Poé Kenténg


Si Acim jeung si Omon eukeur paduduan di tepas imahna si Omon. Duanana eukeur ngawangkong ngalér ngidul, sagala diobrolkeun, ti mimiti perkara sakola nepikeun ka perkara anu teu perlu. Kadang silih gonjak, jeung silih sindiran silih poyokan.

Teu karasa waktu geus nyedek ka waktu burit. Langit mimiti angkeub ku pihujaneun. Teu lila kadéngé kunu duaan téh sora hujan pating paralak ninggang kenténg. Atuh si Omon ribut lumpat ka buruan.

“Ka mana Mon?” Si Acim curinghak.

“Nyaitan popoéan.” Témbal si Omon.


Si Acim nangtung. Ngan manéhna mah henteu muru ka buruan, manehna nyérangkeun si Omon ti golodog anu keur pahibut nyaitan popoéan tina sasampayan. Teu lila kabéh popoéan téh geus dijaitan. Si Omon satengah lumpat muru ka jero imah da sieun jibreg kahujanan. Sanggeus neundeun popoéan meunang nyaitan ka jero imah, si Omon nyampeurkeun deui si Acim anu diuk dina sisi tepas. Manéhna diuk di gigireun si Acim.

“Lumayan capé ogé.” Pokna rada renghap ranjug.

Si Acim ukur ngarérét bari seuri.

“Naha…?” Si Omon melong ka si Acim panasaran.

“Geus kabéh kitu dijaitanana?” Si Acim malik nanya.
“Enggeus atuh.” Témbal si Omon, “tempo waé tuh sasampayanna ogé geus kosong.”

“Nu bener…?” Si Acim teu percayaeun.

“Kajeun ah, kumaha manéh waé éta mah.” Si Omon teu embung kapapanjangan.

“Itu geningan aya anu acan dijaitan….” Ceuk si Acim bari melong ka buruan, nempo hujan anu beuki ngagedéan.

“Mana…?” Si Omon bingungeun.

“Itu….”

“Mana…?”

“Itu poé kenténg geningan teu dijaitan.”

Si Omon mureleng ka si Acim. “Ari manéh…?”

“Heu-euh, eta tadi mah dipoé lain?” Si Acim teu sieuneun dicarékan ku si Omon.

“Eta mah lain popoéan atuh!” Témbal si Omon teugeug.

“Enggeus naon kitu? Apanan anu dipanaskeun make panas panon poé mah, popoéan lain?”

“Kumaha manéh waé lah.”

Dikitukeun téh si Acim nyenghél.

Eksistensi Diri Manusia: Antara Dunia Maya dan Dunia Nyata (Bagian 4)


[Melanjutkan tulisan sebelumnya…]

3. Jati Diri Manusia dalam Kehidupan Sosial

Dalam mengarungi kehidupan ini, khususnya dalam kehidupan sosial, setiap warga kehidupan memiliki tipe atau karakteristik masing-masing, yang mungkin saja seorang warga memiliki karakter yang berbeda dengan warga lainnya. Berbagai tipe atau karakter ini bercampur baur dalam kehidupan sosial. Untuk bergaul dalam kehidupan sosial harus memahami karakter masing-masing. Berkaitan dengan karakter ini, tidak mudah untuk mengetahui bagaimana karakter seseorang jika hanya dengan memahami kondisi fisik atau luarnya saja. Karena karakter biasanya muncul dari dalam. Karakter bisa jadi sudah mendarah daging bagi seseorang. Karakter kadang sudah menjadi pembawaan dari sejak lahir, namun begitu tidak sedikit karakter yang dibentuk karena kondisi lingkungan.

Sumber foto: http://farm3.static.flickr.com/2641/3707187124_546942ec87.jpg

Untuk memahami karakter seseorang, bisa dengan cara menelisik atau menaliti bagaimana sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan media lain seperti media teman dekat seseorang (‘dia’) untuk menanyakan atau menjadi perantara bagaimana karakteristik ‘dia’. Bisa juga dengan melihat silsilah keluarganya dan lingkungan tempat bergaulnya. Jadi untuk memahami karakteristik seseorang yang menjadi warga dunia nyata, bisa dicari dengan cara bagaimana interaksi ‘dia’ dengan lingkungannya, bagaimana cara bergaul dan lingkungan ruang lingkup pergaulannya. Karena karakteristik ‘dia’ akan mempengaruhi bagaimana cara ‘dia’ berinteraksi. Karakteristik yang sudah menjadi pegangan ‘dia’, itulah yang dinamakan dengan jati diri ‘dia’ sebagai seorang warga kehidupan, sebagai manusia.

Ketika kehidupan ‘dia’ berpindah ke dunia maya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan nyata. ‘Dia’ memiliki jati diri yang menunjukkan siapa sebenarnya ‘dia’. Lalu bagaimana untuk mengetahuinya? Untuk mengetahuinya, gampang-gampang susah. Sebagaimana kehidupan nyata, dalam kehidupan maya juga jati diri ‘dia’ bisa diketahui dari bagaimana cara berinteraksi dalam dunia maya, bagaimana ‘dia’ menunjukkan eksistensi dirinya.

Namun demikian, tidak semua orang yang dalam menunjukkan eksistensi dirinya dalam dunia maya itu bersesuaian dengan jati dirinya. Karena bagaimanapun juga yang namanya dunia maya, tidak ada jaminan keaslian seseorang yang menjadi warga dunia maya. Seseorang yang menjadi warga dunia maya belum tentu mau menunjukkan jati diri atau karakteristik yang sebenarnya di dunia maya. Dunia maya masih bisa dibohongi!

Hanya saja, dengan mengetahui atau menelisik eksistensi diri seseorang yang menjadi warga dunia maya, sedikitnya bisa menjadi gambaran bagaimana jati diri seseorang. Dengan menelisik bagaimana seseorang mengisi kolom ‘Apa yang Anda pikirkan?‘ atau ‘What’s on your mind?‘ bisa mendapatkan sedikit gambaran atau bocoran mengenai jati diri seseorang yang menjadi warga dunia maya. Begitu juga dengan media atau jalan interaksi yang disediakan di dunia maya seperti mengomentari status orang lain atau temannya, membuat catatan tentang sesuatu, bisa dijadikan media untuk mengetahui jati diri seseorang.

Akhirnya, eksistensi diri seseorang baik di dunia maya maupun di dunia nyata bisa dijadikan ajang untuk menunjukkan siapa sebenarnya jati diri seorang warga dunia. Walau tidak selamanya bisa dijadikan patokan.

[Bersambung]