Denah Rohangan Imah Panggung (1)


Di handap ieu mangrupakeun hiji conto denah atawa gambaran rohangan-rohangan imah panggung anu biasa dipake di pakampungan:

Rohangan-rohangan Imah Panggung

Dina eta denah, anu disebut hareup teh ayana di lebah kenca, sedengkeun tukangna atawa pipih imah di lebah katuhu. Ari rohangan-rohanganana nyaeta:

 1. Rohangan tepas imah, nyaeta rohangan anu aya di hareupeun imah, anu biasana mah tara make kikiding atawa bilik. Paling lamun make kikiding teh ngan ukur semet satuur jangkungna teh. Rohangan tepas ieu, lamun dina gambar di luhur mah dituduhkeun ku hurup B.
 2. Pangkeng atawa kamar atawa sepen, dituduhkeun ku hurup A. Rohangan ieu biasa dipake pikeun istirahat atawa sare.
 3. Rohangan tengah (hurup D), nyaeta rohangan anu (biasana) ayana di tengah imah, terus oge biasana mah rada gede dibandingkeun reujeung rohangan-rohangan sejenna.
 4. Rohangan kulawarga (hurup C), biasana digunakeun pikeun hareureuy atawa caricingna barudak lamun di rohangan tengah eukeur dipake, naha eukeur aya sukuran atawa semah.
 5. Goah (hurup E), nyaeta tempat neundeun dahareun utamana sabangsaning pare atawa beas.
 6. Hawu atawa dapur. Dina ieu denah mah ayana ngahiji reujeung rohangan tengah, ngan diteundeunna di lebah tukang deukeuteun panto ka luar ti tukang. Hawu (hurup H) diteundeun dina parako (hurup I) supaya aman.
 7. Lamun kaluar ti lawang panto tukang, osok aya tetecean anu dijieun tina leunjeuran awi, anu biasa disebut golodog (hurup J). Sabenerna mah lain lawang tukang wae, da lawang hareup oge kadang aya anu make golodog. Tujuanana mah supaya gampang lamun asup ka imah. Salian ti eta oge bisa dipake ngadaweung atawa neundeun tarumpah.
 8. Di tukangeun imah biasana mah osok nyieun iuh-iuhan reujeung make tihang ngan tara make kikiding atawa bilik. Rohangan ieu mah da wangunana lain rohangan, ngan ukur tempat anu iuh pikeun teuteundeunan sabangsaning suluh atawa kai. Da dina rohangan ieu mah tara make dadampar atawa palupuh. Handapna teh ku taneuh langsung. Tempat ieu biasa disebut sosompang (hurup G)

Kakawihan Barudak: Bang Bang Kalima Gobang


Bang kalima gobang… bang
Bangkong ditengah sawah… wah
Wahai tukang bajigur… gur
Guru sakola désa… sa
Saban poé ngajar… jar
Jarum paranti ngaput… put
Putri anu gareulis… lis
Lisung kadua halu’… lu
Luhur kapal udara… ra
Ragrag di jakarta…. ta
Taun sabaraha… ha
Haji rék ka mekah… kah
Kahar tujuh rebu… bu
Buah meunang ngala… la
Lauk meunang nyobék… bék
Beker meunang muter… ter
Terus ka cikampék… pék
Pékna gagang kalam… lam
Lampu eujeung damar… mar
Mari kuéh hoho… ho
Hotel pamandangan… ngan
Ngantos kangjeng dalem… lem
Lempa lempi lempong ngadu pipi jeung nu ompong

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=384326600734&comments)

Kakawihan séjénna:

 1. Kakawihan Barudak: Ayun Ambing
 2. Kakawihan Barudak: Hét Hét Embé Janggotan
 3. Kakawihan Barudak: Prang Pring
 4. Kakawihan Barudak: Acung-acungan
 5. Kakawihan Barudak: Nang Ning Nang
 6. Kakawihan Barudak: Olé-oléan
 7. Kakawihan Barudak: Néngnongnéngjak
 8. Kakawihan Barudak: Trang-trang Kolentrang
 9. Kakawihan Barudak: Surser
 10. Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
 11. Kakawihan Barudak: Nanggerang – Nanggorek
 12. Kakawihan Barudak: Galah Ginder
 13. Kakawihan Barudak: Oyong-oyong Bangkong
 14. Kakawihan Barudak: Punten Mangga
 15. Kakawihan Barudak: Sakentrung
 16. Ayang Ayanggung

 

Aya Bagja Teu Daulat


Balik ti kampus, si Acim heraneun. Naha ngan aya hiji mobilna di sisi jalan teh? Naha henteu nambahan, beubeunngan ti dayeuh Jakartana? Naha henteu nambahan atawa memang henteu diteundeun di sisi jalan…? Kitu gerentes hatena. Turun tina angkot, manehna langsung muru ka imah kosan. Nepi ka imah, nyarampak anu boga imah sakulawarga eukeur pada-pada istirahat di tengah imah. Katempo ku manehna siga anu carape pisan. Nya, ku manehna oge kama’lum, henteu cape kumaha atuh. Da sakulawarga enggeus ngajugjug tempat anu kacida jauhna, ka dayeuh gede, nyaeta Jakarta tea. Mangkaning bulak-balik, indit rebun-rebun, balikna pabeubeurang muru ka sore.

Salian ti eta katempo ku manehna anu bontrakan teh lir ibarat anu pada-pada hanjelu atawa kaduhung jeung keuheul.

“Lamun apal bakal kieu mah meureunan hangeuk teuing kudu jauh-jauh ngajugjug ka Jakarta sagala.” ceuk si Ibu anu boga kontrakan bari rumahuh.

“Bener etana mah. Tapi asa piraku deui lamun tea mah eta undian teh bobohongan. Naha bisa bocor ka luar sagala.” Adina si Ibu anu boga kontrakan mairan.

“Menggeus lah, entong dicaritakeun bae. Da matak kitu oge meureun lain milik urang.” si bapa anu boga kontrakan ngagebes bari diuk dina korsi.

Ari si Acim tacan ngarti kana naon anu eukeur lumangsung. Manehna diuk dina korsi di gigireun si bapa anu boga kosan bari ngaregepkeun sagala anu eukeur diobrolkeun.

“Da lain neuteuli ieu mah. Tapi da kumaha geningan. Apanan urang teh geus hese cape ti mangkukna keneh. Neangan duit pikeun nembusna, terus kudu disusul sagala ka Jakarta. Tapi buktina geningan teu beubeunangan….” si ibu kontrakan tetep handeueuleun.
“Nya dikumaha deui atuh….” Tembal si bapa kontrakan bari nyarande kana korsi bari peupeureuman.

“Naha kumaha kitu Bu…?” Si Acim kakara ngabogaan lolongkrang pikeun nanya.

“Eh…, geus mulang. Sugan teh acan mulang.” si ibu kontrakan ngareret ka si Acim. “Eta…, perkara hadiah tea. Cenah mah teuaya undian nanaon da.”

“Naha, bet tiasa kitu nya…?” Si Acim heraneun.

“Nya kitu tea meureunan. Sigana mah aya anu ngaheureuykeun. Da lamun nilik kana surat anu nepi ka dieu mah apanan jiga anu bener jeung asli. Malahan mah apanan aya cap reujeung paraf ti anu ngayakeun undian reujeung ti kulisi sagala.” Ceuk adina ibu kontrakan.

“Bener eta teh. Da lamun henteu nilik kana suratna mah moal daek kudu ripuh-ripuh, hese-hese neangan duit pikeun nembusna reujeung dijugjugan ka kantorna sagala.” si ibu kontrakan mairan deui. “Lamun apal bakal kieu mah meureunan mending keneh jalan-jalan sakalian liburan.”

“Pami eta, saur ti dituna kumaha kitu…?” Si Acim nanya deui.

“Enya cenah mah da taya undian di dituna mah.” Tembal si ibu kontrakan.

“Enya. Tapi da nempo suratna mah sasaha oge pasti percaya yen eta surat teh asli ti anu ngayakeun undian.” si bapa mairan. “Reujeungna deui naha bisa eta kupon anu dikirim teh bet bisa nyasar ka mana wae. Lamun tea mah henteu ngayakeun undian, naha bet bisa aya dina surat anu dikirimkeun ka dieu.”

Kabehanana ngaharuleng.

“Tapi, geus lah tong dipikiran teuing lah. Sanajan geus bungah bakal meunang hadiah anu gede oge, tapi da lamun lain rejekina mah geningan angger wae teu nepi ka urangna.” Pungkas si bapa kontrakan bari cengkat muru ka kamarna.

Kakawihan Barudak: Sakentrung


Sakentrung sakentrung
sakentrung sakentrung
paré hawara ti huma
ditutu na lisung pondok
trung dong dong trung éng
trung dong dong trung éng
trung dong dong trung dong éng
Sakentrung taligung péci pécang
tété tulak tété wondo
dalem tulak raja sono
kalisana dong blé
kacang diraraweuy tembus keneh
dodol sana dodol sana
cir kuciplak doli ndot blem
Siapa siatu siapa pegang ratu
di depan pintu salah satu
sakentrung taligung nyi mantri dalem
mindrio mindrio tember muté
hayam katé hayam katé
dilulugem ta éhém ta éhém
ta éhém ta ém ta ém

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=384326600734&comments)

Kakawihan séjénna:

 1. Kakawihan Barudak: Ayun Ambing
 2. Kakawihan Barudak: Hét Hét Embé Janggotan
 3. Kakawihan Barudak: Prang Pring
 4. Kakawihan Barudak: Acung-acungan
 5. Kakawihan Barudak: Nang Ning Nang
 6. Kakawihan Barudak: Olé-oléan
 7. Kakawihan Barudak: Néngnongnéngjak
 8. Kakawihan Barudak: Trang-trang Kolentrang
 9. Kakawihan Barudak: Surser
 10. Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
 11. Kakawihan Barudak: Nanggerang – Nanggorek
 12. Kakawihan Barudak: Galah Ginder
 13. Kakawihan Barudak: Oyong-oyong Bangkong
 14. Kakawihan Barudak: Punten Mangga
 15. Kakawihan Barudak: Bang Bang Kalima Gobang
 16. Ayang Ayanggung