Sakola bari Pepelakan


Kabeneran tukangeun sakola téh aya lahan pakebonan. Dina hiji waktu mah, éta kebon téh disambut ku barudak sakola utamana ti kelas opat nepi ka kelas lima. Kabeneran sakola keur nyaralsé taya kagiatan diajar. Saméméh ka sakarola, barudak kelas luhur mah dititah marawa pakarang barogana ti imah kayaning parang, koréd, congkrang, bedog atawa pacul. Nepina ka sakola téh, henteu dialajar, tapi terus maruru ka kebon diluluguan ku guru-guru. Barudak sakola teh meresihan kebon tina jujukutan anu minuhan kebon. Lumayan ramé ogé da lobaan. Anu bisa nyacar, bagéan nyacar. Sedengkeun anu séjénna bagéan meresihan jujukutan anu meunang nyacar, dipiceunan ka sisi kebon.

Sanggeus dicacar kebon téh dipacul supaya gampang dipelakanana. Saterusna mah diarag pikeun meresihan sabangsaning aakaran. Réngsé éta diteruskeun kana melak pepelakan. Pepelakan anu dipilih pikeun dipelakna téh nyaéta cikur. Sigana mah supaya gampang miarana reujeung hasilna anu biasana mah lumayan mucekil. Gampang miarana, kusabab pepelakan cikur mah teu kudu dijaga jeung diimeutan unggal waktu. Sanggeus melak téh teu kudu dipiara kacida imeutna. Paling ogé dicaangan tina jujukutan anu jaradi di kebon cikur. Terus dina perkara hasilna, anu alus mah bisa hiji banding salapan (malahan anu alus pisan mah nepikeun ka hiji banding sapuluh), nyaéta tina sakintal bibit téh bisa ngahasilkeun anak salapan kintal. Lumayan untungna.

Ngeunaan kajadian ieu, pernah diasupkeun kana warta di koran. Yén sakola dasar ieu miboga kebon cikur anu bisa ngahasilkeun cikur anu lumayan alus.

Kebon cikur di lembur

Pikeun urang lembur mah, cikur mangrupakeun pepelakan anu bisa jadi andelan dina nyiar pakaya. Teu anéh lamun barudak urang lembur mah melak cikur téh geus jadi pagawéan anu teu anéh deui, da lamun dina waktuna peré téh osok milu ka kebon. Salian ti éta, apanan eukeur leutikan kénéh ogé osok dibawa ka kebon ku indung-bapana.

2 thoughts on “Sakola bari Pepelakan

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s