Hirup mah Nété Tarajé Nincak Hambalan


Hirup téh bener-bener nété tarajé nincak hambalan.

Anu ngaranna nété tarajé téh nyaéta jalma anu hirup téh moal leupas tina jalan anu dilakonanana, moal leupas tina jalan kahirupanana. Naon waé jalan anu dilalakonkeun ku éta jalma, pasti waé napak kana jalan anu disebut tarajé téa. Dina napak jalan atawa tarajé éta, moal leupas tina nincak hambalan. Da anu ngaranna tarajé mah pasti ngabogaan hambalan. Ari lobana hambalan tarajé mah teu bisa ditangtukeun, atawa aya ukuran anu tangtu kudu sakitu. Da anu ngaranna tarajé mah taya sengkeran anu ngudukeun jumlah hambalanana sakitu. Kitu deui anggangna unggal hambalan, taya palenggeran anu tetep.

Mapay hambalan

Ngan anu geus jadi ugeran mah, dina nété tarajé atawa nincak hambalan téh pastina ogé kudu ti handap heula. Kudu dipapay unggal hambalanana. Hambalan anu anu mimiti, hambalan anu panghandapna anu ditincak téh. Moal bisa langsung nincak hambalan anu luhur. Sanajan cenah bisa diliwatan hiji atawa dua hambalan, pasti waé ngamimitianana mah tina hambalan anu panghandapna anu bisa kadongkang, anu saterusna mah mapay kana hambalan anu leuwih luhur. Jadi sanajanna hambalan anu kahiji bisa diliwatan, moal langsung ka hambalan anu pangluhurna, kudu waé nincak hambalan di luhureun hambalan anu pangdeukeutna atawa deukeut ka hambalan kahiji tadi. Gampangna mah tiap hambalan téh pasti kudu dipapay ti handap heula.

Katangtuan ieu téh geus nyurup dina kahirupan unggal jalma. Geus jadi sunnatullah, istilahna mah. Kahirupan jalma téh kudu mapay jalan anu lir ibarat tarajé.

Conto gampangna mah bisa waé nempo jalma anu kakara gubrag ka dunya. Orok atawa bakal pijalmaeun téh apanan henteu langsung gedé jeung teu bisa nanaon. Eta orok téh dina sagala halna ogé apanan kudu diajar heula ti mimiti pisan. Dina dahar, henteu langsung bisa ngadahar sangu komo deui dibéré jéngkol mah. Kadaharan anu mimitibisa didahar téh ngan ukur cai susu. Sanggeus cai susu kakara bisa naék kana dahar bubur atawa kadaharan anu leuleus jeung lembut. Sanggeus aya huntuan kakara bisa ngadahar sangu. Salian tina dahar, dina pagawéanana ogé saurang orok téh diajar ti mimiti pisan. Da mimitina mah orok téh teu bisa nanaon. Lamun hayang nanaon téh tacan bisa nyarita nanaon. Anu bisa diucapkeun ku éta orok téh ngan ukur ceurik. Lamun boga kahayang, tinggal ceurik. Kakara lamun geus bisa nyarita béntés jeung diajar cumarita, éta budak (da lain orok deui) bisa ngucapkeun naon anu dipikahayangna. Kitu deui dina ngagunakeun anggauta awakna. Mimitina mah éta orok téh ngan ukur bisa roroésan wungkul, teu bisa nanaon deui. Nya sanggeus waktuna kakara éta budak téh bisa nangkuban, ngorondang jeung bisa leumpang.

Nya ieu hal téh bisa disebut kahirupan jalma mah teu leupas tina nété tarajé nincak hambalan.

Targét: Kahayang, Cita-cita jeung Jugjugan


Dina kahirupan tangtuna ogé aya anu disebut kahayang atawa jugjugan jeung cita-cita. Leuwih dituna aya anu disebut targét (targét téh kecap meunang nyokot tina Bahasa Indonésia, lamun Basa Sundana mah duka naon tah…). Kahayang mangrupakeun hal atau kaayaan anu bisa kacumponan dina waktuna, kadang aya ogé anu kudu kacumponan teu meunang henteu. Unggal jalma pasti ngabogaan kahayang, anu bisa waé éta kahayang téh béda-béda. Hiji jalma hayang kieu, nu séjénna mah hayang kieu, sedengkeun nu lianna hayang kitu. Kitu deui cita-cita jeung jugjugan.

Cita-cita hiji kahayang anu biasana mah ngan ukur hiji anu aya pakaitna jeung pagawéan atawa kaayaan lamun geus déwasa/kolot. Da cita-cita mah biasana osok aya di budak. Lamun di sakola, barudak téh osok ditanya ngabogaan cita-cita naon, lamun geus gedé hayang jadi naon. Béh dituna, aya istilah ‘gantungkanlah cita-citamu setinggi langit’. Jadi lamun boga cita-cita téh ulah sakaparengna waé, tapi kudu bener-bener. Cita-cita mah kudu luhur pisan.

Targét

Sedengkeun jugjugan mah biasana pakaitna jeung tempat anu hayang diburu, tempat anu dituju. Jugjugan ogé sarua, biasana mah kudu kalaksanakeun. Lamun hayang muru hiji tempat, nya éta tempat téh anu jadi jugjuganana. Jugjugan bisa ngan ukur hiji atawa loba. Lamun hiji hartina jugjugan téh ngan ukur éta, moal aya deui jugjugan. Lamun loba mah, sanggeus nepi ka tempat jugjugan anu hiji, diteruskeun ka tempat jugjugan anu séjénna.

Ari targét, rada bingung, naon atuh Basa Sundana. Dikira-kira mah meureunan, targét téh sarua jeung kahayang, cita-cita jeung jugjugan. Tiap jalma anu hirup pasti ngabogaan targét. Naha targét dina kahirupan ayeuna atawa kahirupan engké. Naha waktu téh ayeuna atawa anu bakal kasorang. Naha anu alus naha anu goréng.

Targét ieu kacida pentingna dina kahirupan jalma mah. Da anu nyababkeun jalma jadi sumanget dina ngajalankeun kahirupanana téh kusabab ngabogaan targét. Targét anu kudu kalaksanakeun. Kusabab ngabogaan targét, kahirupan jalma jadi ngabogaan itung-itungan atawa cekelan. Da dina nangtukeun targét téh biasana osok dibarengan ku hal-hal séjénna: aya aturan atawa sengkeran anu kudu dilaksanakeun; aya itungan waktu jeung itungan séjénna. Salian ti éta ogé ngabogaan atawa kudu ditéangan cara anu alus pikeun ngahontal eta targét.

Naon atuh targét kahirupan téh?

Sasih Shaum sakedap deui….


Wilujeng tatahar, siap-siap kanggo mayunan sasih Shaum, kanggo mapag sasih Shaum.

Wilujeng mapag Sasih Shaum 1431 H

Jalan Anu Panjang


Lamun émut kanu ngantos
Iraha dipasihan wartos
Patepang upami cios
Supaya henteu digentos

Dugi ka iraha anjeun sabar
Ngantosan anu tatahar
Bari anjeun henteu sadar
Perhatosan anu dipalar

Pikiran asa ngapung
Ka luhur na méga mendung
Hayang pisan patepung
Leungitkeun gandrung liwung

Kadang haté ngolémbar
Asup ka alam samar
Néangan kadua kembar
Sugan bisa leuwih jembar

Lamun haté ngacacang
Indit ka tempat nu anggang
Sugan aya anu kapentang
Kitu ogé lamun kongang

Inget ka jaman baheula
Waktu urang keur rumaja
Waktu patepang di sakola
Ngedalkeun rasa cinta

Naratas jalan nu panjang
Anu tacan kasawang
Kumaha bakal kasorang
Teu bisa ukur dilanglang

Jangji pasini geusan ngajadi
Sugan bisa laki rabi
Dua pikir ngahiji
Dua rarasaan dipatri

Cikago, Méi 2002
Pangropéa: A.M.I.D

Ciri Sabumi Cara Sadésa


“Mon, cenah lanceukna si Duyéh téh geus balik deui ti dayeuhna?” Si Acim nanya ka si Omon, “bener éta téh?”

“Heu-euh cenah mah.” si Omon ngaheueuhkeun.

“Kunaon nya? Apanan kakara dua minggu kamari lain indit ka dayeuhna téh?” Si Acim héraneun, sigan nanya ka dirina sorangan. “Teu betah kitu di dayeuhna.”

“Lain cenah mah lain teu betah.” Témbal si Omon.

Pancuran

“Kunaon atuh nya…?”

“Aya anu ngabéjaan mah cenah gara-gara cai.” Ceuk si Omon bari ngahuleng.

“Gara-gara cai…?” Si Acim melong.

“Heueuh, teu pira sababna mah. Ngan ukur ngeunaan cai wungkul.” si Omon ngajéntrékeun.

“Maksudna teh kumaha? Bet gara-gara cai bet bisa balik deui ka lembur?” Si Acim héran jeung panasaran, “naha di dayeuh mah euweuh cai kitu? Béda jeung di urang sanajan rada jauh ogé, apanan cai mah moal kakurangan.”

“Lain euweuh cai cenah mah.”

“Terus…?”

“Ceuk tatangga kuring mah…, naon nya kamari téh…,” si Omon ngahuleng. Nginget-nginget obrolan tatanggana waktu kamari.

Si Acim milu cicing. Ngadagoan si Omon neruskeun omonganana.

“Eh, heueuh. Gara-gara cai…,” si Omon deui.

“Ah, manéh mah. Apanan éta mah enggeus tadi ogé.” Si Acim megat omongan si Omon.

Si Omon teu maliré kana ucapan si Acim. “Ieu cenah, sababna mah. Apanan lamun di urang mah cai anu di tampian téh tara dicocokan, nya? Bener lin?”

Si Acim unggeuk, nyatujuan omongan si Omon.

“Tah di dayeuh mah apanan anu ngaranna cai téh kudu meuli. Jadi cai téh ulah diawur-awur, ulah dipiceunan.” Si Omon neruskeun ucapanana.

“Pakaitna jeung lanceukna si Duyéh?” Si Acim tacan ngarti kana maksud si Omon.

“Enya, sababna mah éta, cai tina kokocoranana téh tara dicocokan.” Ceuk si Omon.

Si Acim ngahuleng kénéh. Bingung.

“Kieu atuh. Di dayeuh mah cai tina kokocoran téh kudu ditutupan supaya ulah kapiceun da kudu dibayar. Sedengkeun di urang mah pancuran téh ulah dipendet, ulah dicocokan da bisi bedah tempat caina.” Si Omon ngajéntrékeun. “Tah, meureunan lanceukna si Duyéh téh geus biasa tara nyocokan cai pancuran, jadi waé cai anu di imah dununganana téh tara dicocokan. Jadi waé caina téh kapiceunan. Mangkaning cenah ti isuk nepikeun ka beurang.”

“Oh…, kitu. Kakara ngarti atuh lamun kitu mah.” Si Acim nepak tarang manéhna. “Gara-gara éta nya….”

“Heu-euh. Eta téh cenah lain sakali dua kali, ampir unggal poé. Da poho meureunan najan geus dipapatahan ogé.”

“Jadi, lamun kitu mah balikna téh lain teu betah nya, tapi kusabab dititah balik ku dununganana jigana mah.”

“Bener…! Sarantuy pikeun Acim.” Ceuk si Omon ngaheureuyan si Acim bari ngacungkeun jempolna.

Si Acim nyenghél.