Supa jeung Suung


Supa jeung suung jadi dua kadaharan deungeun sangu anu kacida nikmatna reujeung alus pikeun kaséhatan. Ngan duanana ogé teu gampang dipanggihanana. Da di lembur mah euweuh anu ngahajakeun melak supa jeung suung. Suung atawa supa beubeunangan téh biasana mah meunang néangan ti kebon atawa leuweung. Naha bisa dihaja néangan atawa teu kahaja. Lamun eukeur usumna mah, nya bisa waé ngahajakeun néangan. Lamun teu keur usumna mah bororaah neangan, najan teu ngahaja ogé moal manggihan. Supa biasana mah euweuh usumna, sedengkeun suung biasana mah aya usumna.

Naha bet béda?

Suung

Da bener pisan, supa jeung suung mah béda. Sanajan duanan kadang osok pahili jeung lamun dina Bahasa Indonesia mah, sarua waé ngaranna téh, tapi suung jeung supa bisa dibédakeun. Utamana mah tempat jadina éta suung jeung supa. Lamun suung mah biasana jadina téh dina taneuh, sedengkeun supa jadina téh dina urut tatangkalan atawa tunggul anu geus paéh.

Ari rupa-rupana éta supa jeung suung téh lumayan loba ogé jinisna. Diantarana waé: supa saninten, supa lémbér, supa lumar, jeung nu séjénna. Sedengkeun ari suung diantarana waé: suung tanduk, suung bulan, suung paré, suung rampak jeung anu séjénna.

Supa lember (asal foto: internet)

Salian ti éta aya deui jinis suung anu teu bisa didahar nyaéta suung weureu. Sakumaha ngaranna, suung anu ieu mah lamun didahar téh bisa matak weureu.

Kareta Mesin


Danget ayeuna mah lamun ngobrolkeun karéta mesin téh, cenah bener karéta mah aya mesinan. Nya diinget-inget mah aya benerna ogé, anu ngaranna karéta mah pasti aya mesinan. Da karéta moal bisa maju lamun euweuh mesinan.

Ngan lamun dikaitkeun reujeung karéta mesin jaman baheula, ieu kaayaan téh kacida papalingpangna. Da baheula mah anu ngaranna karéta mesin téh euweuh mesinan. Tong boro aya mesinan, dalah wujudna ogé kacida bédana. Baheula mah anu ngaranna karéta mesin téh gilindingna ngan ukur aya dua jeung bisa dibabawa ka mana waé, teu kudu mapay rel kareta, tapi pikeun majuna téh kudu maké tanaga jelema. Béda jeung karéta jaman ayeuna. Karéta jaman ayeuna mah gilindingna téh kacida lobana, teuing aya sababaraha hiji gilindingna téh. Katambah deui awakna ogé gedé jeung ngantay manjang ka tukang. Ditambah deui, éta karéta téh kakara bisa maju lamun napak dina rél karéta.

Kacida pisan bédana.

Kumaha atuh wangunan karéta mesin baheula téh? Naha bet béda reujeung ayeuna?

Ngaran karéta mesin baheula mah taya hubunganana reujeung karéta anu aya mesinan. Da karéta mesin baheula mah teu nyirikeun yén éta téh karéta. Sesebutan karéta mesin téh teu jadi wawakil kana wujud éta barang. Da anu ngaranna karéta mesin baheula mah sarua reujeung sapédah ayeuna. Jadi baheula mah anu ngaranna sapédah téh katelahna karéta mesin.

 

Kareta mesin (asal poto: internet)

Teuing naon sababna bet disebut karéta mesin. Aya anu apal?

Jodo Pati Bagja Cilaka Kagungan Gusti


Jodo pati bagja cilaka mah kumaha Gusti.

Jodo pati bagja cilaka mah kagungan Gusti.

Jadi inget kekecapan kolot, pikeun ngupahan téh biasana mah ku kecap jodo pati bagja cilaka mah geus aya anu nangtukeun. Perkara jodo pati bagja jeung cilaka mah aya dina kakawasaan Gusti Alloh. Jalma mah teu bisa kukumaha.

Éta kecap téh biasa dikedalkeun lamun aya jalma meunang karerepet anu hésé kaungkulanana, atawa meunang musibah. Kaasup ogé lamun aya jalma atawa dirina anu tacan meunang waé jodo.

Jadi anu opat perkara éta téh kabéhanana ogé geus aya anu nangtukeun nyaéta Gusti Alloh. Jalma mah teu bisa nanaon deui, da geus aya anu nangtukeun. Perkara jodo, unggal jalma geus ngabogaan jodona séwang-séwangan. Unggal jalma anu gubrag ka dunya geus dicatet saha jodona. Kitu deui ngeunaan pati atawa paéhna, geus ditangtukeun ku Gusti Alloh. Pon kitu deui jeung perkara bajga reujeung cilaka, duanana geus aya dina katangtuan Gusti Alloh. Jalma mah tinggal narimakeun naon anu geus dicawiskeun pikeun manéhna ti Gusti Alloh. Arék hadé atawa arek goréng, geus jadi kawajiban jalma pikeun narimakeunana. Da anu ngaranna Gusti Alloh mah Maha Sagala Nyaho, naon anu alus pikeun mahlukna reujeung naon anu goréng pikeun mahlukna (jalma).

Jodo pati bagja cilaka kagungan Gusti

Ngan dina kanyataanana, teu saeutik jalma anu teu bisa narima kana kanyataan. Da osok aya dina anu opat perkara ieu téh papalingpang reujeung kahayangna. Aya jalma anu hayang bagja, bisa waé kalahka meunang cilaka. Atawa jalma anu hayang paéh kusabab teu kuat nandangan tunggara dina hirupna, teu bisa paéh kusabab tacan waktuna. Atawa jalma anu hayang ngabogaan jodo anu ‘geulis’, kalahka meunang jodo anu pasalia reujeung anu dipikahayangna. Tapi teu kabéh kitu, da aya ogé dina opat perkara éta, anu sarua reujeung anu dipikahayang ku hiji jalma. Aya jalma anu hayang bagja, kaparengan dibéré bagja. Nya pastina saha anu henteu bungah. Aya jalma anu hayang dibéré jodo anu ‘geulis’, pék téh dibéré jodo anu sarua ‘geulis’. Nya éta mah wayahna waé kudu narimakeun.

Sanajan kitu, Gusti Alloh méré lolongkrang ka jalma pikeun nepikeun paménta, kaasup dina perkara anu opat ieu. Jalma dibéré jalan ku cara ngadoa nepikeun paméntana ka Gusti Alloh, hayang ménta anu kumaha. Ieu bisa jadi jalan pikeun nyaruakeun naon anu dipikahayang reujeung anu bakal kanyataan. Ngan tetep perkara bakal bukti atawa henteuna mah aya dina kakawasaan Gusti Alloh.

Jalma anu Miboga Harepan


Harepan jeung harepan, kacida pisan dipiharepna ku saban jalma. Ngan kadang harepan ngan ukur jadi harepan, kusabab dina kanyataanana mah henteu sarua jeung naon anu dipiharep. Harepan kadang osok jadi kanyataan. Arék naon waé wujudna, harepan bakal tetep aya dina diri jalma. Harepan anu wujudna bisa mangrupa doa dina haté, harepan anu hartina paménta jeung kahayang, harepan anu hartina kahayang anu kudu kacumponan, harepan bisa ogé jadi perkara anu kudu ngawujud.

 

Harepan

 

Harepan…, éta téh harepan.

Unggal jalma ngabogaan harepan séwang-séwangan. Ngan aya anu ngabédakeuna téh digantungkeun ka mana éta harepan jalma. Aya anu ngagantungkeunana ka anu Maha Ngobulkeun Pangharepan, tapi aya ogé jalma anu ngagantungkeun harepanan ka papada jalma deui. Salian ti éta aya ogé jalma anu ngagantungkeun harepanana téh ka mahluk séjénna salian ti jalma.

Pon kitu deui ngeunaan gedéna atawa ukuran harepan. Unggal jalma ngabogaan harepan anu béda-béda. Aya jalma anu ngabogaan harepan anu kacida gedéna, kacida pisan dipikaharepna anu tangtuna ogé kudu bisa kalaksanakeun. Aya ogé jalma anu ngabogaan harepan anu biasa-biasa waé, kumaha derna atawa kumaha geletuk batuna kecebur caina. Aya ogé harepna anu henteu dipiharep ku jalma.

Sanajan kitu, anu ngaranna harepan pasti tetep aya. Boh harepan anu ditojokeun pikeun kaalusan, naha pikeun dirina atawa jalma séjén (lingkungan sabudeureunana). Atawa bisa ogé harepan anu goréng, teu sapagodos reujeung kahirupan kailaharan jalma loba.

Naon waé harepanana, harepan bakal tetep aya.

Ngundeur Pidio tina Situs YouTube


Remen ngajajah dunya Youtube? Pasti resep néangan pidio anu aya di dunya Youtube.

Lamun hiji waktu resep kana hiji pidio, mangka tangtuna ogé hayang lamun éta pidio téh bisa diteundeun kana kompiuter (komputer maksudna mah). Soalna lamun hayang nongton deui éta pidio, lamun henteu diteundeun kana kompiuter mah tangtuna ogé kudu asup ka situs Youtube deui. Anu tangtuna ogé bakal lila deui lamun hayang nongton téh.

Jadi untungna lamun éta pidio anu geus jadi kalangenan téh disimpen kana kompiuter, tangtuna ogé gampang lamun hayang nyetélna deui.

Kumaha atuh carana supaya éta pidio téh bisa diteundeun kana kompiuter?

Sabenerna mah loba cara pikeun bisa neundeun pidio tina Youtube kana kompiuter téh. Bisa maké situs keepvid, bisa maké panambah dina browser firefox atawa maké program atawa pakakas husus. Anu arék dibéjérbéaskeun di dieu mah nyaéta ngundeur pidio tina Youtube maké pakakas bogana DVDVideoSoft Free Studio Manager.

Jandela Free YouTube Download pikeun ngundeur pidio tina situs YouTube

Cara ngundeur pidio tina Youtube maké DVDVideoSoft Free Studio Manager nyaéta:

  1. Sanggeus ngajalankeun program Free Studio Manager, pilih Katagori Internet dina jandéla poko.
  2. Saterusna mah bakal mucunghul pilihan anu aya dina katagori Internet. Pikeun ngundeur pidio tina Youtube pilih Free YouTube Download
  3. Tina jandéla Free YouTube Download anu mucunghul, eusikeun alamat pidio tina situs YouTube kana kotak gedé anu di luhur. Carana, salin heula alamat pidio tina browser terus pindahkeun kana éta kotak ku jalan mencét tombol Paste atawa klik katuhu tina mouse terus pilih Paste. Lamun hayang ngundeur pidio sakaligus leuwih ti hiji bisa, diasupkeun sababaraha alamat pidio tina Youtube. Sanggeus nyalin hiji alamat pidio, bisa nyalin deui alamat pidio anu séjénna dina kotak anu tadi.
  4. Sanggeus nyalin alamat pidio, tangtukeun ogé tempat neundeun pidio anu diundeur. Pikeun nangtukeunana aya dina kotak Output folder:, pikeun ngarobahna klik waé tombol Browse…. Sedengkeun pikeun ngarobah ngaran pidio anu diteundeun dina kompiuter bisa ngaliwatan tombol Output Name….
  5. Ulah poho ogé tangtukeun format pidio anu diteundeun dina komputer dina kotak Formats.
  6. Sanggeus cocok, bisa langsung ngundeur éta pidio ngaliwatan tombol Download. Tungguan waé ngundeurna nepikeun ka réngsé.
Eukeur ngundeur pidio