Nu Ngageugeuh


Mangsa bapana si Acim kaserang panyakit anu teu lumrah, kulawargana si Acim haben neangan jalma anu bisa pikeun tatamba. Enya, tatamba panyakit bapana si Acim.

Teuing naon atuh panyakit anu tumiba ka bapana teh. Da ujug-ujug nerap wae eta panyakit teh. Taya sabab anu jelas. Cenah, panyakitna teh nerap kana panon bapana si Acim. Titingalian bapana si Acim jadi rada lamur, beda ti biasana.

Tatamba teh geus ka mana ka meni. Tapi tetep tacan manggihan ubar anu mujarab. Ka dokter mah kapuhanan deui. Geus males wae uubar ka dokterna teh. Da ceuk dokter mah cenah euweuh panyakitan nanaon.

Ari tatamba ka jalma anu bisa, geus sababaraha urang. Ngan tetep wae teu cageur wae. Geus make ubar tina cai anu dijampean, geus make ubar anu diulaskeun kana sakurilingeun kongkolak mata, geus diciduhan ku jalma anu bisana, tapi tetep wae teu aya hasilna.

Hiji waktu mah, kabeneran aya anu nuduhkeun ka jalma anu pinter, anu osok dipuntangan tulung ku tatangga anu beda lembur. Cenah cobaan wae ka eta jalma tea. Sanggeus dicobaan mah, cenah menang warta yen eta panyakit teh lain panyakit samanea, tapi panyakit anu disababkeun ku mahluk gaib. Kitu cenah. Ari jujutanana mah cenah, eta mahluk gaib teh nyeri hate ku bapana si Acim pedah mangsa bapana si Acim reujeung indungna si Acim ngawadang di kebon henteu amitan atawa bebeja ka mahluk anu ngageugeuh di eta tempat. Nya eta jalma pinter teh, nganasehatan supaya lamun arek nanaon teh kudu bebeja heula ka anu ngageugeuh eta tempat. Bisi wae henteu ridoeun kana naon anu dipilampah teh, komo deui ieu arek dahar.

“Cim, kumaha, bapa maneh teh geus cageur acan…?” Si Omon nanya ka si Acim mangsa duanana eukeur laleumpang muru ka sakola.

“Eunggeus atuh. Kakari mangkukna cageurna oge.” Tembal si Acim bari muka timbel bekelna. Da geus jadi kabiasaan si Acim, lamun kabeurangan teh tara mumuluk di imah tapi osok ngambeng di jalan ka sakolakeun.

“Sukur atuh ari kitu mah. Kuring ngarasa reugreug….” Tembal si Omon.

“Naha…?” Si Acim molohok ka si Omon.

“Teu nanaha.” Si Omon nyengir.

“Ih, maneh mah.” Si Acim rada nyanggereng.

Duanana anteng deui laleumpang. Sakali-sakali, si Omon ngareret ka si Acim anu eukeur muka beukeulna. Ku manehna katempo biwir si Acim gegereyeman, jiga anu jajampean.

“Beda ayeuna mah. Ngadoa heula geningan arek dahar teh….” si Omon nyindiran.

“Lain ngadoa ieu mah….” Si Acim ngareret ka si Omon bari terus ngahuapkeun sangu tina timbel.

“Naha…, naon atuh bet gegereyeman sagala?” Si Omon hemengeun.

“Kuring mah bebeja heula ka anu ngageugeuh ieu jalan yen kuring arek sarapan….” Tembal si Acim daria.

“Hah…?” si Omon ngajenghok. Teu percayaeun kana ucapan si Acim. “Naha bet kudu bebeja heula sagala…?”

“Nya heueuh atuh. Kudu bebeja heula. Sahanteuna nya nawaran heula ka anu ngageugeuhna.” si Acim ngareret sakeudeng ka si Omon. Terusna mah manehna dekul deui sarapan mani jiga anu ni’mat pisan.

“Maneh percaya kitu, kanu kitu?”

“Nya heueuh atuh. Da di unggal tempat oge pasti aya anu ngabogaanana. Jadi urang kudu amit heula lamun arek nanaon teh.” si Acim rada naek sorana.

Si Omon teu nembalan. Bingung naon anu kudu diucapkeunana.

Tapi teu lila, manehna boga pamanggih.

“Eu…, lamun teu ditawaran kumaha tah…?” Pokna.

“Nya osok jadi matak atuh….”

“Matak naon kitu…?”

“Nya pokona mah sok jadi matak.” Si Acim embung terus terang.

“Saha kitu anu ngageugeuh ieu jalan teh…?”

“Nya pokona mah aya wae. Da kuring oge teu apal. Da moal katempo ku mata jalma. Tapi tetep wae da aya….”

“Oh….” Si Omon unggut-unggutan. “Teu katingali nya. Naha atuh lamun teu katingali mah bet ditawaran sagala?”

“Nya sanajan teu katingali oge, tapi da manehna mah ningalieun ka urang.” si Acim daria. “Enggeus lah tong nyaritakeun wae anu eta…”

“Naha…?” Si Omon panasaran. “Sieun nya…?”

“Lain sieun. Tapi kumaha lamun eta anu ngageugeuh teh ngadengeeun obrolan urang.” si Acim rada culang-cileung.

Hahaha….” Si Omon seuri mani siga anu ngeunah.

“Hus…! Tong seuri kitu. Jadi keueung yeuh….” Si Acim ngagebes si Omon. Ku manehna karasa sakurilingeunana jadi rada geueuman, rada pikasieuneun. Sanajan jalan ka sakola teh kaasup jalan gede, tapi eta jalan teh jadi wates antara kebon reujeung leuweung. Belah katuhuna kebon, sedengkeun belah kencana teh leuweung mahoni.

“Ah…. Tomng beurangan kitu lah. Pan biasana oge maneh mah ka sakola teh osok sosoranganan lain? Piraku ayeuna jadi borangan kitu….” si Omon jiga anu nyindiran.

“Ih…. Ieu mah beda deui atuh.” Si Acim ngabela sorangan.

“Balik deui kanu tadi. Maneh mah menting mahluk anu teu katempo, nya, dibandingkeun jeung mahluk anu katempo teh.”

“Naha…?” Si Acim heraneun.

“Heueuh…. Eta wae maneh mah ari kanu teu katempo nawaran dahar, ari ka anu katempo teu nawaran. Hemeng kuring mah….” Si Omon gogodeg.

Si Acim kerung. Teu ngartieun kana naon anu dipimaksud ku si Omon. “Maksudna?”

“Maksudna? Geus jelas lain. Maneh mah ari ka kuring anu geus jelas katempo henteu nawaran. Ari kanu teu katempo nawaran….”

“Oh…, kitu nya. Maneh teh hayang tadi teh…? Lain nyarita ti tadi atuh…!” Si Acim rada nyungkun.

“Lain kitu maksud kuring mah. Eta mah supaya jelas wae. Da kuring mah henteu hayang-hayang teusing. Da kuring mah geus sarapan di imah….”

“Naha atuh bet nyebutkeun neu nawaran sagala…?” Si Acim neuteup seukeut. Ari si Omon rada sieun oge ku si Acim. Sieun si Acim jadi ambek.

“Lain kitu. Hampura pisan kuring nya. Sakali deui hampura. Lain eta nu dipimaksud ku kuring mah….”

“Geus naon atuh?” si Acim megat omongan si Omon.

“Geus ah. Tong ngobrolkeun nu kitu. Ayeuna mah urang gagancangan ka sakolana bisi kabeurangan.” si Omon mengparkeun omongan. Supaya teu kapapanjangan.

Da barina oge deui, duanana geus ampir nepi ka sakola. Babaturanana geus ti tadi narepi ka sakolana. Manehna duaan anu pangpandeurina teh. Ngan untungna teh duana henteu kabeurangan, henteu katingaleun asup ka kelas.

[Nyambung]

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s