Eundeuk-eundeukan


Eundeuk eundeukan lagoni
Meunang peucang sahiji
Leupas deui ku nini
Beunang deui ku aki

Eundeuk-eundeukan cangkuang
Bale bandung paseban
Meunang peucang pa ujang
Leupas deui ku akang

Eundeuk-eundeukan téh kecap asalna mah eundeuk. Eundeuk téh kecap kaayaan anu hartina henteu cicing atawa bulak-balik ka ditu kadieu. Ngeundeuk-ngeundeuk mah hartina keur migawé pagawéan supaya eundeuk. Sedengkeun ari eundeuk-eundeukan mah mangrupakeun kaulinan barudak anu maénna téh ngeundeuk-ngeundeuk. Anu dieundeuk-eundeuk téh biasana mah dahan tatangkalan anu ngalumbuk ka handap atawa dahan anu pendék (teu jangkung). Bisa ogé anu dieundeuk-eundeukna téh tangkal anu dituar terus éta tangkal téh ngangkang (tungtung atawa congo tangkalna henteu adek kana taneuh). Éta anu dieundeuk-eundeuk téh (dahan atawa tangkal) didiukan atawa dicicingan ku barudak, saterusna mah dieundeuk-eundeuk.

Dina prak-prakanana eundeuk-eundeukan, anu penting mah barudak téh gumbira, bisa hareureuy. Ieu kaulinan téh lir ibarat ayun-ayunan. Anu sieunan mah osok diheureuyan ka barudak séjénna supaya sieuneun atawa reuwaseun, anu wanian mah osok ngahajakeun ngeundeuk-ngeundeukna téh sing tarik pisan.

Tangkal anu rungkad bisa dipaké pikeun eundeuk-eundeukan

Ari dahan anu dieundeuk-eundeukna, biasana mah anu kuat henteu gampang potong. Salian ti éta ogé anu rada leuleus, lain dahan anu heuras. Da anu heuras mah susah dieundeuk-eundeukna. Anu kuat tur rada leuleus mah gampang pisan pikeun dieundeuk-eundeukna.

Dina kaulinan eundeuk-eundeukan, barudak henteu dikudukeun nyieun bahan. Da bahan anu diperlukeun mah ngan ukur dahan atawa tangkal rungkad (tangkal meunang nuar). Ngan barudak kudu bisa neangan dahan atawa tangkal anu alus pikeun eundeuk-eundeukan. Dahan anu kuat pikeun nahan beurat kabéh budak anu ngiluan eundeuk-eundeukan.

Sedengkeun mangpaat ieu kaulinan mah leuwih condong kana supaya gumbira wungkul. Kumaha supaya barudak téh bisa galumbira.

Kakawihan Barudak: Acung-acungan


Cung acung halu-halu,
tikukur ngadu,
di jalan ka Cikadu,
opak-opak anggé-anggé,
mulung muncang ka papanggé,
digogog ku anjing gedé,
beunangna henteu kabadé.

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=384326600734)

Kakawihan séjénna:

 1. Kakawihan Barudak: Ayun Ambing
 2. Kakawihan Barudak: Hét Hét Embé Janggotan
 3. Kakawihan Barudak: Prang Pring
 4. Kakawihan Barudak: Nang Ning Nang
 5. Kakawihan Barudak: Olé-oléan
 6. Kakawihan Barudak: Néngnongnéngjak
 7. Kakawihan Barudak: Trang-trang Kolentrang
 8. Kakawihan Barudak: Surser
 9. Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
 10. Kakawihan Barudak: Nanggerang – Nanggorek
 11. Kakawihan Barudak: Galah Ginder
 12. Kakawihan Barudak: Oyong-oyong Bangkong
 13. Kakawihan Barudak: Punten Mangga
 14. Kakawihan Barudak: Bang Bang Kalima Gobang
 15. Kakawihan Barudak: Sakentrung
 16. Ayang Ayanggung

 

Diajar tina Ayun-ayunan (Bagean Katilu)


Dina maén ayun-ayunan, aya hal anu bisa dijadikeun tengetaneun. Nyaéta ngeunaan ayunan. Da anu ngaranna yaun-ayunan mah cara maénna teh diayun-ayun. Ayun-ayunan aya pakaitna reujeung pangajaran Fisika di sakola ngeunaan ayunan (Getaran).

Dina maénna, aya dua rupa. Aya anu ayun-ayunanana téh kusabab diayun-ayun. Aya ogé anu diayunkeun ku sorangan. Anu diayunkeun ku sorangan mah, ayun-ayunanana téh henteu diayunkeun ku batur, tapi maké bantuan suku ku jalan diulang-ulang ka hareup ka tukang di handapeun pangdiukan ayunan.

Ari ayunan anu diayun-ayun mah kudu aya budak anu daékeun ngayun-ngayun. Biasana anu ngayun-ngayunna téh cicingna di tukangeun anu diayunkeunana.

Gambar ayunan

Dina maenkeunana ogé, lamun barudakna piligenti, biasana mah osok lomba pajangkung-jangkung atawa pajauh-jauh ngayunkeunana. Sanajan henteu langsung katempo anu meunangna, tapi osok ngabogaan rasa resep atawa agul lamun bisa ngayunkeun ayunanan téh pangjauhna atawa pangjangkungna.

Dina hal séjén, bisa ogé pikeun ngareureuwas budak séjén, utamana lamun ngayunkeun éta ayunan téh kujalan diayunkeun ku hudak séjén. Budak anu ngayunkeun ayunan, osok ngahajakeun ngayunkeun ayunanana téh sing jauh atawa jangkung. Supaya budak anu diayunkeunana téh reuwas atawa jadi paureun.

Jadi lamun dikaitkeun reujeung pangajaran Fisika mah, maén ayun-ayunan téh mangrupakeun hiji prak-prakan tina téori Fisika ngeunaan Getaran atawa Ayunan.

Dina pangajaran Getaran/Ayunan aya anu disebut: Gaya (F), massa benda (m), Percepatan gravitasi (g), Sudut simpangan, panjang tali (l), jeung simpangan getaran (x). Lamun diterapkeun kana ayun-ayunan mah, gaya téh mangrupakeun gedéna tanaga anu kudu dikaluarkeun ku budak waktu ngayunkeun éta ayunan. Massa benda bisa disebut ogé ku massa (beurat budak) anu diuk dina ayunan, percepatan gravitasi mah gancangna gravitasi, sudut simpangan mah aya hubunganana reujeung gedéna sudut atawa méngkolna tali ayunan tina tali lamun ngagantung. Sedengkeun panjang tali sarua eujeung panjang tali ayunan, terus simpangan getaran aya hubungana reujeung jauhna ayunan tina ayunan lamun cicing.

Ngeunaan itung-itungan Fisika anu leuwih jéntré bakal dituliskeun dina tulisan séjén.

Baca oge:

 1. Diajar tina Ayun-ayunan (Bagean Kahiji)
 2. Diajar tina Ayun-ayunan (Bagean Kadua)

Halimun jeung Pepedut


Ngaran pepedut teu jauh tina ngaranna halimun. Da nempo kana rupana mah sarua waé nyaéta ayana haseup tiis kusabab hawa tiis kusabab waktuna isuk-isuk atawa kusabab aya hujan. Ngan anu jadi pamikiran téh nyaéta, naha halimun jeung pepedut teh sarua atawa béda. Naha duanana téh béda dina ngaranna wungkul, sedengkeun kajadianana mah éta-éta kénéh. Atawa bener-bener béda, antara duanana sakumaha bédana ngaran.

Nempo kana kajadianana mah, cenah anu ngaranna halimun téh bisa ngawujud atawa aya kusabab ayana héab cai di luhureun taneuh terus katiisan jadi waé haseup. Jadi halimun téh ayana kusabab hawa tiis anu mangaruhan kana héab cai, terus éta héab cai téh jadi tiis. Sedengkeun pepedut biasa ayana téh  waktu satutasna hujan. Ngan kumaha kajadianana mah kurang dipikanyaho. Naha sarua waé sakumaha halimun atawa henteu.

Halimun (asal poto: http://www.crh.noaa.gov/Image/jkl/tree-in-fog.jpg)

Anu bisa jadi pangbébéda téh, sigana mah, nyaéta remen atawa seringna kajadian. Pepedut mah biasana kadang-kadang. Tara tiap waktu hiji tempat kasimbutan ku pepedut. Sedengkeun halimun mah biasana kajadianana téh geus jadi kabiasaan di éta tempat.

Kitu sigana mah….

Ngan intina mah duana gé sarua waé wujudna téh haseup anu tiis atawa baseuh jeung ayana di handap deukeuteun taneuh lain di awang-awang.