Jodo Pati Bagja Cilaka Kagungan Gusti


Jodo pati bagja cilaka mah kumaha Gusti.

Jodo pati bagja cilaka mah kagungan Gusti.

Jadi inget kekecapan kolot, pikeun ngupahan téh biasana mah ku kecap jodo pati bagja cilaka mah geus aya anu nangtukeun. Perkara jodo pati bagja jeung cilaka mah aya dina kakawasaan Gusti Alloh. Jalma mah teu bisa kukumaha.

Éta kecap téh biasa dikedalkeun lamun aya jalma meunang karerepet anu hésé kaungkulanana, atawa meunang musibah. Kaasup ogé lamun aya jalma atawa dirina anu tacan meunang waé jodo.

Jadi anu opat perkara éta téh kabéhanana ogé geus aya anu nangtukeun nyaéta Gusti Alloh. Jalma mah teu bisa nanaon deui, da geus aya anu nangtukeun. Perkara jodo, unggal jalma geus ngabogaan jodona séwang-séwangan. Unggal jalma anu gubrag ka dunya geus dicatet saha jodona. Kitu deui ngeunaan pati atawa paéhna, geus ditangtukeun ku Gusti Alloh. Pon kitu deui jeung perkara bajga reujeung cilaka, duanana geus aya dina katangtuan Gusti Alloh. Jalma mah tinggal narimakeun naon anu geus dicawiskeun pikeun manéhna ti Gusti Alloh. Arék hadé atawa arek goréng, geus jadi kawajiban jalma pikeun narimakeunana. Da anu ngaranna Gusti Alloh mah Maha Sagala Nyaho, naon anu alus pikeun mahlukna reujeung naon anu goréng pikeun mahlukna (jalma).

Jodo pati bagja cilaka kagungan Gusti

Ngan dina kanyataanana, teu saeutik jalma anu teu bisa narima kana kanyataan. Da osok aya dina anu opat perkara ieu téh papalingpang reujeung kahayangna. Aya jalma anu hayang bagja, bisa waé kalahka meunang cilaka. Atawa jalma anu hayang paéh kusabab teu kuat nandangan tunggara dina hirupna, teu bisa paéh kusabab tacan waktuna. Atawa jalma anu hayang ngabogaan jodo anu ‘geulis’, kalahka meunang jodo anu pasalia reujeung anu dipikahayangna. Tapi teu kabéh kitu, da aya ogé dina opat perkara éta, anu sarua reujeung anu dipikahayang ku hiji jalma. Aya jalma anu hayang bagja, kaparengan dibéré bagja. Nya pastina saha anu henteu bungah. Aya jalma anu hayang dibéré jodo anu ‘geulis’, pék téh dibéré jodo anu sarua ‘geulis’. Nya éta mah wayahna waé kudu narimakeun.

Sanajan kitu, Gusti Alloh méré lolongkrang ka jalma pikeun nepikeun paménta, kaasup dina perkara anu opat ieu. Jalma dibéré jalan ku cara ngadoa nepikeun paméntana ka Gusti Alloh, hayang ménta anu kumaha. Ieu bisa jadi jalan pikeun nyaruakeun naon anu dipikahayang reujeung anu bakal kanyataan. Ngan tetep perkara bakal bukti atawa henteuna mah aya dina kakawasaan Gusti Alloh.

12 thoughts on “Jodo Pati Bagja Cilaka Kagungan Gusti

  1. tutulisan ngeunaan jodo pati bagja cilaka teh diturunkeun ku Gusti Nu Maha Suci bareng jeung ditiupkeunana ‘ruh’ ka jabang bayi anu manjing umur 30 poe x 4 = 120 poe (4 bulanan). Eta nandakeun yen manusa dibere bagean pikeun ‘maca’ eta tutulisan nu aya dina diri urang, eta ge mun manusa bisa ‘maca’-na. Ibarat nyieun kendaraan, boh mobil atawa motor, tangtu ti pabrikna teh dibikeun ka nu meuli teh sapuratina reujeung buku petunjukna. Ari manusa mah ‘buku petunjukna’ nya eta tea, tutulisan nu aya dina badan sapata, dina warugana, dina ragana. Mun kitu mah jentre yen manusa teh mangrupa kitab nu aya tutulisanana, tutulisan ngeunaan jodona, pati, bagja jeung cilakana. Tinggal kumaha urangna, rek maca dina bab naon tutulisan diri urang teh, dan aya bab ngeunaan sidik jari, anu ayeuna geus jadi elmu di kalangan polisi, atawa bab wujud nu ayeuna jadi garapan para ahli kedokteran, bab laku lampah nu jadi garapan para ahli psikologi jeung para-psikologi, atawa bab DNA nu jadi garapan ahli genetika, jeung sajabana. Tapi aya deui bab ngaran, anu ngaguar watek jelema tina maca ngaran, eta teh lain babaledogan atawa ramalan, tapi estu mangrupa salah sahiji matematika kosmologi karancagean pituin karuhun Sunda anu laluhung pikeun ‘maca’ jodo pati bagja cilakana manusa, sakumaha anu diajarkeun ka kangjeng Nabi Adam baheula, elmu nu pangmimitina diajarkeun ka Nabi Adam a.s teh apan ngeunaan ‘ngaran saputarina’ tea. Cag (abah maman) , .

    Like

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s