Kakawihan Barudak: Oyong-oyong Bangkong


Oyong-oyong bangkong,
Kong parakan nyambut,
Buten buah beunying,
Nyingsatkeun cawené,
Néang nu ngajuru,
Ruket sajajagat,
Gatrik tumpak munding,
Dingkleung ka landeuhkeun,
Keuna kana burang,
Rangkék naék jambé,
Beo ménta kéjo,
Johar kawali dulang,
Budak tonggar ngegel tulang.

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=384326600734&comments)

Kakawihan séjénna:

 1. Kakawihan Barudak: Ayun Ambing
 2. Kakawihan Barudak: Hét Hét Embé Janggotan
 3. Kakawihan Barudak: Prang Pring
 4. Kakawihan Barudak: Acung-acungan
 5. Kakawihan Barudak: Nang Ning Nang
 6. Kakawihan Barudak: Olé-oléan
 7. Kakawihan Barudak: Néngnongnéngjak
 8. Kakawihan Barudak: Trang-trang Kolentrang
 9. Kakawihan Barudak: Surser
 10. Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
 11. Kakawihan Barudak: Nanggerang – Nanggorek
 12. Kakawihan Barudak: Galah Ginder
 13. Kakawihan Barudak: Punten Mangga
 14. Kakawihan Barudak: Bang Bang Kalima Gobang
 15. Kakawihan Barudak: Sakentrung
 16. Ayang Ayanggung

 

Denah Rohangan Imah Panggung (2)


Di handap mangrupakeun conto sejen denah rohangan imah panggung anu kawilang gampang. Ieu denah teh meunang nitenan bumina pun nini kapungkur. Wangunana kacida sederhanana. Wilujeng nitenan wae.

Denah Rohangan Imah Panggung

Rohanganana dina imah ieu mah ngan ukur aya dua rohangan anu misah. Rohangan sejenna mah teu jelas watesna. Anu jelas mah rohangan tengah (hurup C) reujeung rohangan goah (hurup B). Rohangan sejenna mah saperti dapur reujeung enggon atawa pangkeng, teu jelas watesna, da ngahiji reujeung rohangan tengah. Di sebut enggon (hurup A) teh kusabab osok dipake istirahat atawa sare. Sedengkeun bagean dapur mah bisa dibedakeunana teh kusabab ayana hawu.

Panto anu dipake pikeun kaluar asup imah teh ngan aya hihi, panto hareup. Di luarna aya golodog tina leunjeuran awi tali.

Kakawihan Barudak: Punten Mangga


Punten mangga,
Ari ga gatotgaca,
Ari ca cau ambon,
Ari bon bonténg asak,
Ari sak sakit perut,
Ari ru rujak asem,
Ari sem sempal sempil,
Ari pil pilem ramé,
Ari mé méja makan,
Ari kan kantong kosong,
Ari song singsong lampu,
Ari pu puak-paok,
Ari wok wok delewok.

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=384326600734&comments)

Kakawihan séjénna:

 1. Kakawihan Barudak: Ayun Ambing
 2. Kakawihan Barudak: Hét Hét Embé Janggotan
 3. Kakawihan Barudak: Prang Pring
 4. Kakawihan Barudak: Acung-acungan
 5. Kakawihan Barudak: Nang Ning Nang
 6. Kakawihan Barudak: Olé-oléan
 7. Kakawihan Barudak: Néngnongnéngjak
 8. Kakawihan Barudak: Trang-trang Kolentrang
 9. Kakawihan Barudak: Surser
 10. Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
 11. Kakawihan Barudak: Nanggerang – Nanggorek
 12. Kakawihan Barudak: Galah Ginder
 13. Kakawihan Barudak: Oyong-oyong Bangkong
 14. Kakawihan Barudak: Bang Bang Kalima Gobang
 15. Kakawihan Barudak: Sakentrung
 16. Ayang Ayanggung

 

Wangunan Imah Panggung


Wangunan imah anu osok biasa digunakeun ku urang Sunda khususna di jaman anu geus kaliwat nyaeta wangunan imah panggung. Sakumaha ngaranna, nyaeta panggung, beda reujeung imah gedong. Imah panggung mah osok aya lolongkrang antara titincakan di imah reujeung taneuh, anu diisebut kolong. Sedengkeun imah gedong mah tara aya kolongan.

Lamun dititenan mah, sabenerna lain ngan ukur urang Sunda wungkul anu wangunan imahna teh imah panggung. Da wewngkon sejenna (anu beda seke seler) oge aya ngawangun imahna teh imah panggung. Anu ngabedakeunna teh cenah mah jangkungna kolot imah. Lamun wewwngkon sejen mah, kolongna teh jangkung, sedengkeun urang Sunda mah ngawangun kolong imahna teh rada pendek, kira-kira jangkungna teh satuur jalma dewasa.

Dina ngawangun imah panggung ieu, aya sababaraha rupa imah panggung. Rupa-rupa wangunan imah panggung ieu teh bisa diilikan tina wangunan suhunanna atawa hateupna. Lamun nengetan wangunan suhunanana, aya sababaraha rupa wangunan imah panggung, nyaeta:

 1. Suhunan jolopong. Dina imah ieu, wangunan suhunanna teh lempeng. Wuwungna manjang diteundeun di tengah-tengah. Tina wuwungna disambung ku hateup ka kenca katuhu anu panjangna sarua. Lamun dina Bahasa Indonesia-na mah, disebut atap pelana, da nyarupaan kana pelana kuda. Kadang disebut ogé regol.
 2. Jogo anjing. Dina imah ieu mah wangunan hateupna teh lir ibarat anjing anu keur ngajogo ditempo ti gigir. Wuwungna manjang diteundeun di hareupeun imah pas pisan di luhureun bilik hareup. Atuh hateupna teh manjang ka tukang. Di lebah hareupna ditambahan hateup saeutik pikeun ngiuhan golodog atawa tempat ngiuhan lamun eukeur hujan.
 3. Badak heuay. Wangunan imah ieu mah ampi sarua reujeung wangunan jogo anjing. Bedana dina wangunan ieu mah teu make wuwung, hateup anu manjang ti hareup ka tukang teh dipanjangan ka lebah hareup, ngiuhan kana hateup anu bagean hareup sanajan henteu kaiuhan sakabehna.
 4. Parahu kumureb. Dina wangunan imah ieu mah ampir sarua reujeung suhunan jolopong, ngan wuwung anu datarna teh henteu panjang ngaleuwihan panjangna imah. Kadua tungtung wuwungna teh dijieun deui hateup deui. Kusabab eta, wuwungna teh jadi jadi nambahan, numbu tungtung wuwung anu di luhur ka unggal juru imah. Akibatna, suhunan ieu mah lir ibarat parahu anu tibalik. Aya oge anu nyebut jubleg nangkub.
 5. Capit Gunting. Wangunan imah anu dina wuwung (suhunan samodel suhunan jolopong) ditambahan ku kai atawa awi (bisa oge mangrupakeun  jure anu dipanjangan) dicagakeun saperti gunting rék nyapit.
 6. Julang ngapak. Wangunan suhunana ieu mah make wangunan suhunan jolopong ngan dina hateup bagean tungtung handapna ditambahan deui hateup (hateup panumbu), naha pikeun iuh-iuh rohangan imah atawa ngan ukur jadi sosompang (sorondoy).
 7. Buka palayu. Suhunan imah anu siga wangunan imah Betawi aya émpér panjang di hareupna.
 8. Buka pongpok: rada mirip buka palayu, ngan pantona dirobah ka arah jalan.

(Dicutat tina: http://su.wikipedia.org/wiki/Wangunan_Sunda kalawan make pangropea)