Carita Mulang


Mun urang miang kade ulah poho kana mulang
Miang lain arek cicing salilana
Miang kanu deukeut atawa kanu anggang
Miang sakeudeung atawa lila
Hiji waktu mah tetep kudu mulang

Teu aya miang lamun moal mulang
Miang reujeung mulang eta sapasang
Apalkeun ti mana asal miang
Supaya henteu nyasar lamun mulang
Mawa hasil meunang tatandang

Siga manuk reujeung sayang
Siga sato nu asal reujeung bakal ka kandang
Siga sarangka tempat neundeun pakarang
Siga basisir tempat indit jeung balik pamayang
Arek susah atawa senang


(Dicutat tina: http://www.facebook.com/amid.abdul.malik.imanuddin?v=app_2347471856&ref=profile#!/note.php?note_id=315660826893)

Jenis-jenis Soket Prosesor


Soket prosesor berkembang sesuai dengan perkembangan dari prosesor itu sendiri. Mulai dari generasi pertama sampai dengan generasi terakhir, perubahan dari prosesor terutama perubahan fisiknya sangat mempengaruhi dari perkembangan soket prosesor.

Perkembangan prosesor khususnya generasi atau arsitektur Intel x86 dimulai dari prosesor 8086/80186 sebagai generasi awal prosesor. Sampai sekarang ini perkembangan prosesor sudah menacapai generasi Core i. Perkembangan soket prosesor ini bisa dilihat dari bentuk dan jumlah pin atau kaki dari prosesor itu sendiri. Generasi awal prosesor, soket yang digunakan masih berjenis DIP (Dual Iline Package), sementara sekarang sudah menggunakan soket LGA (lang Grid Array).

Perkembangan dari soket prosesor (juga slot) itu sendiri adalah sebagai berikut:

No Nama Soket/Slot Jenis Prosesor Kemasan Prosesor Jumlah Pin Kecepatan Bus
1 DIP 8086/8088 DIP 40 5/10 MHz
2 PLCC 80186/280286/80386 PLCC 68, 132 6-40 MHz
3 Soket 1 80486 PGA 169
4 Soket 2 80486 PGA 238
5 Soket 3 80486 PGA 237
6 Soket 4 Pentium PGA 273
7 Soket 5 Intel Pentium, AMD K5, IDT WinChip C6, IDT WinChip 2 PGA 320
8 Soket 6 80486 PGA 235
9 Soket 7 Intel Pentium, Intel Pentium MMX, AMD K6 PGA 321 50-66 MHz
10 Super Soket 7 AMD K6-2, AMD K6-III Rise mP6, Cyric MII PGA 321 66-100 MHz
11 Soket 8 Intel Pentium Pro PGA 387 60-66 MHz
12 Slot 1 Intel Pentium II, Intel Pentium III Slot 242 66-133 MHz
13 Slot 2 Intel Pentium II Xeon Slot 330 100-133 MHz
14 Soket 463, Soket NexGen NexGen Nx586 PGA 463
15 Slot A AMD Athlon Slot 242 100 MHz
16 Soket 370 Intel Pentium II, Intel Celeron, VIA Cyric III, Via C3 PGA 370 66-133 MHz
17 Soket 462/Soket A AMD Athlon, AMD Duron, AMD Athlon XP, AMD Athlon XP-M, AMD Athlon MP, AMD Sempron PGA 462 100-200 MHz
18 Soket 423 Intel Pentium 4 PGA 423 100 MHz
19 Soket 478/Soket N Intel Pentium 4, Intel Celeron, Intel Pentium 4 EE, Intel Pentium M PGA 478 100-200 MHz
20 Soket 495 Intel Celeron PGA 495
21 PAC418 Intel Itanium PGA 418 133 MHz
22 Soket 603 Intel Xeon PGA 603 100-133 MHz
23 PAC611 Intel Itanium 2 PGA 611
24 Soket 604 Intel Xeon PGA 604 100-266 MHz
25 Soket 754 AMD Athlon 64, AMD Sempron, AMD Turion 64 PGA 754 200-800 MHz
26 Soket 940 AMD Opteron, AMD Athlon 64 FX PGA 940 200-1000 MHz
27 Soket 479 Intel Pentium M, Intel Celeron M PGA 479 100-133 MHz
28 Soket 939 AMD Athlon 64, AMD Athlon 64 FX, AMD Athlon X2, AMD Opteron PGA 939 200-1000 MHz
29 Soket T/LGA 775 Intel Pentium 4, Intel Pentium D, Intel Celeron, Intel Celeron D, Intel Pentium XE, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Xeon LGA 775 1600 MHz
30 Soket 563 AMD Athlon XP-M PGA 563
31 Soket M Intel Core Solo, Intel Core Duo, Intel Dual-Core Xeon, Intel Core 2 Duo PGA 478 133-166 MHz
32 Soket J/LGA 771 Intel Xeon LGA 771 1600 MHz
33 Soket S1 AMD Turion 64 X2 PGA 638 200-800 MHz
34 Soket AM2 AMD Athlon 64, AMD Athlon 64 X2 PGA 940 200-1000 MHz
35 Soket F AMD Athlon 64 FX, AMD Opteron LGA 1207
36 Soket AM2+ AMD Athlon 64, AMD Athlon X2, AMD Phenom PGA 940 200-2600 MHz
37 Soket P Intel Core 2 PGA 478 133-266 MHz
38 Soket 441 Intel Atom PGA 441 400-667 MHz
39 Soket B/LGA 1366 Intel Core i7 LGA 1366
40 Soket AM3 AMD Phenom II, AMD Athlon II PGA 941 200-3200 MHz
41 Soket H/LGA 1156 Intel Core i5, Intel Core i3 LGA 1156

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_socket

Bagean-bagean Kolecer


Kolecer anu oso dipake arulin teh mun ditataan mah ngabogaan bagean-bagean sewang-sewangan. Tegesna, eta anu dijadikeun kolecer anu diadegkeun atawa ditanggerkeun teh ngabogaan ngaran sewang-sewangan.

Kolecer anu ditanggerkeun dina tangkal kai

Bagean-bagean dina kolecer anu umum aya teh nyaeta:

  1. Kolecer, nyaeta bagean anu muter. Ieu mangrupakeun bagean anu pangutamana. Kolcer ieu bisa dijieunna tina kai atawa awi. Bisaoge dijieunna tina daun saperti saun kalapa.
  2. Barungbung. Mangrupakeun bagean anu jadi tempat muterna kolecer. Diteundeunna di tengah-tengah kolecer. Biasana dijieunna tina awi anu alus jeung kuat. Ukuranana oge leutik teu gede-gede teuing, ari panjangna mah kumaha kandelna kolecer.
  3. Gagang. Gagang jadi tempat neundeun barungbung, kolecer muterna teh dina gagang kolecer. Gagang ieu dijieunna bisa tina awi bisa tina kai.
  4. Solobong. Jadi tempat neundeun gagang. Solobong ieu dijieunna tina awi anu kuat. Solobong ieu diteundeunna dina tatangger.
  5. Bubuntut. mangrupakeun bagean anu ditempatkeun manjang di tukangeun kolecer.
  6. Kikiping. Mangrupakeun rarangken dina bubuntut supaya kolecerna gampang dina nyanghareupan angin.
  7. Tatangger. Tihang paranti neundeun kolecer supaya jangkung. Biasana mah tina awi leunjeuran. Bisa hiji bisa oge loba, gumantung kana kolecerna. Lamun kolecerna gede mah biasana tatanggerna teh tina sababara leunjeur awi. Bisa oge tatanggerna teh ditalikeun kana tatangkalan.

Adean Ku Kuda Beureum


Tatanggana si Acim anu nelahna Mang Ubay tacan lila ngumbara ka kotana teh. Ngumbara ka kotana teh reujeung pamajikanana. Cenah mah di dayeuhna teh digawe reujeung pejabat di Propinsi. Ngan duka teh teuing jadi naon-naonna mah. Jeung masih keneh ceuk beja, cenah mah digawena teh lamun ka mamana pasti tumpak mobil wae. Naha arek ka kantor atawa arek ka tempat wisata, cenah teu weleh tumpak mobil. Mangkaning mobilna teh mobil anu kakara sababaraha bulan kaluar ti deler.

Basa lebaran kamari manehna katinggali agul pisan. Balik lebaran ka lemburna teh mani gaya. Dangdanan mani beda reujeung saacaanna ngumbara ka dayeuh. Papakean anu dipakena teu weleh kameja reujeung calana panjang. Teu poho deui, balikna teh mawa mobil anyar tea. Nempo plat nomerna mah urang dayeuh pisan ieu mah, lain dayeuh anu leutik-leutik. Mani herang keneh mobilna oge. Sanajan jalan anu nuju ka lembur si Acim teh sakitu gorengna, nanjakna lumayan netekna, batuna garinjul keneh, sanajan geus diaspal oge geus garugus eta jalan aspalna teh, teu weleh dijajal ku eta mobil.

Manehna teu lila di lemburna teh. Di lemburna teh ngan ukur dua poe. Kitu oge pas balik ka lemburna teh telat sapoe. Batur mah baralikna teh sapoe saacan lebaran, manehna mah balikna teh sapoe sanggeus lebaran. Poean kaopatna manehna geus balik deui ka dayeuh. Cenah mah manehna teh masih keneh aya pigaweeun di tempat gawena.

Ngan kaayeunakeun, kakara nyaho. Yen manehna teh digawena jadi supir pribadi saurang pejabat di propinsi. Mobil anu dipake ka lembur teh mobil dununganana, lain mobil manehna. Manehna balik ka lembur teh sanggeus jajap heula dununganana, terus miang ka dayeuhna oge manehna teh ngajemput deui dununganana.

Hehelikopteran


Hehelikopteran teh mangrupakeun kaulinan barudak anu arek nyarupaan kana helikopter. Ngan bedana teh mun helikopter mah mun kolecerna muter, helikopterna naek ka luhur, sedengkeun hehelikopteran mah murag ka handap bari muter.

Hehelikopteran teh biasana mah ngagunakeun kekembangan atawa bungbuahan anu lamun murag osok muter. Aya sababarah rupa tatangkalan anu buahna atawa kembangna bisa muter. Diantarana wae buah mahoni, kembang tisuk jeung buah tongtolokan. Tiluanana oge lamun murag teh osok muter.

Cara maenna teh nyaeta lamun kembang tisuk jeung buah  tongtolokan mah ngagunakeunana teh hijian, tina sabuah atawa sakembang teh kudu weuteuh teu beunang dipisah-pisah atawa dilaanan. Kembang tisuk hijian teh biasana mah osok dialung-alung ka luhur. Pas muragna biasana mah osok muter. Ari muterna osok sarua jeung muterna jarum jam lamun ditempo ti luhur mah.

Kembang mahoni

Sedengkeun lamun buah mahoni mah anu osok dialung-alungna teh nyaeta siki katut jangjangna. Buah mahoni anu geus kolot terus ligar, osok mancawura siki-sikina teh. Tah anu osok dipake heureuyna mah nyaeta siki reujeung jangjangna. Eta sikina teh osok dialung-alung lamun hayang muter pas muragna. Ari muterna mah aya anu ka katuhu aya oge anu ka kenca.

Ari buang tongtolokan oge sarua, dialung-alung. Pas muragna teh osok muter.

Mangpaat ieu Kaulinan Barudak

Mangpaat tina kaulinan ieu, nyaeta mun seug ditengetan mah bisa dipake pikeun ngalap elmu perkara helikopter. Kumaha carana supaya helikopter teh bisa ngapung kualatan make kolecer. Naon pakaitna antara kolecer reujeung gelebugna angin. Kumaha cara ngamangpaatkeun angin pikeun kahirupan.