Denah Rohangan Imah Panggung (1)


Di handap ieu mangrupakeun hiji conto denah atawa gambaran rohangan-rohangan imah panggung anu biasa dipake di pakampungan:

Rohangan-rohangan Imah Panggung

Dina eta denah, anu disebut hareup teh ayana di lebah kenca, sedengkeun tukangna atawa pipih imah di lebah katuhu. Ari rohangan-rohanganana nyaeta:

  1. Rohangan tepas imah, nyaeta rohangan anu aya di hareupeun imah, anu biasana mah tara make kikiding atawa bilik. Paling lamun make kikiding teh ngan ukur semet satuur jangkungna teh. Rohangan tepas ieu, lamun dina gambar di luhur mah dituduhkeun ku hurup B.
  2. Pangkeng atawa kamar atawa sepen, dituduhkeun ku hurup A. Rohangan ieu biasa dipake pikeun istirahat atawa sare.
  3. Rohangan tengah (hurup D), nyaeta rohangan anu (biasana) ayana di tengah imah, terus oge biasana mah rada gede dibandingkeun reujeung rohangan-rohangan sejenna.
  4. Rohangan kulawarga (hurup C), biasana digunakeun pikeun hareureuy atawa caricingna barudak lamun di rohangan tengah eukeur dipake, naha eukeur aya sukuran atawa semah.
  5. Goah (hurup E), nyaeta tempat neundeun dahareun utamana sabangsaning pare atawa beas.
  6. Hawu atawa dapur. Dina ieu denah mah ayana ngahiji reujeung rohangan tengah, ngan diteundeunna di lebah tukang deukeuteun panto ka luar ti tukang. Hawu (hurup H) diteundeun dina parako (hurup I) supaya aman.
  7. Lamun kaluar ti lawang panto tukang, osok aya tetecean anu dijieun tina leunjeuran awi, anu biasa disebut golodog (hurup J). Sabenerna mah lain lawang tukang wae, da lawang hareup oge kadang aya anu make golodog. Tujuanana mah supaya gampang lamun asup ka imah. Salian ti eta oge bisa dipake ngadaweung atawa neundeun tarumpah.
  8. Di tukangeun imah biasana mah osok nyieun iuh-iuhan reujeung make tihang ngan tara make kikiding atawa bilik. Rohangan ieu mah da wangunana lain rohangan, ngan ukur tempat anu iuh pikeun teuteundeunan sabangsaning suluh atawa kai. Da dina rohangan ieu mah tara make dadampar atawa palupuh. Handapna teh ku taneuh langsung. Tempat ieu biasa disebut sosompang (hurup G)

One thought on “Denah Rohangan Imah Panggung (1)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s