Kelom Batok


Kélom batok

Di lembur mah ngaranna téh lain kélom batok, tapi sesendalan tina batok kalapa. Milih ngaran ieu pédah waé aya anu ngabéjaan cenah anu kitu téh biasa dingaranan ku kélom batok. Nilik kana ngaranna mah sarua baé, nuduhkeun hal anu sarua. Kélom téh ngaran pikeun sendal anu dijieunna tina kai, ampir sarua reujeung sendal capit. Jadi antara kélom reujeung sesendalan mah nya éta-éta kénéh. Sedengkeun ari batok, nyaéta cangkang kalapa anu teuasna. Jadi kélom batok téh mangrupakeun kaulinan barudak anu wujudna sesendalan anu dijieunna tina batok kalapa. Sanajan wujudna sarua reujeung sendal, tapi henteu sarua reujeung sendal capit. Pon kitu deui reujeung cara makéna.

Batok kalapa (asal poto: http://www.antarasumut.com/wp-content/uploads/2010/02/batok3.jpg)

Bahan jeung Alat anu digunakeun

Pikeun nyieun kélom batok, teu merlukeun bahan anu loba reujeung matak nyusahkeun. Anu rada susah téh paling ogé kalapana. Bahan anu diperlukeun nyaéta tali (bisa tali rapia atawa tali tina tangkal awi atawa tali tina areuy), batok kalapa (kalapana anu geus kolot) reujeung péso atawa bedog.

Cara nyieun Kélom Batok

Cara nyieun sesendalan tina batok mah rada gampang. Batok kalapa anu diarah téh kudu anu alus kénéh, dina harti henteu beulah reujeung kudu kuat. Kusabab kitu, dina nyieunna kudu milih batok kalapa anu kolot. Batok kalapa anu alus kénéh téh dibagi dua, luhur reujeung handap. Ngabagina kudu sarua ulah gedé sabeulah atawa jangkung sabeulah. Tina sahulu kalapa téh bisa dijieun dua sesendalan. Sanggeus dibeulah, bujurna atawa tungtungna éta batok kalapa dibolongan lamun acan bolong. Bolongna ulah gedé teuing, sacukupna waé, sagedé tali anu digunakeun. Terus nyieun atawa motong tali dua siki, panjangna kira-kira sadeupa. Dina tungtung éta tali téh dijieun bebendul atawa ditalian maké rokrak supaya ngabendul. Bebendul éta téh dijadikeun anu nahan supaya tali ulah leupas tina batok kalapa. Éta tali téh diasupkeun kana liang dina batok kalapa, bebendulna diteundeun di jero batok.

Cara Maénkeun Kelom Batok

Dina maénkeunana, éta sesendalan téh dipaké sendal ku budak. Dampal suku ditapakeun kana tonggong batok kalapa, sedengkeun talina dicekelan ku dua leungeun supaya batok kalapana henteu leupas tina dampal suku. Éta sesendalan téh bisa dipaké balap atawa ngan ukur leuleumpangan wungkul.

Maen kelom batok (asal poto: internet)

Mangpaat Kélom Batok

  1. Mangpaat tina ieu kaulinan, bisa ngajarkeun ka barudak kumaha cara ngamangpaatkeun bahan anu aya di sakurilingeun.
  2. Dina maénkeunana, bisa jadi hiji lomba balap lumpat atawa paheula-heula.
  3. Disagédéngeun éta, barudak ogé diajar kumaha cara supaya henteu labuh tina éta sesendalan. Diajar ngajaga kaparigelan awak.

Jugul


“Ma, anu kamari téh saha?” Si Acim nanya ka indungna.

“Anu mana?” Indungna si Acim malik nanya.

“Anu kamari téa ningan anu nganteurkeun surat.” Ceuk si Acim.

“Oh, éta. Éta mah Bah Nono, ti Désa.” Témbal indungna si Acim.

“Tebih atuh nya, Ma.”

Indungna si Acim unggeuk.

“Ngahaja éta téh Ma, ka dieuna?” Si Acim nanya deui.

Indungna unggeuk deui, tanda ngaheueuhkeun.

“Nganteurkeun serat?” Si Acim nanya deui.

Indungna si Acim teu ngajawab.

Jugul (asal poto: http://eksposnews.com/photo/dir102010/1286325717tukang%20pos.jpg)

“Kersaan nya Ma…?”

“Apanan éta mah geus jadi tugasna.” Ceuk indungna si Acim.

“Tugas naon kitu Ma?” Si Acim panasaran.

“Apanan nganteur-nganteurkeun surat.”

“Oh kitu.” Si Acim unggut-unggutan.

“Enya. Bah Nono téh tugasna jadi tukang nganteur-nganteurkeun surat.” Témbal indungna si Acim.

“Janten tukang pos nya Ma?” Si Acim nanya deui.

“Lain. Bah Nono mah jugul.” Témbal indungna.

“Jugul…?” Si Acim heraneun. “Jugul téh naon kitu Ma?”

“Apanan tukang nganteur-nganteurkeun surat.”

“Oh….” Si Acim ngartieun. Manéhna embung kapapanjangan.