sinyalan, da kartu esia ogé ningan aya sinyalan.

Dicoba diaktipkeun, najan lep-lepan sinyalna ayaan najan ngan ukur dua jeung tilu tangtung. Eta téh pangalusna. Dina goréngna mah nya euweuh sinyalan. Najan kitu, internétna mah bisa dipaké ogé.

Kusabab teu miboga kabel datana, nya transper data tina henpon kana kompiuterna maké blutut (bluetooth). Aya alusna ogé sabab henponna bisa diteundeun di tempat anu rada jangkung jeung jauh tina kompiuter. Ari program anu digunakeun pikeun ngadalikeun modemna, maké program jieunan anu nyieun henpon, Sony Ericsson PC Suite persi 6.

Sony Ericsson PC Suite persi 6

Ngagunakeun ieu program, teu susah-susah teuing. Teu kudu lieur ngatur setélan modem. Pikeun nyambung ka internét, kari milih pidangan (menu) Internet Connection. Terus tina jandéla anu kaluar, teken kenop Connect. Tungguan waé nepikeun ka nyambung ka internét (kenop Connect robah jadi Disconnect). Buka waé panyungsi internét anu biasa dipaké.

Jami, Lain Sedeng atawa Tempat Ngumpul Jalma Loba


Saha anu teu apal kana kecap Masjid Jami. Aya Masjid Jami Al-Muhajirin anu perenahna di lembur Ciburuan atawa Masjid Jami Al-Hidayah anu perenahna di désa. Anu dina éta kecap mah Jami téh (aya anu nyebutkeun) ngandung harti leutik atawa sedeng. Jadi Masjid Jami téh mangrupakeun masjid anu ukuranana sedeng lamun dibandingkeun reujeung Masjid Agung atawa Masjid Raya. Sanajan kitu Masjid Jami bisa dipaké solat kalawan babarengan tur lobaan (jami bisa wae ngandung harti jamaah) saperti solat Jumaah.

Ngan di lembur mah anu ngaranna jami téh lain ngan ukur disambungkeun atawa dihijikeun reujeung kecap masjid, tapi aya istilah séjén anu osok maké kecap jami. Anu hartina ogé tangtu béda.

Jami anu hiji deui mah mangrupakeun ngaran pikeun tempat anu pernah disambut atawa dipelakan. Urut huma atawa kebon, osok disebut jami. Pangpangna huma atawa kebon anu perenahna di leuweung. Leuweung anu disambut pikeun dijadikeun huma atawa kebon (ayeuna mah disebutna téh meureunan PHBM, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat téa), terus henteu disambut deui dina harti diantepkeun sina barala dipinuhan ku tatangkalan (tangkal kai meunang melak) jeung jujukutan, disebut jami. Henteu disambutna téh bisa waé kusabab geus teu diijinan deui ku Kahutanan atawa pelak tatangkalanana geus rada jarangkung.

Jami urut huma anu teu disambut deui

Jami ieu biasana mah sanajan geus henteu disambut deui, tapi osok dimangpaatkeun kénéh ku urang lembur hususna pikeun ngala jukut atawa parab domba. Salian ti éta lamun dipelakan cau mah masih kénéh bisa kaala kénéh cauna. Kitu deui jeung pepelakan bungbuahan séjénna.