Mengenal Kartu Video


Kartu Video (video card) merupakan antarmuka atau perantara yang digunakan dalam sistem komputer khususnya komputer PC, yang berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi ke media penampil atau layar monitor atau proyektor. Kartu video ini, dikenal juga dengan nama lainnya, yaitu kartu vga (vga card), adapter video, adapter grafis, kartu grafis, dan kontroller video.

Pada dasarnya, kartu video itu sederhana. Kartu video hanya berfungsi untuk menampilkan informasi saja dari sistem komputer ke layar monitor. Namun, untuk saat ini kartu video sudah berubah, tidak hanya menampilkan informasi saja, tapi sudah berkembang menjadi pemroses atau pengolah informasi yang dikirim komputer sebelum ditampilkan ke layar monitor. Apalagi dengan berkembangnya program atau game tiga dimensi yang membutuhkan pemrosesan data yang kompleks.

Kartu video diperkenalkan oleh IBM yang digunakan pada komputer PC IBM yang dikembangkan pada tahun 1981. Pada waktu itu, dikenal dengan nama MDA (monochrome display adapter) yang hanya bisa menampilkan atau bekerja pada mode teks yang menggambarkan 80 colom dan 25 baris. Kartu video ini hanya memiliki memori 4KB dan bekerja hanya dengan satu warna. Setelah itu, berkembanglah berbagai macam kartu video.

Kartu video (sumber foto: http://farm1.static.flickr.com/10/13040505_09a3493be0.jpg?v=0)

Beberapa perusahaan juga ikut bermain dalam mengembangkan dan mengeluarkan kartu video ini seperti ATI, Cirrus Logis, dan S3. Mereka berlomba mengembangkan dan meningkatkan kinerja dari kartu video ini. Peningkatan yang dilakukan berkaitan dengan resolusi yang bisa ditampilkan di layar dan jumlah warna yang bisa ditampilkan.

Empét-empétan


Teu karasa geus nincak waktu panén deui. Huma téh paréna geus meujeuhna beuneur koneng. Geus mangsana dibuat. Mun mangsa dibuat téh, barudak teh resepna ulin di huma. Lain milu dibuatna tapi resep aprak-aprakan ngajajah huma urut dibuat. Komo lamun lobaan reujeung babaturan mah, resepna teh ucing sumput.

Kabeneran balik sakola téh teu beurang teuing. Jadi balik ti sakola teh, si Acim reujeung babaturanana sakelas: si Omon, si Duyeh reujeung si Uju langsung nuju ka kebon. Embung-embung oge, si Omo jeung si Uju tungtungna mah daékeun ogé miluan ke humana si Acim. Humana lumayan jauh ogé, matak capé. Tadina mah si Omon téh baeud da embung tea katambah capé da jauh téa. Tapi sanggeus nepi ka huma reujeung di humana teh loba batur, kitu deui aya indung bapana, manehna jadi bérag deui. Terus waé opatanana téh arulin di huma. Néangan sayang manuk piit reujeung pacikrak. Tapi teu manggihan.

Tungtungna si Duyeh ngabogaan akal.

“Cim, urang nyieun empét-empétan wae yu.” Ceuk manéhna ka si Acim anu keur ngiuhan handapeun tangkal cau. Panas jigana mah reujeung capé da katempo késangna ngagarajag.

“Hayu atuh.” Tembal si Acim bari cengkat. “Tapi papatahan heula nya. Da kuring mah poho deui nyieunna oge.”

“Nya gampang lah eta mah.” si Duyeh miheulaan indit ka saung, dituturkeun kunu tiluan.

“Aya peso teu, anu seukeut.” si Duyeh nanya ka si Acim sanggeus nepi ka saung.

“Sakeudeung atuh nya. Urang téangan heula.” Si Acim terus kakaratak di jero saung, néangan peso. Tapi teu manggihan. “Sakeudeung atuh nya. Urang tanyakeun heula ka indung kuring….”

Teu nungguan panembal ti si Duyeh, si Acim ngaléos ka lebak, nuju ka anu keur dibaruat. Teu lila manehna geus balik deui. “Euweuh cenah peso mah. Aya oge bedok.”

“Bedog mah gedé teuing atuh….” Si Duyeh mikir.

“Ieu wae atuh. kuring mawa silét.” si Omon bari ngasongkeun silét anu masih kénéh diwadahan.

“Tah…, alus kitu mah.” Si Acim bungah.

Opatanana terus nuju k lebah tonggoh, ka huma anu geus dipanén. Si Duyeh terus neangan tangkal paré anu alus, terus diteukteuk, dijieun empét-empétan. Nu tiluan deui nurutan. Piligenti maké silet bogana si Omon.

Gambaran empet-empetan

Ari wangunan empét-empétan teh jiga suling. Di hiji tungtung sina bolong, sedengkeun di tungtung nu hiji deui henteu bolong da katutupan ku bubukuna. Terus di tungtung anu aya bukuan téh dikeureut maké silét. Ngeureutna ti arah tengah nuju kana bukuna, siga anu dibeulah waé. Terus pangeureutanana téh entong dipegatkeun diantepkeun sina nerap keneh kana ruas tangkal paréna. Supaya bisa disada, jero ruasna kudu diberesihan heula, carana dirorojok ku tangkal pare anu ukuranana leuwih leutik. Waktu ngarorojokna, biasana mah bari ngawih:

Ojok-ojok uang-aung
Ngarorojok nu di saung
Ojok-ojok uat-uat
Ngarorojok nu dibuat

Sanggeus beresih, kakara ditiup di lebah bubukuna. Mun disadana goréng, biasana mah dirorojok deui. Lamun masih kénéh goréng, ditarik heula bagean anu dikeureutna tea, ditarik ka luar sina muka liangna. Terus ditiup deui. Biasana mah osok disada. Disadana teh sarua jeung ngaranna, empet, empet….

Kudu Kitu


Bageur, bener, pinter, tur wanter
Bari jeung henteu kabalinger
Henteu hengker atawa epes meer
Mun bajoang moal pati kateter
Sanajan ku sejen sekseler

Tara adigung gede hulu
Teu keukeuh kumeukeuh kudu kitu
Ka batur tara ieuh ganggu
Osok turut tumut, satuhu ka pupuhu
Ngagugu kana parentah jeung wejangan guru

Omat kudu hormat ka saluhureun
Ngahargaan ngaragangan ka sahandapeun
Ka sapantaran tara teuing meureun
Sagalana eta pikeun sampeureun
Dina waktu nu taya eureun-eureun


(Dicutat tina: http://www.facebook.com/amid.abdul.malik.imanuddin?v=app_2347471856&ref=profile#!/note.php?note_id=303154926893)

Rorodaan Anu Teu Make Gilinding


Aya deui rorodaan anu bisa ditumpakan teh, tapi rorodaan ieu mah teu make gilinding. Rorodaan ieu mah bisa oge disebut gogorolongan. Da majuna teh ngagorolong dina tempat anu mudun. Di tempat anu mudun eta teh diteundeunan kai atawa awi anu parondok reujeung baruleud. Eta kai atawa awi teh minangka dadamparna anu bisa ngagorolong.

Eta kai atawa awi teh diteundeun ngajengreng di tonggoh ka landeuh, awahanana kira-kira sadeupaan. Tempat neundeunna teh alusna mah jalan anu teu pati mudun reujeung rata. Supaya majuna ieu rorodaan atawa gogorolongan teh lancar jeung teu gancang teuing. Da rorodaan ieu teh teu make rem.

Anu jadi tempat tutumpakanana bisa tina papan bisa oge urut bangku sakola anu geus euweuh sukuan atawa tihang. Eta tutumpakan diteundeun di tongoh, di luhureun kai atawa awi anu jadi dadampar anu dijengjrengkeun tea. Sanggeus bener, eta papan teh ditumpakan. Kusabab dadamparna buleud jeung diteundeun di tempat anu mudun, eta dadampar teh ngagorolong ka landeuh. Kungagorolongna eta dadampar, tutumpakan teh milu maju ka handap. Beres napak kanu dadampar anu di tonggoh, eta tutumpakan teh tatalepa ka dadampar anu leuwih dandap, teru wae maju nepikeun ka dadampar panungtungan, anu panghandapna.

Dina maenna kudu ati-ati. Sabab lamun teu ati-ati mah bisa nyababkeun cilaka. Kahijina ieu rorodaan teh taya reman (teu make rem), dadamparna bisa matak raheut kana awak/kulit, Jeung deui bisi tikusruk ka handap.

Tapi sanajan kitu, ieu kaulinan teh lamun dipigawe teh matak rame oge. Da lumayan loba mangpaatna pikeun barudak teh.

  1. Kumaha carana supaya barudak teh bisa gawe babarengan. Dina migawena teu bisa ku sorangan, kudu kulobaan. Anu neundeunan dadamparna, anu nyiapkeun tutumpakanana, jeung anu tumpakna kudu aya sababaraha urang budak.
  2. Kumaha carana supaya bisa tapis dina ngajalankeun tutumpakan. Kumaha carana neundeuk eta tutumpakan supaya henteu mengpar ti tujuan, ulah mengkol ka sisi.
  3. Bisa dijadikeun paranti lomba pajauh-jauh ngagorolongna.

Rorodaan Anu Make Kolecer


Salian ti rorodaan anu dijieunna tina dampal sendal jepit teh make kaleng susu, aya deui rupa rorodaan anu make kolecer. Di luhureun rorodaan teh diteundeunan kolecer. Nya jiga helikopter. Lamun rorodaan dipajukeun, kolecer eta teh milu muter.

Rorodaan ieu biasana miboga hiji gilinding. Eta gilinding teh diterapkeun kana sendal jepit anu dijieun paranti masang as gilinding, jiga jangkana meureunan. Eta jangka teh dijieunna rada gede, supaya bisa diteundeunan gagang atawa barungbung tempat nerapkeun kolecer tea.

Rorodaan make kolecer

Kolecer anu dijeun teh digagangan atawa dibarungbungan dihijikeun reujeung gilinding anu hiji deui (nyieun gilinding anu misah). Mangpaat ieu gilinding teh nyaeta pikeun muterkeun kolecer tea.

Lamun rorodaan dipajukeun, gilinding rorodaan teh muter. Muterna gilinding ieu teh nyababkeun muterna gilinding anu dihijikeun reujeung kolecer tea. Nya tungtungna kolecer tea ngiluan muter. Jadi wae jiga helikopter.

Mangpaat ieu Kaulinan

Mangpaat kaulinan anu ieu mah diantarana wae nyaeta nyieun kumaha mraktekeun atawa kumaha prak-prakanana cara gawe mesin. Mesin anu diwangun ku sababaraha gigi bisa silih puterkeun. Hiji jalan cara muterkeun gigi teh nyaeta dua gigidiantelkeun. Dina kaulinan ieu mah nya make gilinding tea. Dua siki gilinding bisa silih puterkeun. Sanajan as anu dipakena teh beda arah reujeung tempatna, kumaha cara supaya bisa silih puterkeun.