Ngaleut Ngeungkeuy Ngabandaleut, Ngemat-ngemat Nyatang Pindang


Poe Salasa kabeneran sakola eukeur pere. Tapi, sabenerna mah lain pere, da barudak sakola teh sakuduna mah arindit ka kacamatan pikeun ngiluan upacara dina raraga milangkala kamerdekaan Indonesia. Enya, poe Salasa teh kabeneran ninggal dina tanggal 17 Agustus. Pikeun barudak kelas lima reujeung kelas genep mah, ku guru teh dikudukeun pikeun ngiluan upacara di kacamatan. Sedengkeun kelas anu dihandapna mah henteu kudu. Tapi lamun arek datang ka kacamatan mah moal dicaram.

Si Acim, katut babaturana salemburna milih ngiluan indit ka kacamatan. Tapi lain arek ngiluan upacara, da manehna mah kakara oge kelas tilu. Ti lemburna teh henteu bareng reujeung kolot-kolotna. Manehna mah milih indit ka kacamatanana teh reujeung babaturan sakelas katut salemburna. Aya meureunan kana tujuhanana mah. Ari adina si Acim, nyaeta  si Onah mah henteu milu, da dititah tunggu imah ku indung-bapana si Acim.

Ari kolotna si Acim, oge miluan indit ka kacamatan. Da kabeneran indung bapana teh jadi ‘pajabat’ anu diangkir kudu hadir waktu pawai pembangunan, cenah. Ari bapana jadi ketua RT, sedengkeun indungna teh pangurus di pengajian Al-Hidayah.

Si Acim katut babaturanana inditna teh milih jalan motong anu henteu ngaliwatan jalan gede, tapi mapay-mapay sawah reujeung sisi leuweung. Nya lumayan teu pati jauh dibandingkeun ngaliwatan jalan gede mah. Ari kolot-kolot ti lembur mah milihna teh ngaliwatan jalan gede, da geus garaya meureunan da arek pawai tea. Ti imahna teh geus garinding marake pakean dinesna sewang-sewangan. Anu jadi ‘gegeden’ di lembur marake pakean saragamna, anu jadi patani oge teu tingaleun maka saragam patanina (pakean paranti ka kebon ngan beresih, pacul katut dudukuy cetok). Anu jadi tukang dagang teu poho kana daganganana. Ti lembur keneh geus ngabring ka kacamatan.

Waktu Si Acim saparakanca datang ka kacamatan teh geus der upacara. Maranehna neangan tempat anu uih, di handapeun tatangkalan tonggoheun lapang maen ball. Di dinya lain ngan ukur maranehna wungkul, tapi loba oge nu lianna. Ngahaja meureunan neangan tempat anu jangkung reujeung uih supaya bisa nempo ka sakurilingeun lapang katut bisa dariuk rineh.

Sanggeus upacara, nincak kana pawai pembangunan. Masing-masing desa mintonkeun kaonjoyanana, supaya bisa jadi anu pangunggulna jeung jadi jawara. Jalma-jalma ngalabring ti jalan beh kulon, nuju ka tengah lapang ka hareupeun panggung paranti juri nganiley. Jalma-jalma teh mani ngaleut garinding, sagala dipake reujeung sagala dibawa. Aya anu mawa papayon anu eusina mararodel. Jalma ngalabringna teh jiga anu dikomando, leumpangna katut gayana sarua sarua reujeung babaturan anu sagrupna. Golongan patani ngantay patani wungkul, ibu-ibu pangajian ngabring reujeung rombonganana, barudak sakola oge teu tingaleun ngalabring sarombonganana. Tapi tetep, tiap desana mah mararisah.

“Cim. ari ti desa urang iraha nya?” Ceuk Si Omon ka Si Acim anu cicing di gigireunana.

“Duka teh teuing atuh nya. Da teu katempo kalangkang-kalangkangna acan.” Tembal si Acim teu kireum-kireum.

“Ih, maneh mah. Ditanya sabener-bener teh.” Si Omon keuheul.

“Ih, lain kitu. Da kuring oge teu apal. Teuing bagean ka sabaraha atuh. Da anu tiheula mah desa batur.” Si Acim ngupahan.

“Ceuk bapa kuring mah cenah bagean kaopat.” Si Duyeh milu nyarita.

“Kaopat nya…?” Si Acim mencrong ka Si Duyeh.

“Heueuh….” Tembal si Duyeh.

“Lila keneh atuh nya….” Si Omon melong ka rombongan jalma anu nuju ka tengah lapang.

“Nya lila pisan jigana mah. Tempo wae. Eta abringan jalma mani loba kituna. Mani ngaleut panjang pisan. Sakitu rarekepna teh, jigana mah acan sadesa-desa acan nya anu dinileyna oge.” Ceuk si Acim daria.

“Heueuh. Eta wae budak sakolana oge masih keneh jauh kitu.” si Atok anu ti tadi cicing, ngilu mairan.

“Jigana mah nepikeun ka beurang.” Si Omon ngarahuh.

“Nya urang tungguan wae atuh. Sing sabar. da engke oge bakal kabagean desa urang oge.” Si Duyeh ngupahan.

“Heueuh. Lain maneh hayang sangu tumpeng lain?” Si Acim nanya ka Si Omon.

“Nya puguh atuh.” Si Omon cenghar.

“Mun kitu mah sing sabar wae. Sanajan ngaleutna nepikeun ka iraha, najan nepikeun ka lohor urang tungguan wae atuh. Da engke oge bakal kabagean desa urang oge.”

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s