Silih Hampura Ngaliwatan Patarémana Dampal Leungeun


Lebaran atawa boboran bisa disebut poéan dilubarkeunana atawa boboranana sagala dosa. Sakumaha jangji Alloh jeung Rosulna, pikeun jalma anu ngalakonan ibadah puasa sabulan campleng lilana kalawan didadasaran ku ihlas jeung ngan ukur miharep rido Gusti Alloh wungkul, bakal meunang panghampura ti Gusti Alloh tina sagala dosa anu geus kaliwat. Ieu mangrupakeun jangji Gusti Alloh ngaliwatan Rosul Muhammad saw. Jadi sakabéh jalma anu ngalakonan puasa anu purna sarat jeung rukunna, bakal meunang panghampura ti Gusti Alloh. Ngan anu kudu jadi catetan, panghampura anu dijangjikeun ieu téh mangrupakeun panghampura tina sagala dosa ti Gusti Alloh, anu tangtuna ogé panghampura dosa anu dipilampah langsung ka Gusti Alloh.

Sedengkeun, anu ngaranna dosa jalma mah lain ngan ukur dosa ka Gusti Alloh wungkul. Dosa jalma téh ogé kaasup dosa anu kajadian diantara papada jalma. Dosa anu diakibatkeun ku campur gaulna di masarakat antara hiji jalma reujeung jalma séjén. Dosa ka papada jalma moal bisa langsung dihampura atawa dilubarkeun ku Gusti Alloh lamun tacan sililubarkeun antara papada jalma. Jadi dosa papada jalma mah moal langsung dihampura atawa dilubarkeun ku jalan ngalakonan puasa sabulan campleng, lamun henteu silihampura antara jalma reujeung jalma.

Sasalam beres solat 'Id

Kusabab kitu, dina poéan lebaran osok diayakeun sasalaman. Satutasna ngalakonan ibadah solat ‘Id, osok diteruskeun kana sasalaman diantara anu hadir ka lapang atawa masigit. Ku jalan sasalaman ieu, mudah-mudahan jadi cukang lantaran pikeun sililubarkeun sagala dosa diantara anu sasalamanana. Ku patarémana dampal leungeun, sing jadi jalan lubarna sagala dosa papada jalma. Anu nyampurnakeun dihampurana dosa ti Gusti Alloh ogé ti papada jalma.

Lebaran jeung Silaturahmi


Silaturahmi geus teu bireuk deui pikeun urang Islam mah. Komo deui lamun aya pakaitna jeung lebaran mah, kacida raket pisan pakaitna. Da lebaran téh teu bisa dileupaskeun tina silaturahmi. Utamana reujeung dulur katut kolot anu pajauh lemburna, anu dina poéan biasa mah rada hésé papanggih katut nganjangna. Nya dina waktu lebaran mah osok aya kasempetan pikeun silaturahmi atawa nganjang ka kolot jeung dulur, sanajan pajauh ogé.

Komo ditambah deui ku istilah silih kiriman atawa mawakeun. Beuki aya cukang komo meuntas pikeun nganjang jeung ngaraketkeun tali duduluran jeung kukulawargaan. Najan jauh pasti dijugjug, najan anggang mangka bakal disorang. Duduluran jeung kukulawargaan teu bisa deui kahalangan ku wawates anggang.

Sasalaman jeung tatangga

Éta reujeung dulur jeung kolot anu jauh. Komo silaturahmi reujeung tatangga mah, éta ogé utama jeung diheulakeun. Saacanna silaturahmi ka kolot jeung dulur anu jauh tempatna, reujeung tatangga mah apanan bisa langsung harita da deukeut téa imahna. Atuh leuwih sampurna deui silaturahmi téh, silaturahmi reujeung tatangga, silaturahmi ka dulur jeung kolot. Ku jalan lebaran, bisa leuwih ngaraketkeun deui tali duduluran jeung kukulawargaan….

Nulis Tulisan dina Blog Make Post2Blog


Pikeun nyieun tulisan dina blog, teu dikudukeun pikeun maké paranti nulis anu aya dina blog. Nulisna bisa maké pakakas anu jalan dina desktop, salasahijina nya Post2Blog kaluaran ti Bytescout.

Sanggeus masang ieu pakakas dina kompiuter, kari ngajalankeun Post2Blog. Sanggeus jalan, anu mimiti kudu disetél nyaéta akun blog anu arék dieusi tulisanana. Carana:

  1. Pilih pidangan (menu) File terus Account terus pilih New…. Pilih pilihan Existing Blog terus teken kenop Next.
  2. Dina jandela anu aya, asupkeun alamat blog dina kotak Link to your existing blog, misalna ciburuan.wordpress.com. Teken kenop Next.
  3. Bakal asup kana jandela saterusna anu nanyakeun ngaran pikeun asup (login). Asupkeun ngaran sandi asma dina kotak Username (login), terus teken kenop Next.
  4. Dina jandela saterusna bakal asup kana setelan pikeun ngasupkeun payil atawa gambar anu diselapkeun kana blog. Pilih wae automatically upload image/files via blog, terus teken kenop Next.
  5. Asupkeun ngaran blog anu dijadikeun ngaran dina Post2Blog, misalna Kampung Ciburuan. Klik kenop Next.
  6. Dina jandela saterusna teken kenop Finish.
Jandéla pakakas Post2Blog

Kakara nyieun tulisan anu arék diasupkeun kana blog. Lamun tulisanana beres terus arek diasupkeun kana blog, kari teken wae kenop Publish atawa klik pidangan File jeung Publish. Tina jandela Connect To Blog, asupkeun sandi kecap pikeun asup kana blog. Tungguan nepikeun ka ngunggah tulisan kana blog kalawan réngsé