Mimiti Ayana Sajarah


Sajarah teu bisa leupas tina kahirupan jalma. Sapanjang kahirupanana, jalma teu leupas tina sajarahna. Sajarah ngeunaan kahirupan jalma ti mimiti jalma pangmimitina nepikeun ka jalma anu kakara aya. Sajarah diguar pikeun nengetan jeung neuleuman kumaha ari kahirupan jalma-jalma dina waktu anu geus kaliwat.

Iraha atuh mimiti ayana sajarah téh…?

Catetan sajarah

Sajarah dimimitian ku ayana kahirupan jalma. Teu héran lamun sajarah téh eusina ngeunaan kahirupan jalma. Unggal jalma miboga sajarahna séwang-séwangan. Ngan henteu kabéh kahirupan unggal jalma aya jeung diguar sajarahna. Sajarah anu biasa diguar jeung ditengetan mah biasana sajarah anu penting, anu mawa parobahan kana kahirupan jalma loba. Teu anéh lamun sajarah eusina téh ngeunaan jalma-jalma anu parenting jeung miboga jasa pikeun kahirupan jalma loba.

Sajarah diguar utamana pikeun diala mangpaatna pikeun kahirupan jalma ka hareupna. Sajarah saméméhna bisa dijadikeun tatapakan pikeun ngaléngkah ka hareupna. Kumaha supaya kahirupan anu bakal kasorang téh mangrupakeun jalan anu nuturkeun tapak lacak jalma-jalma anu saméméhna, dina harti sajarah teh diala daluangna.

Kujalan ngaguar sajarah ogé, jalma-jalma anu ngaguarna bisa apal kajadian baheula anu sabenerna. Kadang kajadian anu geus kaliwat téh osok méngpar tina kanyataan anu sabenerna. Anu sakuduna mah kitu, naha anu warta anu nepina mah jadi kieu. Tina ngaguar sajarah anu dihasilkeun tina panalungtikan, bisa kabongkar kajadian anu sabenerna. Jadi kacida pentingna lamun dina ngaguar sajarah, asal sajarah anu diguar téh hasil panalungtikan anu bener-bener sakumaha kanyataanana, henteu dibarung ku ayana kapentingan anu nyumput.

(Gambar meunang nginjeum ti http://2.bp.blogspot.com/-cbdXqf8oFEM/TavocLOdk3I/AAAAAAAAAg8/3b6w50-zwtc/s1600/history.gif)

Da anu ngaranna sajarah mah, cenah teu bisa leupas tina saha anu nyieun catetan ngeunaan sajarahna. Lamun anu nyieun catetanana sapagodos reujeung anu nyieun sajarah, pasti éta sajarah téh bakal nyaritakeun sagala kahadéan anu nyieun sajarah. Sedengkeun lamun sabalikna, anu nyieun catetan sajarahna henteu sajalan reujeung anu nyieun sajarahna, bisa-bisa anu dicatetna téh ngagogoréng anu nyieun sajarah. Anu nyieun catetan sajarah, biasana mah anu miboga kahayang jeung kapentingan, saperti pangawasa anu keur ngabogaan kakawasaan. Teu anéh lamun catetan sajarah téh lolobana mah osok disalénggorkeun atawa dipéngkolkeun pikeun kapentingan anu miboga kakawasaan.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s