Masalah (Bagean Ka-2): Jujutan Masalah


[Terusan tina tulisan saacanna]

Jalma diciptakeun teh bari jeung dibere akal pikeun mikir jeung hate pikeun nimbangan naon anu kudu dilakukeun. Kuayana akal jeung hate eta, kahirupan manusa bisa maju. Da kusabab manusa ngabogaan pikiran pikeun mikir, mangka manusa ngabogaan kahayang. Ceuk pikirna lamun kieu mah tangtuna bakal kieu, bakal gampang, bakal senang jeung rea-rea deui. Ku ngabogaan pikiran anu tungtungna jadi kahayang, jalma nyanghareupan kahirupan anu beda reujeung anu dipiharep atawa anu dipikahayangna. Jadi wae eta kaayaan teh jadi masalah. Manusa anu tadina mikir jeung ngabogaan kahayang kudu kitu, jadina mikir deui kumaha supaya eta kahayangna teh bisa laksana, kumaha carana eta masalah teh bisa kaungkulan.

Sumber gambar: http://images.clipartof.com/small/25819-Clipart-Illustration-Of-A-White-Konkee-Character-Pondering-Over-Something-With-A-Blue-Questionmark-Over-His-Head.jpg

Jujutan leuwih jauhna, masalah teh teu leupas tina diciptakeunana jalma. Waktu Allah nyiptakeun buyutna jalma, Nabi Adam, eta geus jadi masalah pikeun mahluk ciptaan Allah sejenna, nyaeta Malaikat jeung Iblis. Malaikat ngamasalahkeun nyiptakeun Adam anu bakal jadi Kholifah di dunya ieu. Ngan sanggeus dibejaan ku Allah ngeunaan naon maksudna, nya Malaikat mah teu katutuluyan ngamasalahkeun eta perkara. Ari Iblis, ngamasalahkeun perkara manehna kudu sujud ka Nabi Adam. Manehna nganggap leuwih mulya tibatan Adam, manehna embungeun sujud ka Nabi Adam. Nya hal ieu bisa jadi bibit buit masalah kahirupan manusa, komo lamun masalahna aya pakuat-pakait atawa pabentarna antara bebeneran jeung kasalahan. Iblis geus nyieun cecekelan anu kuat, yen manehna bakal ngagoda ka anak incu Nabi Adam nepi ka ahir jaman. Iblis bakal ngagoda manusa supaya henteu turut tumut kana naon anu geus jadi tugas kahirupan jalma di dunya. Iblis bakal ngagoda manusa supaya mengpar tina jalan anu bener.

Jadi, sabenerna mah anu ngaranna masalah dina kahirupan teh lain ngan ukur masalah kahirupan anu taya pakuat-pakait reujeung pabeulitna, mumusuhanana bebeneran reujeung kasalahan. Da masalah kahirupan mah masalah bebeneran jeung kasalahan. Masalah ieu bakal jeung pasti aya wae minuhan kahirupan jalma ti mimiti Nabi Adam nepikeun ka ahir jaman, nepikeun ka kiamat.

Waktu ngobrolkeun masalah, pasti anu diobrolkeun teh perkara jalma. Da anu ngabogaan masalah mah nyaeta jalma. Jadi anu ngaranna masalah pasti aya pakuat-pakait jeung manusa katut kahirupanana atawa dina ngajalankeun kahirupanana.

[Nyambung]

Masalah (Bagean Ka-1): Naon Atuh Ari Masalah Teh


“Kunaon atuh bet hirup teh panggih jeung masalah deui, masalah deui….”

“Naha asa diganggayong wae ku masalah teh.”

“Kakara ge beres hiji masalah, ayeuna geus datang deui masalah nu sejen!”

“Naha batur mah da asa teu kieu-kieu teuing hirup teh.”

“Salah naon, dosa naon atuh, hirup teh bet kieu-kieu teuing?”

“Lah…, nu kitu mah lain masalah!”

Dina ngalalakon hirup di dunya ieu, bisa wae tina sababaraha siki ucapan anu di luhur teh kapanggih. Naha kaalaman ku diri sorangan atawa ku batur. Eta kabehanana teh, biasana kedal waktu nyanghareupan anu disebut masalah atawa pasualan. Masalah atawa pasualan hirup, geus jadi samara kahirupan pikeun jalma. Geus biasa dina kahirupan jalma mah anu ngaranna masalah teh. Jadi, lamun hirup taya masalah teh asa euweuh nyarina, moal rame. Pastina hirup teh bakal biasa-biasa wae. Beh dituna lamun hirup jalma euweuh masalah teh moal pernah maju-maju. Lamun euweuh masalah mah, jigana teh moal aya komputer reujeung kandaraan. internet katut fesbuk teh moal aya.

Jadi, lamun kitu mah naon atuh nu disebut masalah atawa pasualan teh?

[Dina perkara nulis kecap masalah, kadang aya oge anu make tulisan mas’alah, sakumaha diucapkeunana eta tulisan]

Nurutkeun kamus KBBI (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php), anu ngaranna masalah teh nyaeta sagala hal atawa nanaon anu kudu diungkulan. Dina literatur sejenna disebutkeun yen anu ngaranna masalah teh hartina:

  1. Hal-hal anu di luar kadali jalma,
  2. Hal-hal anu kudu dipikirkeun jeung kudu diteangan cara ngungkulanana,
  3. Hal-hal anu disanghareupan ku jalma anu hirup, naha arek nguntungkeun atawa ngarugikeun,
  4. Hal-hal nyababkeun bedana antara kahayang atawa cita-cita reujeung kanyataan,
  5. Hal anu misahkeun antara kahayang reujeung kanyataan.
Sumber gambar: http://images.clipartof.com/small/25806-Clipart-Illustration-Of-A-White-Konkee-Character-Carrying-A-Large-Ball.jpg

Jadi, lamun kitu mah anu ngaranna masalah atawa pasualan teh nyaeta lamun kaayaan atawa kanyataan anu disanghareupan ku jalma teh teu sarua, teu sapagodos, teu luyu reujeung naon anu dipikahayangna, naon anu dipikaharepna. Lamun hiji jalma miharep hiji kaayaan, tapi dina kanyataanna henteu sarua, eta bisa jadi masalah. Ngan dina perkara nyanghareupanana eta kajadian, anggapan jalma teh kadang teu sarua, kadang aya jalma anu nganggap eta teh teu jadi masalah. Jadi, nu ngaranna masalah pikeun hiji jalma tacan tangtu jadi masalah pikeun jalma sejen.

Salaku jalma anu ngabogaan kahayang nu kudu jadi kanyataan, mangka tina eta hal, eta jalma jadi kajurung kumaha carana pikeun ngungkulan eta hal atawa eta masalah. Kabehan jalma, dina nyanghareupan masalah pastina ngabogaan harepan supaya eta masalah teh bisa kaungkulan jeung teu jadi masalah deui.

[Nyambung]