Antara Target jeung Beungbeurat


Targét bisa jadi beungbeurat pikeun sawaréhna jalma. Jadi beungbeurat téh kusabab dina ngajalankeun kahirupanana asa diudag-udag ku targét anu kudu kalaksanakeun, henteu bisa bébas ngajalankeun kahirupanana. Béda jeung kahirupan anu teu ngabogaan targét, asa biasa-biasa waé.

Perkara beurat atawa henteuna éta targét dina kahirupan, sabenerna mah kumaha jalmana. Lamun jalmana ngabogaan kayakinan kana targétna, tangtuna ogé moal jadi beungbeurat. Malahan bisa jadi éta targét téh ngajadikeun kahirupanan pinuh ku itungan jeung ngabogaan cekelan pikeun ka hareupna. Jadi dina ngajalankeun kahirupanana téh moal sakumaha jalma anu teu boga targét anu ngajalankeun kahirupanana téh teu puguh, kusabab teu boga cekelan jeung udagan.

Sumber gambar: http://tell.fll.purdue.edu/JapanProj/FLClipart/Adjectives/heavy.gif

Bisa ogé, sababna éta targét jadi beungbeurat téh, dina nyieun targetna henteu dibarung ku haté anu ihlas, henteu nempo kana kadar dirina. Bisa ogé kusabab hayang katanggar sabab nempo batur ngabogaan targét anu kacida rohakana atawa kacida gedéna. Hayang ditempo ku batur yén manéhna ogé moal éléh kunu séjén. Sabab séjénna bisa ogé kusabab hayang buru-buru ngabogaan targét, anu ahirna teu dipikir heula, nyieun targét anu henteu maké tinimbangan.

Di luar éta kabéhanana, anu ngaranna targét, bisa jadi beungbeurat ogé dina pas nangtukeun targétna. Da targét mah pasti dimimitian ku nyieun heula, ngararancang heula targét anu kudu kacumponan. Jadi dina nangtukeun targét ogé bisa jadi kakeunaan ku kaayaan beurat, beurat dina nangtukeun targét. Kudu kumaha atuh targét téh? Kudu sakumaha atuh targét téh? Jadi lain ngan ukur dina pas ngalaksanakeun pagawéan pikeun ngahontal targét wungkul anu jadi beungbeurat teh, dina nangtukeunana ogé bisa jadi éta targét téh jadi beungbeurat. Anu tungtungna bingung nangtukeun targét. Leuheung lamun ngan ukur bingung, da kadang aya anu embung nangtukeun targétna. Lamun ngan ukur bingung mah, bisa ditalété heula kumaha-kumahana. Kudu kumaha nangtukeun targétna, kumaha targét anu payus pikeun dirina, anu sarimbagan anu saukuran reujeung kamampuhanana.

Sanajan jadi beungbeurat, teu kudu jadi halangan pikeun ngahontal eta target. Da anu ngaranna beurat mah bisa keneh diakalan. Komo deui anu ngaranna target di dunya ieu mah bisa keneh diungkulan ku sagala cara. Lebah dieu dadasar kayakinan anu kacida pentingna. Sanajan sakumaha beuratna ogé, sakumaha jadi beungbeuratna ogé, lamun dikeyengan mah hiji waktu bakal kasorang naon anu eukeur diusahakeun. Kayakinan yén lamun keyeng tangtu pareng.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s