Wanci Sareupna, Barudak Kudu Ngarampih Bisi aya Sandekala


Wanci sareupna bisa jadi wanci anu kudu dijauhan pikeun jalma-jalma urang lembur, hususna pikeun barudak. Lamun wanci geus ngagayuh ka wanci sareupna, kolot-kolot biasana mah ngageroan budak-budakna pikeun gera ngarampih ka jero imah. Ulah aya budak anu kumawani ngulampreng atawa masih kénéh ulin di luareun imah. Kabéhanana kudu arasup ka imah. Ceuk basa mah cenah, bisi aya sandékala.

Nya biasana mah barudak téh narurut pikeun gagancangan arasup ka jero imah. Ngaringkeb waé di imah, ulah kaluar dina waktu éta. Tapi, kaayeunakeun mah dina waktu sareupna téh lolobana mah barudak téh arinditna ka masigit. Malahan mah dina wanci saacan sareupna ogé barudak mah geus arindit ka masigit. Lamun ngulamprengna arék ka masigit mah, taya ieuh anu ngalarang kolot-kolot téh. Da ka msigit mah kolot téh osok ngajurung-jurung. Sigana mah meureunan éta sandékala téh sieuneun lamun kudu manggihan barudak anu ka masigit mah.

Nincak wanci sareupna

Jadi, pikeun danget ayeuna mah barudak téh teu dilarang deui dina waktu sareupna arindit ka masigit. Béda jeung barudak anu henteu indit ka masigit. Anu henteu ka masigit mah biasa osok dicarék pikeun ngulampreng di luareun imah, kudu cicing di jero imah.

Terus, naon atuh anu ngaranna Sandékala téh?

Ceuk kolot mah sandékala téh mahluk anu pikasieuneun. Anu dipikaresep ku éta mahluk téh nyaéta barudak. Sedengkeun ari wujudna éta mahluk téh kacida gedéna.

Sanajan kitu, nepi ka ayeuna tacan aya kabéjakeun urang lembur anu nangénan atawa manggihan éta mahluk.

Ulah Saré dina Waktu Sareupna


“Duyéh, duyéh, hudang heula.” Indungna si Duyéh ngagero si Duyéh ka anakna ti tengah imah. Kituna téh pédah nempo anakna anu keur ngagojod waé di enggonna.

“Geus sareupna kieu.” Pokna deui bari ngabedega di lawang enggon si Duyéh.

Ari si Duyéh ngulisik, asa kagareuwahkeun.

“Naon atuh Ma.” Pokna bari gigisik.

“Hudang heula. Geus sareupna.” Ceuk indungna deui.

“Sareupna nya, Ma.”

“Heueuh.”

“Tunduh kénéh atuda, Ma.” Ceuk si Duyéh embungeun hudang.

“Maenya saré ti tadi masih kénéh tunduh.”

“Ari tunduh kénéh….”

“Hudang heula atuh. Geus sareupna ieuh. Engké ogé geus liwat sareupna mah sabataé arék saré deui ogé.”

“Kunaon kitu, Ma?”

“Pamali deuleu saré wayah kieu mah. Teu meunang saré dina wanci sareupna.”

“Kitu nya, Ma?” Si Duyéh neuteup.

“Heueuh. Matakna gera hudang.” Indungna si Duyéh keukeuh.

Anu dititah hudang téh mani kalékéd pisan hudangna.

“Gancangan atuh. Engké ogé arék saré mah sabataé.”

Nincak wanci sareupna

Si Duyéh kukuliatan, siga anu horéam hudang. “Sakedap atuh, Ma.”

“Ulah saré deui nya….” Indungna si Duyéh ngawawadian, bari terus indit ka dapur neruskeun masak.

Anu ditinggalkeun siga anu bingung. Hudang entong ieu téh…?

Ngabuburit: Mulung Cangkaléng


Wanci lingsir ngulon, si Omon geus nyampeur ka imahna si Acim dibaturan ku si Duyéh. Duana katempo marawa wadah palastik jeung péso. Nepi ka imahna si Acim, duanana ngageroan si Acim ti hareupeun tepas imah. Teu lila si Acim norojol ka luar.

“Aya naon, Mon?” Ceuk si Acim nanya ka si Omon bari nitenan babawaan si Omon katut si Duyéh.

“Urang ulin, yu?” Ceuk si Omon ngajak si Acim.

“Ka mana…?” Tanya si Acim.

“Urang mulung cangkaléng.” Si Duyéh mangnémbalankeun si Omon.

“Mulung cangkaleng?” Si Acim melong ka si Duyéh.

Si Duyéh ukur unggeuk.

“Di mana…?” Si Acim nanya deui.

“Di kebonna Bah Minta.” Ceuk si Omon.

“Naha saha kitu anu ngala cangkaléng?” Si Acim panasaran.

“Pokona mah hayu waé lah. Arek ngilu moal?” Ceuk si Duyéh embung kapapanjangan.

“Nya lamun loba kénéh mah hayu waé.” Ceuk si Acim bari neuteup ka si Duyéh.

“Nya mudah-mudahan loba kénéh. Da biasana mah tara kaala kabéhanana. Sok aya waé anu nyésa.” Si Omon méré jaminan.

“Sakeudeung atuh nya. Urang mawa heula pésona.” Ceuk si Acim bari léos asup ka jero imahna.

“Kadé poho wadahna.” Si Omon ngawawadianan.

Sanggeus si Acim mawa péso jeung wadah, tiluanana muru ka sisi lembur, muru ka kebonna Bah Minta. Kabeneran kebonna Bah Minta mah deukeut ka lembur téh. Di kebonna loba tangkal kawung. Sanajan henteu melak ogé, teuing ti mana binihna, da tangkal kawungna téh mani loba. Sakebonan loba kénéh tangkal kawungna tibatan tangkal kai. Teu héran lamun Bah Minta mah sanajan pakasabanana kana tatanén, tapi cenah untung kénéh tina nyadap. Da beubeunangan tina nyadap mah unggal poé.

Cangkaleng (sumber foto: internet)

Tiluanana terus muru ka deukeuteun saung anu perenahna di tengah kebon. Di luareun saung katempo aya urut durukan saperti hahawuan. Di sakurilingeunana loba cangkang caruluk meunang ngulub. Atuh tiluanana tuluy naréangan caruluk anu masih kénéh acan dipesékan, naha dihaja atawa kaliwat. Cenah mah éta caruluk téh urut ngulub dulurna Bah Minta anu ngahajakeun hayangeun cangkaléng.

Nya hasilna lumayan tiluanana ogé beubeunangan. Meunang cangkaléng sawadah séwang.

“Lumayan pikeun buka,” ceuk si Duyéh.

Sanggeus kitu mah tiluanana baralik ka imahna séwang-séwangan.

Momobilan, Kaulinan Barudak dina Nyieun Mobil


Momobilan, sakumaha ngaranna minangka kaheureuyan atawa kaulinan barudak anu wangunanana nurutan mobil beneran. Sanajan kitu, teu kabéh momobilan anu wangunanana nurutan mobil. Da aya ogé momobilan anu wangunanna henteu nurutan mobil. Kusabab éta, dina kanyataanna kadang bisa waé pahili antara momobilan jeung rorodaan. Da antara rorodaan jeung momobilan mah sarua maké gilinding. Anu bisa dijadikeun pangbébéda antara rorodaan jeung momobilan téh nyaéta jumlah gilindingna. Lamun momobilan mah gilindingna téh biasana opat siki, sedengkeun rorodaan mah jumlah gilindingna téh kurang ti opat.

Momobilan

Kaulinan momobilan ieu, lain ngan ukur ngaulinkeun momobilanana wungkul. Tapi, anu ngaranna kaulinan barudak mangrupakeun momobilan téh nyaéta ti mimiti nyieun wangunana momobilanana. Jadi, anu ngaranna kaulinan barudak momobilan di dieu mah nyaéta momobilan anu dijieun lain momobilan meunang meuli. Wangunan momobilan biasana dijieun tina kai panyésaan atawa tina dahan kawung. Kadang aya ogé momobilan anu dijieunna tina cangkang jeruk bali. Momobilan anu gampang dijieunna téh nyaéta mobil treuk. Da anu osok dipaké kaulinan mah nyaéta momobilan treuk.

Momobilan anu basajan pisan mah bisa dijieun tina cangkang jeruk bali. Atawa lamun hayang rada nyeni jeung wangunanana bisa sarua jeung mobil nyaan, bisa maké dahan kawung. Sedengkeun lamun hayang tohaga jeung alus, nyieun momobilanana bisa tina kai atawa bahbir.

Aya sababaraha mangpaat anu bisa diala atawa kapanggih dina ieu kaulinan, diantarana waé:

  1. Ngajarkeun budak supaya motékar. Dina kaulinan momobilan ieu, sakumaha disebutkeun di luhur, lain ngan ukur ngulinkeunana wungkul, tapi ogé kumaha carana nyieun éta momobilan. Budak sina diajar nyieun momobilan, ti mimiti anu basajan pisan (nyieun momobilan tina dahan kawung atawa cangkang jeruk bali), nepikeun ka momobilan anu alus (dijieun tina kai/bahbir).
  2. Silih ajarkeun pangabisa. Dina nyieun momobilan, teu kabéh barudak bisa nyieun éta momobilan. Dina nyieun éta momobilan, anu acan bisa, biasana mah nempokeun heula budak anu geus bisa. Jadi, budak anu acan bisa nurutan budak anu geus bisa.
  3. Ngamangpaatkeun rupa-rupa anu aya di sakurilingeunna. Dina nyieun momobilan, teu kudu waé maké hiji bahan. Bisa waé maké bahan anu séjénna anu bisa jadi gaganti tina bahan anu euweuh.

Baca oge:

  1. Momobilan tina Dahan Kawung

Mengenal Mikroprosesor Intel 8080


Mikroprosesor Intel 8080 merupakan penerus mikroprosesor Intel 8008 CPU. Intel 8080 dirancang oleh Federico Faggin dan Masatoshi Shima. Pengerjaan mikroprosesor 8080 dimulai di akhir tahun 1972, dan dirilis pada bulan April 1974. Versi asli 8080 hanya bisa men-drive divais TTL berdaya rendah. Setelah itu, kemudian Intel meilis versi perbaikan dari mikroprosesor Intel 8080, yaitu Intel 8080A yang bisa dihubungkan dengan divais TTL standar.

Mikroprosesor ini berjalan pada kecepatan 2 MHz yang menjadikannya dianggap sebagai mikroprosesor pertama yang benar-benar berdaya guna. Mikroprosesor ini dikemas dalam kemasan DIP 40 pin sehingga bisa menyediakan bus alamat 16-bit dan bus data 8-bit, sehingga bisa mengakses 64 KB memori (berbeda dengan Intel 8008 yang hanya bisa mengakses 16 KB). Di dalamnya terdapat tujuh register 8-bit (enam diantaranya bisa digabungkan ke dalam tiga register 16-bit), sebuah penunjuk stack (SP) dalam memori (menggantikan stack internal dalam 8008) dan sebuah pencacah program (PC) 16-bit.

Mikroprosesor Intel 8080/8080A tidak kompatibel dalam kode objek dengan 8008, tapi kompatibel secara kode sumber. Mikroprosesor ini memiliki logika pemrosesan interupsi yang sama dengan 8008, yang membuatnya memudahkan dalam memasukkan aplikasi yang lama. Dan sebagai tambahan ke semua instruksi Intel 8008 dan mode pengalamatannya prosesor 8080 memiliki banyak instruksi yang baru dan mode pengalamatan langsung. Sebagai akibat dari penggunaan Stack Pointer yang baru, mikroprosesor tidak lagi dibatasi oleh stack internal 7 tingkat sebagaimana yang dipunyai oleh Intel 8008.

Mikroprosesor Intel 8080 (Sumber foto: http://www.cpu-collection.de/?l0=i&i=1244)

Intel 8080 memiliki port I/O sebanyak 256 yang mengijinkannya mengakses divais I/O yang terhubung tanpa memerlukan alokasi spasi memori, sebagaimana yang dibutuhkan pada divais terpeta memori, tapi sebagai akibatnya programmer harus memahami instruksi I/O yang terpisah.

Mikroprosesor Intel 8080 kemudian banyak digunakan dalam komputer, seperti MITS Altair 8800 dan IMSAI 8080, membentuk dasar untuk mesin yang menjalankan sistem operasi CP/M, yang kemudian digantikan oleh mikroprosesor Zilog Z80 yang kompatibel secara penuh dan lebih berdaya guna. Sehingga Z80 & CP/M lebih dominan sebagaimana x86 dengan MS-DOS untuk PC.

Mikroprosesor Intel 8080 sangat terkenal dan banyak perusahaan yang membuat tiruannya.