Ceramah Subuh Poé Kahiji: Wajibna Puasa


“Cim, coba kuring nempo Buku Amal manéh?” Ceuk si Omon ka si Acim waktu maranéhna arék baralik ti masigit, sanggeus réngsé ceramah subuh.

“Naon kitu?” Si Acim bari nyumputkeun Buku Amalna kana jero sarungna anu disoréndangkeun.

“Teu nanaon.” Ceuk si Omon.

“Nya enggeus ari teu nanaon mah.” Ceuk si Acim embung kapapanjangan.

“Ngan ayeuna mah bagéan kuring nempo Buku Amal manéh.” Ceuk si Acim ka si Omon sanggeus mikir sakeudeung.

“Naha…?” Si Omon melong.

Buku Amal Ramadhon

Si Acim ukur nyenghél. “Teu nanaon. Hayang nempo wungkul.”

“Ah, ulah sok loba alesan kitu.” Si Omon nyelok, “kuring ogé apal.”

“Apal naon…?” Si Acim malik mencrong ka si Omon.

“Eta, manéh mah arék niron eusi ceramahan nya?”

Dikitukeun téh si Acim rada kaéraan pédah kanyahoan maksud manéhna.

“Lain kitu. Kuring mah arék nyaruakeun wungkul.” Si Acim méré alesan.

“Lamun arék nyaruakeun mah atuh, kuring nginjeum anu manéh.”

“Ulah anu kuring mah. Acan dieusian.”

“Tuh…, apanan acan dieusian. Arék niron nya ka kuring?” Si Omon nyelok deui.

Si Acim teu némbalan.

“Nya heug atuh arék nempo mah. Ngan di dieu wungkul nya. Ulah dibawa ka imah.” Ceuk si Omon ahirna mah éléh déét.

Sanggeus dibikeun mah, ku si Acim terus dibaca naon anu ditulis ku si Omon dina ringkesan eusi ceramahan. “Nu penting mah apal eusina,” kitu ceuk gerentes haté si Acim. Da manéhna mah waktu Mang Ahmad ceramah téh, kalahka tibra di juru bari diharudung ku sarung. Jadi teu apal kana eusi ceramahan Mang Ahmad.

Aya sababaraha hal anu aya pakaitna jeung puasa téh, dumasar kana Pidawuh Gusti Allah dina  Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 183.

  1. Anu digero dina Pidawuh Gusti Allah téh nyaéta jalma anu ngabogaan Iman.
  2. Anu ngabogaan Iman téh digero supaya ngalaksanakeun puasa atawa saum. Hukumna éta saum téh wajib.
  3. Wajibna saum téh lain keur umat Muhammad wungkul, tapi geus diwajibkeun ogé pikeun umat Nabi saacanna Nabi Muhammad.
  4. Tujuanana puasa téh nyaéta supaya jalma anu ngalaksanakeun puasa téh bisa ngahontal darajat Taqwa.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s