Gunung Pananggeuhan


Si Acim eukeur kedul-kedulna. Dititah ngeusian PR teh embung. Sakitu geus diolo oge tetep wae merekedeweng, embung. Engke wae cenah, enya isukan cenah ngeusian PR-na di sakola.

“Lain oge PR atuh lamu dieusianana di sakola mah.” Kitu ceuk adina i Acim, si Onah nyindiran ka lanceukna.

“Keun bae atuh.” Tembalna teh.

Ari geus kitu mah euweuh anu nyabit-nyabit deui perkara PR. Da dikumaha deui, dipapaksa oge kalah kesel anu maksa, matak keuheul anu nitah. Si Acim kalah milih ulin reujeung batur-baturna. Poho wae kana PR mah. Jeungna deui, da manehna embung kudu ngeusian langsung mah. Lieur cenah basana teh, komo palajaran itung-itungan mah.

Da manehna mah lamun hese-hese teuing teh osok ngandelkeun babaturanana di sakola. Kabeneran di kelasna teh aya saurang budak anu nyongcolang kana diajarna teh. Ngaranna si Duloh. Eta budak teh ti mimiti kelas hiji oge, rengkingna tetep teu robah, rengking hiji terus. Kusabab kitu, eta budak teh osok jadi andelan ku babaturan sakelasna kaasup ku si Acim. Lamun aya palajaran anu susah teh, tinggal nanyakeun wae ka eta budak. Komo masalah PR mah, tinggal niron wae ka manehna, da manehna mah teu weleh dipigawe wae sagala tugas ti sakola teh.

Nya, si Acim oge, gabogaan maksud ka dinya jigana mah. Manehna arek migawe tugas di sakolana teh, arek niron ka si Duloh tea.

Isukna, rebun-rebun keneh si Acim geus saged make pakean saragam sakola. Atuh indungna teh hemengeun. Naha teu ti biasana, si Acim isuk keneh geus saged kitu.

“Naha, Cim geus siap kitu sagala…? Lain isuk keneh pisan ieu teh?” Ceuk indungna ka si Acim anu milu siduru hareupeun hawu.

“Pan supaya gampil mios atuh Bu.” Tembalna bari ngadeangkeun dampal leungeunna kana deukeuteun hawu.

“Oh….” Indungna si Acim teu kapapanjangan. Manehna nagdekul deui kana ngakeul sangu pikeun sarapan.

Sanggeus sarapan, si Acim disampeur ku babaturanana ka sakola, si Omon. Terus wae indit ka sakola miheulaan adina, anu padahal mah biasana manehna teh indit ka sakolana teh osok tipandeurieunana. Anjog ka sakola, terus manehna teh teu ka mamana, cicing wae dina bangku di kelasna reujeung si Omon tea. Manehna jigana mah keur nganti-nganti si Duloh tea.

Waktu terus nyerelek. Babaturan sakolana terus daratangan. Ngan anu dianti-anti teu jebul wae. Babaturan si Acim anu sakelas oge lolobana mah caricing di kelas, bari marukaan buku catetan sewang-sewangan.

“Mon, si Duloh ka mana nya? Euweuh wae geningan…?” Ceuk si Acim ka si Duloh, babaturan sabangkuna.

“Teuing atuh.” Tembal si Omon bari sarua wae mukaan buku catetan.

“Ari maneh geus dipigawe atawa acan, PR-na?” Ceuk si Acim bari muka kantongna. Terus manehna nyokot buku catetan, diteundeun di luhur meja.

“Acan kuring oge. Apanan sarua kuring oge ngadagoan si Duloh. Da pan biasana manehna mah tara tingaleun kana migawe PR teh.”

“Ari anu lian kumaha nya? Enggeus acan nya…?” Ceuk si Acim deui bari muterkeun paneuteupna ka sakurilingeun kelas.

“Teuing atuh. Jigana mah sarua reujeung urang. Aracan….”

“Kumaha atuh…? Geningan si Duloh na pge acan aya datang.” Si Acim bingung. “Mangkaning geus rada beurang. sakeudeng deui oge bakal asup gera.”

Keur kitu datang si Opan ka kelas. Manehna teh babaturan sabangkuna si Duloh. Manehna henteu langsung kana bangkuna tapi langsung muru ka meja guru anu di deukeuteun bor. Manehna ngaluarkeun kertas tina kantongan terus diteundeun di luhureun bangku guru tea.

“Pan, si Duloh mana…?” Ceuk si Acim waktu si Opan ngaliwat ka hareupeun manehna.

“Oh, si Duloh mah cenah kaserang muriang.” Tembal si Opan. “Jadi manehna poe ayeuna mah moal ka sakola. Itu suratna oge dibawa ku kuring.”

“Hah…?” Si Acim ngajenghok. Neuteup ka si Opan. Manehna jadi bingung, jeung ngaleleper, kumaha atuh ari kitu mah migawe PR-na? Mangkaning acan hiji-hiji acan.

“Naon kitu Cim….” Si Opan malik nanya ka si Acim sanggeus diuk dina bangku manehna anu kabeneran pagigir-gigir.

“Eu…, eu…, ieu.” Si Acim bingung. Ngahuleng. “Ari maneh enggeus migawe PR matematika atawa acan…?”

“Oh, eta….” Si Opan unggut-unggutan. “Kuring oge acan, kakara nomer hiji reujeung nomer tilu wungkul. Anu tilu deui mah acan.”

“Kitu nya…. Bisa nempo atuh kuring….” Si Acim melong kana beungeut si Opan, menta tulung.

“Tapi, da kuring oge teu bisa ngajamin yen ieu teh bener….” Tembal si Opan bari ngaluarkeun buku catetanana, terus dibikeun ka si Acim.

“Nya keun bae lah, nu penting mah ulah kosong teuing. Reujeung aya hasil pagaweanana.” Ceuk si Acim ngupahan sorangan.