Kaulinan Barudak jeung Diajar Motékar


Motékar téh mangrupakeun pasipatan jalma anu ngabogaan akal pikiran. Akal pikiranana digunakeun pikeun ngajalankeun kahirupanana. Anu ngarana kahirupan teu leupas tina sagala masalah jeung dodoja katut gogoda anu bakal ngahalangan atawa kaalaman dina kahirupan. Motékar kacida loba gunana dina ngungkulan sagala masalah anu pastina éta masalah téh bakal rupa-rupa wujudna. Dina ngungkulan masalah, tangtuna ogé merlukeun pamikiran kumaha cara ngungkulanana. Dina lumakuna waktu, ti waktu ka waktu, osok aya parobahan dina nyanghareupan masalah kahirupan. Masalah anu sarua, lamun béda waktuna bisa waé merlukan cara ngungkulan anu béda ogé. Ku bédana cara ngungkulan éta, merlukeun pikiran anu alus, anu disebut motékar téa. Lamun maké cara anu hiji teu bisa waé ngungkulan hiji masalah, tangtuna ogé diperlukeun cara anu séjén. Tah, pikeun néangan cara anu séjén éta, diperlukeun pasipatan motékar.

Maen kelom batok (asal poto: internet)

Dina kahirupan barudak, hususna dina kaulinan barudak pasipatan motékar ieu téh diperlukeun pisan. Atawa bisa ogé pasipatan motékar ieu téh tumuwuh subur dina waktu milampah kaulinan barudak. Dina ngalaksanakeun kaulinan barudak, osok aya hal-hal anu teu sarua reujeung anu dirarancang sakumaha biasana. Dina prak-prakanana, osok aya waé panghalang, contona waé bahan anu kudu dicumponan dina ngalaksanakeun éta kaulinan téh euweuh atawa kurang. Anu séjénna misalna tempatna téh teu meunang waé atawa teu sarua reujeung kabiasaan. Dina nyanghareupan ieu kaayaan diperlukan pamikiran kumaha cara ngungkulanana. Ieu hal teh diperlukeun supaya kaulinan anu geus dirarancang téh bisa kalaksanakeun kalawan sakumaha biasana sanajan bahan atawa tempatna teu sarua.

Conto dina prak-prakanana:

  1. Gugulusuran maké upih (solékat dahan jambé), lamun upihna euweuh kudu ditarékahan supaya meunang gaganti upih. Bisa waé make urut karung.
  2. Maén sasaungan, lamun euweuh bahan anu diperlukeun, bisa néangan gaganti tina bahan anu séjénna.
  3. Jeung loba kénéh conto séjénna.

Advanced SystemCare v3 Free, Pakakas Haratis Paranti Memener Komputer


Advanced SystemCare v3 Free mangrupakeun kumpulan pakakas anu dihijikeun, di jerona miboga mangpaat pikeun ngajaga, ngaberesihan, memener jeung ngagancangkeun kompiuter. Advanced SystemCare v3 Free miboga cara anu anyar pikeun memener komputer. Kalawan make tetempoan (jandela) anu alus jeung tehnologi anu anyar, pangalaman dina ngajalankeun jeung memener komputer jadi bener-bener beda tinu biasana.

Jandela Advanced SystemCare v3 Free

Dina paketanana, Advanced SystemCare v3 Free miboga sakumpulan pakakas anu dibedakeun jadi tilu golongan.

  1. Maintain Windows: Pakakas ieu digunakan pikeun memener kompiuter. Kaasup oge pikeun miceunan Spyware, memener Registry, meresihan Privacy, jeung miceunan payil anu teu perlu.
  2. Diagnose System: nyaeta pakakas pikeun nengetan pangabisa komputer jeung masalah kaamanan. Kaasup oge pikeun naekeun sistem, panangkis kaamanan jeung memeres harddisk.
  3. Utilities: nyaeta kumpulan pakakas pikeun memener, ngajaga, meresihan jeung ngatur sistem Windows.

Anu merlukeun ieu pakakas atawa program, bisa ngundeur di alamat http://www.iobit.com/ascdownload-promo.html atawa di dieu.