Dina Lolongkrang Anyar


Nyorang lolongkrang anyar
Lapang teu bisa nawar
Seja cumpon nedunan panyiar
Ambahan sagala diguar

Hamo cicing kudu liar
Téangan gera nyebar
Titincakan paampar-ampar
Hahalang gera tuar

Cing gilig masing cénghar
Kana diri kudu milebar
Sugan panggih wanci beunghar
Sagala pikiran janglar

Béh ditu dina tétélar
Lolongkrang pikeun ngencar
Papanna kawas lincar
Susuganan bisa lancar

Di luar kacida lémpar
Loba jalma liwat ngalalar
Nu nyorangan atawa kembar
Nu tigin atawa salancar

Kabéh kaluar ngadahdar
Néang pikiran ngolémbar
Sugan manggih keun lintar
Atawa ukur seja dahar

Ngan kudu tetep ngagalasar
Apal titincakan dasar
Nu ti mimiti geus digelar
Ngajauhan nu teu dipalar

Caritaan ulah nambah éar
Arék alus arék méngpar
Laklakan ieuh diumbar
Kaambeuna matak pengar

Komo dibarung humandeuar
Dikoréhan nepi ka dadasar
Nganggap nu lain pakacar
Hiji waktu bisi neunggar

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150111468931894)

Dongeng Teu Eureun


Aya carita katompérnakeun
Taya ulas pikeun mengpeun
Ngaberung nambah sieun
Najan pakajeun-kajeun
Lebah dinya geus diteundeun

Kahareupna seja pakeun
Pék cekel ulah dipiceun
Ulah pohoan sagala meureun
Komo kitu kieu sagala kajeun
Engké moal meunang peunteun

Di dieu kuring jeung anjeun
Kudu apal tong kuuleun
Pangarti kabéh ungkeun
Tong nyésa kabéh tamplokeun
Taya anu matak ginggiapeun

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150111060441894)