Waktu jeung Kahirupan Jalma


Waktu anu dipaké ku jalma dina ngajalankeun kahirupanana, saur pun guru mah, moal leupas tina dua perkara. Waktu hirupna jalma téh moal leupas tina dua hal anu pasilingsingan, nyaéta hadé jeung goréng. Aya waktu jalma anu dipaké kana kahadéan jeung aya waktu anu dipaké pikeun kagoréngan. Moal bisa leuwih ti dua perkara ieu. Lamun waktu anu marengan hiji jalma henteu dipaké pikeun kahadéan, pasti éta waktu téh dipaké pikeun kagoréngan. Kitu deui sabalikna, lamun waktuna henteu dipaké pikeun kagoréngan tangtuna ogé dipaké pikeun kahadéan.

Jadi lamun, apal kana ieu hal mah, jalma téh moal miboga anggapan waktu anu dipakéna téh aya di tengah-tengah antara kahadéan jeung kagoréngan. Moal aya waktu anu digunakeun pikeun perkara anu euweuh harti hadé atawa goréng. Perkara anu dipigawé jalma téh pasti miboga niley hadé atawa goréng. Lamun henteu hadé pasti goréng.

Waktu dina kahirupan jalma

Lamun waktu anu dicawiskeun pikeun hiji jalma dipaké pikeun ulin, pagawéan ulinna téh bisa ditiley, naha kaasup hadaéan atawa kagoréngan. Teu bisa éta ulin téh euweuh niley kahadéan atawa kagoréngan. Lamun ulinna téh pikeun kahadéan, tangtuna ogé bakal jadi kahadéan. Sabalikna lamun ulinna téh pikeun kagoréngan, bakal jadi kagoréngan.

Waktu anu digugulung salila hirup jalma, bakal miboga niley. Naha waktuna téh dipaké pikeun kahadéan atawa kagiréngan. Anu ahirna mah, bisa diitung, naha dina kahirupanana waktu jalma téh loba kénéh dipaké pikeun kahadéan atawa kagoréngan.

(Gambar meunang nginjeum ti http://3.bp.blogspot.com/-Ulg9Wo4Obmw/TbV79UNGhzI/AAAAAAAAABo/_eZUIc0vcLw/s1600/waktu2.jpg)

Sawarga Leuwih Panas Tibatan Naraka


Saur pun guru mah cenah, anu ngaranna Naraka téh kacida panasna. Darajat panasna téh cenah tujuh puluh kalieun panas seuneu anu aya di dunya. Teu kabayang sakumaha panasna. Ayeuna waé, lamun kabeuleum ku seuneu anu aya di dunya, jalma téh apanan mani gehengna. Tong boro jalma, dalah beusi ogé ku seuneu mah bisa jadi kawas cai. Jeung kakara ogé nyampa areng atawa puntung roko anu aya seuneuan kénéh, apanan langsung ngagurubug ku bakating panasna.

Surga jeung Naraka

Kumaha atuh ngarasaan panasna seuneu naraka…? Teu kabayang kumaha rasana.

Ngan dina hiji warta dina koran, kabéjakeun di luar nagri pernah aya gempungan ahli Fisika. Anu salasahiji obrolanana téh ngeunaan panasna naraka jeung sawarga. Teuing euweuh deui obrolan atawa perkara anu kudu digembungkeun, nurutkeun hasil ngukur maké rumus cenah anu ngaranna naraka téh henteu leuwih panas tibatan sawarga. Anu hartina, sawarga téh leuwih panas tibatan naraka. Bet kitu nya…?

Ngan dina tungtuna éta warta disebutkeun cenah, buktina saperti kitu. Bukti dina kahirupan ngadukung kana hal ieu. Loba kénéh jalma anu milih jalan ka naraka tibatan milih jalan ka sawarga. Sanajan kalolobaan jalma téh hayangeun asup sawarga, tapi jalan anu dipilampahna nuju ka naraka. Leuwih loba jalma anu milih jalan ka naraka. Lamun apal yén naraka téh panas, tangtuna ogé jalma téh moal milih jalan pinarakaeun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://wargaldii.com/wp-content/uploads/2010/12/surga-neraka.jpg)