Paculna Henteu Ngalagu


“Wah atuh isukan moal bisa. Soalna paculna henteu ngalagu.”

Mun ras inget ka pun aki, salasahiji anu dipikainget téh nyaéta kekecapan anu di luhur éta. Mangsa wanci ninggang peuting, aya tatangga datang ka imahna pun aki. Eta tatangga téh ménta pun aki pikeun mantuan macul di sawahna. Nya témbal pun aki téh kitu, cenah mah moal bisa lamun isukan mah da paculna henteu ngalagu.

Pacul keur dipake macul di kebon

Harita mah hayang seuri téh. Hayang seurina, nya da henteu hayang seuri kumaha. Piraku aya pacul bisa ngalagu? Apanan ngalagu mah sarua reujeung nyanyi lain? Atawa kecap sasaruan séjénna mah aya nembang jeung ngawih. Kitu lain?

Ngan ku pun aki mah kecap ngalagu téh bet disurupkeun reujeung pacul sagala. Lamun aya pacul henteu ngalagu, hartina aya ogé pacul anu ngalagu. Harita kebeneran waé pacul pun aki téh henteu ngalagu. Da lamun bisa ngalagu mah jigana moal nolak pangajak tatangga téa pikeun mantuan magawé di sawah. Da geus jadi pagawéan di lembur mah lamun kana macul téh. Komo deui lamun mantuan batur mah, lamun henteu dibayar ku duit téh bisa ogé éta tatangga téh malik mantuan macul deui.

Balik deui kana kecap ngalagu. Lamun diterapkeun kana pacul mah ngalagu téh sapertina lain miboga harti nyanyi atawa nembang. Naon atuh?

Nilik kana kaayaanana, pacul téh ngabogaan mangpaat pikeun macul. Pacul pikeun macul naha arék di kebon atawa sawah. Jadi kailaharanana pacul téh nyaéta pikeun macul. Lamun henteu ilahar atawa eukeur aya masalah atawa eukeur gangguan, éta pacul téh henteu bisa dipaké macul, naha kusabab rompang seuseukeutna atawa potong leungeun paculna. Lamun aya masalah eta mah, pacul teh teu bisa dipake macul.

Dina kajadian ieu, pacul henteu ngalagu téh hartina mah, sigana, paculna henteu bisa dipaké macul. Kusabab éta, pun aki nolak pangajak tatangga téa pikeun mantuan macul.

Lamun kitu mah, ngalagu téh bisa dipaké sakumaha hancenganana. Lamun paculna ngalagu, hartina pacul téh bisa dipaké macul.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s