Basa Sunda di Internét


Waktu maca ngeunaan wordpress basa Sunda, anu kaciri rada hémeng téh nyaéta cara ngagunakeun kecap-kecap dina basa Sunda pikeun narjamahkeun atawa ngaganti kecap tina Basa Inggris. Sanajan henteu sakabeh kecap ditarjamahkeun, aya sababaraha kecap anu bisa ditarjamahkeun kana Basa Sunda.

Sakumaha anu bisa katitenan dina situs http://su.wordpress.org, aya kekecapan anu jarang kapanggih dina dunya internét. Eta kecap téh sanajan tara kapanggih di dunya internét, di dunya biasa mah dina ucapan sapopoé mah kadang osok dipaké. Coba waé titénan kalimat anu aya dina Pituduh Nginstal wordpress anu unina:

Bahékeun (unzip) gémbolan WordPress Sunda nu meunang ngundeur.

Nengetan kana rundayan kecapna, éta kekecapan téh geus teu anéh deui dina kahirupan sapopoé. Ngan cara makéna lain dina dunya internét. Kecap ‘Bahékeun’, nuduhkeun kana paréntah supaya ngawurkeun atawa ngaluarkeun naon anu diwadahan. Kecap ieu téh jadi sasaruaan tina kecap unzip. Kecap anu saterusna nyaéta kecap ‘gémbolan’. Kecap ieu nuduhkeun kana barang, wadah paranti ngagémbol atawa neundeun barang. Gembolan biasana mah osok dipaké ku awéwé lamun mamawa barang anu saeutik dina tungtung samping anu disampingkeun kana cangkéng. Gémbolan di dieu nuduhkeun kana berkas atawa fail anu dihijikeun (zip). Kecap anu panungtung nyaéta ngundeur. Kecap ngundeur biasana mah dipaké lamun eukeur ngala dangdaunan sabangsaning pucuk daun atawa kekembangan.
Jadi lamun dititenan mah lamun hayang narjamahkeun atawa néangan harti kecap anu geus jadi istilah dina basa séjén, bisa nginjeum kecap dina Basa Sunda anu osok dipaké sapopoé.

Tetempoan wordpress dina Basa Sunda (asal poto: http://su.wordpress.org/wp-content/languages/shots/shot-su_ID.png)

Conto séjénna anu masih kénéh aya dina pituduh nginstal wordpress dina Basa Sunda téh nyaéta: unggah sarua jeung upload; juruladén sarua jeung server, katut kecap séjénna.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s