Masalah (Bagéan Ka-4): Masalah Panggedéna dina Kahirupan


Masalah anu panggedéa mah nyaéta lamun jalma geus teu satuhu kana kahayang anu nyiptakeunana. Tapi ieu lain masalah pikeun Gusti Allah. Da Gusti Allah mah teu kudu ngamasalahkeun ciptaanana. Perkara ciptaanana arék kukumaha ogé dina nyorang kahirupanna, moal nepikeun ka ngarudetkeun Gusti Allah.

Masalah ieu bakal balik deui ka jalma anu ngalakukeun atawa anu nyababkeun masalah. Manusa lolobana mah dina ngalakonan kahirupanna téh osok jadi masalah. Gusti Allah miharep supaya sakabéh ciptan-Na téh turut tumut ka Anjeunna, ngabakti ka Anjeunna, ngalaksanakeun naon anu jadi Paréntahan-Na. Tapi dina kanyataanna, lolobana jalma téh papalingpang reujeung naon anu dipiharep ku Gusti Allah. Nya, dina ngalalakon hirupna téh pinuh ku masalah, masalah anu bakal balik deui ka dirina. Akibat tina nyieun masalah éta bakal balik deui ka dirina.

Ngeunaan masalah ieu, sawaréh jalma nganggapna mangrupakeun masalah anu gedé, anu kudu gancang diungkulan. Ngungkulanana, taya teu jalan kajaba balik deui kana naon-naon anu geus digariskeun ku Gusti Allah. Sagala hal anu diparéntah ku Anjeunna dilakonan, sedengkeun anu dicaram ku Anjeunna dijauhan. Ku jalan kitu, masalah téh bakal réngsé munggu Gusti Allah.

Masalah dina ngajalankeun kahirupan (sumber gambar: internet)

Sedengkeun pikeun sawaréh jalma deui, aya anu nyangka éta téh lain masalah atawa nyangka mangrupakeun masalah anu leutik. Masalah anu teu kudu dijadikeun obrolan atawa dijadikeun masalah. Masalah papalingpangna antara kahayang Gusti Allah reujeung kahayang jalma, éta mah lain masalah deui. Da jalma anu hirup di dunya ieu mah kumaha anu ngajalanana, kumaha jalmana. Arék papalingpang ogé teu kudu tagiwur, teu kudu sieun.

Dina lebah dieu, aya dua golongan jalma anu ngajalankeun kahirupanana. Hiji golongan ngabogaan kahayang jeung milampah supaya kahirupan anu dilakonanana téh sarua jeung kahirupan anu dipiharep ku Gusti Allah. Sedengkeun di pihak séjén, golongan anu hiji deui, ngabogaan kahayang ngajalankeun kahirupanana téh kumaha maranéhanana. Di antara dua golongan ieu aya golongan anu bisa biluk ka mana waé, ka ditu hayu ka dieu bisa. Golongan ieu mah teu ngabogaan pamadegan anu kuat.

Dina perkara ieu, tinggal kumaha urang. Arék milih anu mana. Naha arék milih kahirupan anu sarua jeung anu dipikahayang ku Gusti Allah atawa arék milih anu papalingpang. Duanana ngabogaan jalan sewang-sewangan jeung tujuan ahir sewang-sewangan. Duanana moal pasalia di tungtungna….

*****

Tulisan anu saranggeuyan:

  1. Masalah (Bagean Ka-1): Naon Atuh Ari Masalah teh?
  2. Masalah (Bagean Ka-2): Jujutan Masalah
  3. Masalah (Bagean Ka-3): Sabagean Masalah dina Kahirupan

Masalah (Bagéan Ka-3): Sabagéan Masalah dina Kahirupan


Sakumaha disebutkeun dina tulisan anu geus tiheula, anu ngaranna jalma hirup, moal leupas tina masalah. Jadi geus jadi kapastian lamun kahirupan manusa téh bakal manggihan masalah. Masalah ieu kacida loba rupana. Lamun ditataan hiji-hiji mah moal cukup jeung moal bisa ditataan kabéhanana. Ngan nurutkeun garis badagna mah aya sababaraha rupa masalah anu bisa kapanggih dina kahirupan manusa.

Dina kahirupan, hiji jalma kadang nyanghareupan masalah anu diakibatkeun ku diri pribadi éta jalma. Eta jalma ngabogaan kahayang ngeunaan hiji perkara, sedengkeun dina kanyataanana papalingpang reujeung anu dipiharepna. Kusabab kitu, éta jalma téh bakal nyanghareupan masalah anu aya pakait jeung kahayangna. Eta masalah téh kudu diungkulan supaya kahayangna bisa tinekanan. Dina séjén perkara, aya ogé masalah anu disababkeun ku hiji jalma téh ku jalan nyieun kalakuan atawa pagawéan anu papalingpang jeung pagawéan anu sakuduna. Pagawéan anu sakuduna mah kitu, éta jalma bet migawé pagawéan ku jalan kieu. Papalingpangna éta pagawéan téh bisa jadi masalah. Dina leuwih jauhna, éta masalah téh lain ngan ukur masalah diri pribadina wungkul, tapi bisa ngondang jalma séjén.

Masalah (sumber gambar: http://www.leadernotes.com/uploads/problem%20solve.jpg)

Dina kahirupan sosial, kahirupan reureujeung jeung batur di masarakat, teu bisa leupas tina pagilinggisikna antara hiji jalma jeung jalma séjén. Dina ngajalankeunana, pasti moal leupas tina masalah. Da antara hiji jalma jeung jalma séjén téh béda-béda. Dina hal-hal anu tangtu mah, bisa waé kuayana béda-béda éta téh ngakibatkeun masalah. Naha arék masalah anu teu sapira atawa masalah anu lumayan gedé. Masalah dina hirup kumbuh di masarakat bisa kaasup kana perkara kayakinan anu béda, atawa kusabab pagawéan anu pasalia jeung kahayang jalma séjén atawa kahayang kalolobaan masarakat.

Dina perkara nyanghareupan masalah anu sarua atawa saribagan, hiji jalma jeung jalma séjénna osok aya anu béda. Aya jalma anu nganggap éta téh masalah anu kudu singhareupan kalawan husu, aya ogé jalma anu nganggapna éta mah lain masalah. Hal ieu mah gumantung ka masing-masing jalma, naha kusabab kayakinanana atawa kaayaan dirina.

Salian ti éta aya ogé masalah anu disababkeun ku bédana ngajalankeun kahirupan di dunya ieu.

*****

Tulisan anu saranggeuyan:

  1. Masalah (Bagean Ka-1): Naon Atuh Ari Masalah teh?
  2. Masalah (Bagean Ka-2): Jujutan Masalah
  3. Masalah (Bagean Ka-4): Masalah Panggedena din Kahirupan