Gumbirana Dibagi Rapot


Dina prak-prakanan meunang rapot, barudak sakola téh mani barungahna kusabab bakal meunang niléy jeung réngking salila sacaturwulan. Sanajan réngkingna mah teuapal bakal réngking sabaraha-sabarahana, nu penting mah meunang réngking jeung ulah nepikeun ka aya niléy anu beureum.

Dina nyokotna rapot téh teu bisa langsung ku sorangan. Tapi kudu jeung kolot, arék indung atawa bapa. Lamun indung jeung bapa teu bisa, bisa diwakilan ka dulur anu dianggap geus gedé atawa kolot. Teuing naon sababna teu bisa langsung dibawa ku budak anu meunang rapotna.

Anu pangmimitina ditengetan sanggeus meunang rapot téh nyaéta réngking sabaraha reujeung jumlah niléyna. Lamun réngkingna alus, kacida gumbirana. Anu tadina dirusiahkeun ogé osok papada hayang nyaho réngking sabaraha ari babaturan sakelasna. Gumbira pisan lamun meunang réngking kahiji. Malahan mah kadituna bisa jadi agul.

Buku rapot

Lamun henteu kahiji nya, bisa kénéh gumbira lamun meunang réngking kadua atawa katilu. Ngan lamun teu meunang réngking kahiji téh osok panasaran, saha atuh anu meunang réngking hijina.

Ngan dina lebah dieu aya anu osok kapopohokeun, ngeunaan naséhat guru ka barudak sakola ngeunaan niléy jeung réngking anu ditulis dina rapot. Biasana mah naséhatna téh leu leupas tina kekecapan supaya leuwih pogot jeung husu deui dina diajarna. Ieu kalimah téh biasana mah geus jadi kabiasaan maké kalimah anu ampir sarua. Kalimah anu remen dipaké téh nyaéta “Tingkatkan Lagi Prestasi Belajarmu“. Ieu naséhat téh ampir sarua pikeun budak anu meunang réngking gedé (luwih ti réngking hiji). Anu meunang réngking hiji mah biasana naséhatna téh ku kalimah “Pertahankan Prestasi Belajarmu“.

(Gambar meunang nginjeum ti http://photo.lareosing.org/image.php?id=BAC7_4DFC5416&jpg)