Itung-itungan nu Teu Tangtu


Di sakola mah, anu ngaranna itung-itungan téh pasti miboga hasil anu geus pasti. Dina palajaran Matématika, diajarkeun itung-itungan, ti mimiti itung-itungan anu basajan nepikeun ka itung-itungan anu hésé béléké. Hasil itung-itungan téh, komo anu basajan mah geus pasti sakitu hasilna. Barudak anu dialajar teu bisa kukumaha deui, kutu turut kana hasil tina itung-itungan Matématika. Lamun hiji dikali hiji pasti hasilna téh hiji, lamun diji ditambah hiji hasilna téh pasti dua, jeung saterusna. Sanajan éta téh bisa ditarima ku akal barudak, tacan tangtu dina kahirupan nyatana mah bener-bener kitu. Da aya sababaraha perkara anu kanyataanana mah papalingpang reujeung itung-itungan di sakola hususna palajaran Matématika.

Dina kahirupan di masarakat, anu ngaranna itung-itungan téh aya kalana robah kusabab kaayaan. Teu bisa keukeuh nyekel kana tetekon itung-itungan matematika di sakola.

Samisalna waé dina jual beuli. Lamun harga hiji barang téh sarebu rupiah, mangka harga sapuluh sikina téh tangtuna ogé jadi sapuluh rébu. Kanyataanana, teu bisa dipastikeun pasti kitu. Aya kalana, sanajan harga hijianana téh sarébu, lamun meulina sapuluh téh osok jadi salapan rébu atawa dalapan rébu, atawa bisa kurang ti éta.

Pas poto

Terus ogé lamun keur nyieun poto pikeun KTP atawa nyieun kartu séjénna anu merlukeun poto. Dina nyieun poto, apanan itung-itungan matématika téh kacida pisan teu lakuna. Dina waktu tukang poto nanya dua kali tilu sabaraha, apanan dijawabna téh lolobana mah lain genep, tapi kumaha anu arék nyieunana waé arék sababaraha ogé. Pon kitu deui waktu ditanya tilu kali opat jeung opat kali genep tacan tangtu jawabanana sarua dua belas reujeung dua pulu opat. Da lamun ngajawabna sakumaha itung-itungan matématika mah loba teuing potona.

Terus ogé lamun meuyeum cau, tacan tangtu itung-itungan matématika téh dipaké. Lamun meuyeum cau sasiki dikali sasiki, jawabna téh apanan tacan tangtu hiji, tapi béak.