Hade Goreng Ku Omong


Geus sababaraha poé manéhna téh ngan ukur baeud waé ka déwék. Teuing kunaon atuh. Da saméméhna mah henteu kitu. Saacanna mah biasa waé, sakumaha reujeung babaturan: lamun papanggih osok barang tanya, ku kalimah arék ka mana waé ari ilaing? Atawa ku kalimah, kumaha kulawarga, calageur kabéh teu? Kitu biasana mah.

Ngan ti saprak poe Senén, sikepna téh bet robah. Ngan déwék téh bingung. Naha sikep kituna téh ngan ukur ka déwék wungkul atawa ka nu séjén ogé sarua. Da éta téa, ti saprak ti poé senén, sikepna téh jadi béda, jadi robah. Jadi teu apal kaayaanana, kukumahana.
Beuki bingungna mah, manéhna siga anu embung panggih ogé. Siga anu hayang ngajauhan. Naha kunaon atuh ari ilaing téh? Bet robah sagala sikepna ka déwék? Kitu lamun kongang mah. Ngan arék nyarita atawa nanyakeun téh asa bingung sieun matak teu ngeunah kana haténa.

Ngan ukur bisa nyarita dina haté wungkul, da déwék euweuh kawani. Tapi lain euweuh kawani-kawani teuing ketang. Da arék nyaritana ogé manéhna siga anu euweuh waktu. Siga euweuh waktu anu nyalsé. Siga anu loba pagawéan atawa pakasaban. Euweuh waé waktu eukeur ngobrol atawa cacarita téh.

Kudu kumaha atuh? Bet asa diganggayong kieu.

Ngobrol

Kudu kumaha atuh kudu kumaha?

Bet jadi bingung. Bet jadi teu puguh pacabakan. Kudu kumaha?

Tétéla pisan, di dieu pentingna obrolan téh. Kuduna mah manéhna téh méré katerangan anu jéntré: kumaha kaayaan anu sabenerna. Lamun boga kahayang mah nya tinggal nyarita waé atuh. Lamun aya kateungeunah kusabab paripolah déwék, nya tinggal nyarita waé langsung. Naon susahna atuh ilaing téh?

Tapi, nyatana? Naha bet susah ngomong ogé.

(Gambar meunang nginjeum ti: http://images.clipartof.com/small/63179-Royalty-Free-RF-Clipart-Illustration-Of-Black-And-White-Human-Factor-Men-Talking.jpg)

Bati Nineung ti Nu Nineung


Bati Nineung ti Nu Nineung, reueus jadi urang sunda… paralun lain jang palumpatan

Kitu cenah judulna ieu blog téh.

Ngalongok blog anu ieu mah, (dilongok dina ping 27 Rayagung) rada hémeng ogé. Sababna, judul ieu blog téh teu bisa kabaca sacara langsung. Rupa aksara judul reujeung gambar tukangeun judulna miboga rupa anu sarua, nyaeta bodas. Jadi waé teu bisa kabaca sara langsung. Lamun hayang apal judul blogna téh kudu disorot heula judulna maké kursor mouse.

Ieu hal téh (judulna henteu bisa kabaca) teuing dihaja atawa gambar tukangeun judulna leungit. Da nilik kana Theme anu digunakeunana mah, gambar tukangeun judulna téh bisa dirobah-robah.

Ngeunaan ieu blog, nurutkeun kana hal ngeunaan ieu blog atawa About-na, disebutkeun cenah:

kuring urang sunda
ayeuna kapapancen tugas di nagari gunungjati
kuring urang sunda
naha aneh mun kuring resep kana budayana?

Atawa bisa ogé ditempo tina lambaran sim kuring anu eusina téh:

urang sunda, nu ngalalana di tatar sorangan, tatar sunda.
sunda cirebon-sunda bandung-sunda dimamana.

reueus kana budaya titinggal karuhun..
lain jang ageman,
lain jang pupujan,
jang diajar tina kaarifan

ukur ngamumule
nu geus kudu dimumule.

Ngeunaan eusi atawa tulisan dina ieu blog, lolobana ngeunaan budaya Sunda anu diranggeuykeun dina tilu katagori: Lagu Sunda, Pupuh reujeung Urang Sunda.

http://adhuy.wordpress.com/

Sedengkeun tulisan anyar anu aya dina ieu blog (dumasar kana penyungsi ping 27 Rayagung):

  1. judulna mah keur diajar dasar-dasar kacapi tembang 🙂
  2. Dokumentasi Kagiatan
  3. tempat diajar kacapi?
  4. ngariung yu!? urang ngobrolkeun pakarang pusaka sunda
  5. ᮊᮥᮓᮤᮠ᮪ᮚᮀ ᮕᮏᮏᮛᮔ᮪ ᮙᮤᮀᮌᮥ ᮃᮚᮩᮔ
  6. teu tiasa maca postingan dihandap?
  7. nyobian posting dina aksara sunda
  8. cara masang (install) font aksara sunda
  9. Ngeunaan Aksara Sunda
  10. Kudihyang Pajajaran

Anu arek ngalongok ieu blog, bisa ngaliwatan alamat http://adhuy.wordpress.com/.