Carita Baheula jeung Ayeuna


Indung anu ngakandung
Salapan bulan langkung
Dipikanyaah dipidangdung
Euweuh indung anu nguyung pundung
Sanajan kadang aya anu embung

Bapa anu ngayuga
Ihtiar neangan beaya
Saban poe teu weleh nyatria
Kumaha jeung kumaha
Supaya anakna jadi jalma

Gubrag ka dunya pada mapag ku pangbagea
Utun inji geus atra aya
Pada mulasara pada nampa
Pada-pada hayang boga carita
Rundayan hirup anu mula

Dirawu dipangku, nini aki boga incu
Dipuja didama-dama, indung bapa boga putra
Papada galumbira sadaya tatangga
Jabangbayi geus salamet gubrag ka dunya
Jadi jalma harepan sakumna warga

Koceak dengek teu beunang dicarek
Teu nempo di kolot eukeur kerek
Meusmeus ngarenghik, hayang nyapek
Teu nyadar kana kaayaan kolot, ku sangeunahna dewek
Untung kolot mah rido reujeung daek

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/topic.php?uid=38027927709&topic=10083&perpage=30&last_page=1&hash=03316b9f615bb4b9975dcee3700daf41#!/note.php?note_id=305768596893)

Hirup Teh Lir Ibarat Anu Keur Nyawah


Jadi inget kana wejangan pun guru. Cenah, hirup manusa teh lir ibarat anu keur nyawah. Naha naon pakaitna atuh antara hirup jeung nyawah teh?

Mun dititenan wah jalma anu nyawah teh pasti ngabogaan kahayang atawa tujuan anu kudu hasil atawa nyata di akhir nyawahna. Nu matak patani nyawah teh pasti ngabogaan maksud. Maksudna patani migawe cape-cape nyawah teh kumaha supaya bisa panen pare. Malahan harepan anu leuwihna mah bisa panen anu kacida mucekilna. Hasilna kacida alusna pisan. Ulah nepikeun ka kaserang hama, komo deui mun parena hapa mah. Eta mah teu pisan dipiharep.

Jadi, patani dina nyawahna teh ngabogaan maksud hayang panen pare anu alus, beuneur parena.

Supaya bisa hasil pamaksudanana, patani kudu apal kana cara-cara nyawah anu alus. Nu utamana mah nyaeta dina nyiapkeun binih pare. Da nu ngaranna hasil mah biasa gumantung kana binihna heula. Mun hayang hasilna alus, tangtuna oge binihna kudu alus oge. Jadi modal mimiti dina nyawah teh nyaeta binih pare anu alus. Terus oge anu mangaruhan teh nyaeta taneuh reujeung caina (lahan). Taneuh reujeung cai anu cukup, eta anu dipiharep. Ulah nepikeun ka loba teuing cai, komo banjir mah. Kitu deui ulah nepikeun ka saat cai atawa kagaringan. Sanggeus kitu tinggal ngolah lahan supaya bisa dipelakan pare, naha arek diwuluku atawa dipacul.

Dina cara melakna oge, patani kudu apal carana melak pare (tandur). Awahan antara hiji binih jeung binih sejenna kudu sarua jeung aturan anu alus.

Dina salila nungguan panen, pare teh ku patani henteu diantepkeun sakahayangna wae. Tapi dipiara supaya jadina alus. Mun aya hama dibasmi hamana. Mun keri, dibere gemuk supaya subur. Mun pinuh ku jujukutan, dirambet heula sawahna. Jadi saacan dipanen, pare teh tetep wae dipiara ku patani tea. Mun mangsana geus beuneur hejo, komo deui beuneur koneng mah, patani teh osok nungguan sawah da bisi parena dihakanan ku manuh.

Aya sababaraha perkara atawa hal anu kapetik ku patani salila nungguan panen. Da nu ngaranna panen mah pastina oge kaala hasilna teh di tungtung atawa di akhir. Salila nungguan panen, patani osok beubeunangan anu memang teu pernah disiapkeun ti mimitina keneh. Beubeunangan teh misalna wae genjer atawa bengok. Taneman ieu bisa dimangpaatkeun ku patani/panyawah. Nu padahal mah patani teh teu pernah ngahajakeun melak atawa nanem eta genjer. Nu lianna, aya oge impun atawa lauk laleutik. Dina nungguan sawah panen, dina miara pare osok loba lauk leutik atawa impun anu bisa diala pikeun saharitaeun, pikeun bekel nungguan panen. Padahal mah sarua keneh, patani teh teu pernah melak eta lauk. Kadang aya oge belut jeung tutut, anu sarua bisa dimangpaatkeun keneh. Eta kabehanana bisa langsung dimangpaatkeun, henteu kudu nungguan panen pare.

Ari hirup jalma kumaha atuh…?

Hirup jalma oge sarua. Jalma hirup di dunya ieu teh pasti ngabogaan tujuan atawa maksud. Tujuan anu bakal kaala di tungtung atawa di akhir. Tujuan anu kudu bisa kaala tur alus jeung matak senang bungah. Tujuan ieu ngan hiji jeung diteundeun di tungtung. Satutas tujuan ieu taya deui tujuan sejenna.

Terus oge dina nyiapkeun kumaha supaya tujuan eta bisa kaala, mangka jalma kudu ngabogaan binih anu bener jeung alus. Binih eta kudu dipelak dina tempat anu cocok atawa bener. Sanggeus dipelak, mangka teu meunang ditinggalkeu kitu wae, tapi kudu dipiara, digemukan mun keri, kudu dibasmi hamana mun aya hama.

Naon atuh tujuan manusa hirup teh? Naon anu jadi maksud manusa hirup di dunya teh?

Tujuan utama pikeun hirupna jalma teh nyaeta Rido Allah. Eta mangrupakeun tujuan pangakhirna, tujuan anu utama. Taya deui tujuan sejen pikeun kahirupan jalma. Da eta tujuan anu panggedena jeung panungtunganana mah. Rido Allah anu aya engke di akhir teh taya deui kajaba ti Sawarga. Jadi tujuan utama pikeun jalma hirup teh taya deui kajaba ti Sawarga. Kitu oge pikeun jalma anu apal.

Terus, naon atuh binihna teh supaya bisa panen Rido Allah engke di akhir? Manusa hirup di dunya ieu teh dibere binih pikeun dipelakeun jeung dipiara, nyaeta Akidah. Eta mangrupakeun modal hirup anu pangawalna dibikeun ka jalma. Jalma gubrag ka dunya teh samemehna ditanya heula perkara akidah ieu. Sanggeus akidahna bener, manehna kakara digubragkeun ka dunya.

Tah binih ieu teh kudu dipelak di tempat anu cocok, di tempat anu bener supaya eta binih atawa akidah teh bisa jadi kalayan alus. Da teu sambarangan tempat bisa dipelakan. Kitu deui pikeun melakeun Akidah ieu. Akidah bisa jadi kalawan mulus banglus di tempat anu memang pitempateunana.

Sanggeus melakeun eta binih di tempat anu bener, kakara bisa nungguan panen. Ngan salila nungguan panen ieu, jalma kudu ngaroris atawa miara jeung nempoan eta pelak. Teu beunang diantep kitu bae. Da sanajan binihna geus bener, terus tempatna geus bener oge, lamun henteu dipiara mah moal bisa panen kalawan mucekil atawa sakumaha anu dipikahayang. Bisa-bisa teu hasil atawa teu bisa panen. Jadi jalma masih keneh ngabogaan tugas pikeun miara eta tatanen.

Dina salila miara eta tatanen, eta jalma pasti bakal beubeunangan perkara anu bisa dimangpaatkeun pikeun sahariteun atawa pikeun hirupna di dunya, hirup anu nungguan panen. Eta beubeunangan teh bisa langsung dimangpaatkeun pikeun bekel nungguan panen.

Mengenal Motherboard Komputer PC


Motherboard merupakan komponen yang penting dalam sebuah sistem komputer khususnya komputer PC. Motherboard berbentuk papan sirkuit tempat bersatunya atau berhubungannya komponen-komponen penyusun sebuah komputer.

Berdasarkan artikel yang dimuat wikipedia, sebuah motherboard adalah papan sirkuit yang menjadi pusat bagi sistem komputer modern yang di dalamnya ditanamkan berbagai komponen yang menyusun sistem komputer yang sangat penting, dan juga menyediakan konektor sebagai tempat untuk menghubungkan komponen lainnya (periferal). Motherboard kadang disebut juga dengan mainboard, systemboard, atau di dalam sistem komputer Apple disebut juga logicboard. Motherboard juga suka disingkat dengan nama mobo.

Di dalam motherboard menyediakan rangkaian sirkuit yang menghubungkan berbagai komponen penyusun motherboard tersebut. Motherboard untuk komputer PC biasanya memiliki komponen mikropsosesor tersendiri, memori utama dan komponen penting lainnya, setidaknya memiliki tempat untuk memasang komponen tersebut yang memang bentuknya sangat spesifik. Sementara untuk komponen eksternal lainnya biasanya bisa dipasang atau dihubungkan melalui port yang umum yang bisa digunakan oleh berbagai peralatan eksternal lainnya atau melalui kabel. Namun dengan perkembangan teknologi integrasi, banyak periferal yang asalnya hanya bisa dihubungkan melalui port atau kabel, bisa diintegrasikan secara langsung ke dalam motherboard seperti kartu suara dan kartu VGA.

Sumber: http://www.motherboardpro.com/popup_image.php?type=D&id=36&title=DFI%20CM64-AL%20%20%28ROHS%29%20Socket%20370%20New%20Motherboard&area=C

Komponen terpenting yang menyusun motherboard adalah chipset yang mendukung prosesor yang bisa dipasang pada motherboard tersebut. Chipset ini yang mengatur hubungan antara prosesor dengan berbagai jenis saluran (bus) dan komponen lainnya. Chipset ini sangat menentukan kemampuan dan fitur dari sebuah motherboard. Dan chipset tertentu biasanya hanya mendukung prosesor tertentu juga.

Motherboard modern, setidaknya memiliki komponen-komponen berikut:

 1. Minimal memiliki sebuah soket atau slot untuk memasang prpsesor.
 2. Slot tempat memasang memori utama.
 3. Chipset yang menghubungkan prosesor dengan memori utama dan bus periferal.
 4. Memori non-volatil yang menyimpan program BIOS atau firmware.
 5. Penghasil clock untuk membangkitkan sinyal clock untuk mensinkronkan kerja seluruh komponen.
 6. Slot ekspansi untuk memasang komponen eksternal tambahan. Slot ini berhubungan dengan sistem melalui bus yang ditangani oleh chipset.
 7. Konektor daya untuk menerima daya atau power ke dalam sistem komputer/motherboard.

Nyadap Gula Kawung (Bagean Ka-1)


Hiji pagawean anu bisa dijadikeun jalan ngahasilkeun teh nyaeta nyadap. Pikeun sabagean urang lembur mah nyadap teh lumayan nguntungkeun oge. Tina hasil nyadap teh bisa dipake pikeun napakah sapopoe.

Tapi, ketang teu salilana nguntungkeun.

Nyadap teh asal kecapna mah tina sadap. Sadap basa Sunda beda jeung sadap Bahasa Indonesia. Kecap sadap dina Basa Sunda mah biasa dipake, hususna, pikeun jalma anu ngala lahang tina tangkal kawung atawa kalapa. Aya oge kecap sadapan, hartina tempat atawa bagean tina tangkal anu disadap, tempat kaluar cai anu disadap tea.

Perkara naha aya hubunganana antara kecap sadap dina Basa Sunda jeung sadap Bahasa Indonesia, anu harti jerona mah jiga sarua wae, eta mah jigana aya pakuat-pakaitna. Kadua kecap bisa ngabogaan harti megat hal atawa perkara saacan nepi ka tempat tujuanana. Nyadap dina Bahasa Indonesia mah, megat informasi naon eusina. Sedengkeun nyadap basa Sunda mah nyadap teh megat cai tina tangkal saaacan kaluar tina tempat kaluarna.

Balik deui kana nyadap anu jadi pagawean nyaeta ngala cai tina tangkal, hususna tangkal kawung. Nyadap dina tangkal kawung mah tujuanana teh nyaeta ngala cai tina cupat buah kembang kawung atawa anu disebut langari. Samemeh langari ligar jadi buah, cupatna atawa biasa disebut oge leungeun kawung teh dipapas atawa diteukteuk supaya bisa kaluar caina. Cai anu diala ieu disebutna teh lahang. Lahang mangrupakeun bahan anu baris diolah jadi gula beureum.

Ngan dina ngala lahang ieu teu sagawayah kitu wae, da aya cara-cara anu biasa dipake saacaanna ngala lahang teh.

Saacan prak-prakana teh aya bahan anu kudu diayakeun. Bahan anu biasa digunakeun teh diantarana wae:

 1. Paninggur, osok dipake pikeun ninggur leungeun kawung (cupat atawa dahan tempat ranggeuyan langari ngagarantung). Paninggur biasana dijieun tina tangkal kai, tangkal nangka, supaya kuat lila. Wangunana jiga gada, aya paneunggeul jeung paranti nyekelan.
 2. Lodong, wadah tina leunjeuran awi surat. Panjangna kira-kira sabeuteung kolot. Buku-bukuna dibolongan kajaba buku anu di dadasar atawa di handap. Tuntung luhur biasana dicowakan sabeulah terus make tali pikeun ngagantungkeun lodong kana leungeun kawung tea.
 3. Sigay, leunjeuran awi anu panjang anu dipake pikeun naek kana tangkal kawung. Awi anu osok dipake biasana mah awi tali. Tiap luhureun buku osok dibolongan, anu gedena ngaleuwihan jempo suku. Tujuanana teh pikeun tempat titincakan anu nyadap waktu keur naek.
 4. Peso Sadap, bedog atawa peso anu osok dipake pikeun ngeureut leungeun kawung. Wangunan pesona beda jeung peso biasa. Peso ieu mah rada gendut jeung pondok.
 5. Tali Aisan, tali anu dikuribengkeun kana tangkal kawung ngan rada logor. Tujuanana teh pikeun nahan awak anu nyadap mun eukeur di luhureun tangkal kawung.
 6. Raru, dangdaunan tina tangkal raru anu osok digunakeun pikeun campuran lahang. Saacan lodong ditandekeun kana leungeun kawung, lodong teh diasupan daul raru.

Panjang Lengkah, Pondok Lengkah


Mangsa lulus SD, adina si Acim, nyaeta si Onah henteu diteruskeun sakolana teh. Sedengkeun mangsa si Acim lulus sakola SD, manehna mah ku kolotna dititah neruskeun sakola ka SMP. Sanajan lumayan jauh oge manehna teh neruskeun sakola ka SMP anu aya di Kacamatan, anu jauhna teh kira-kira genep kilo. Sanajan hoream neruskeun oge manehna teh teu burung daek sakola ka SMP.

Ngan tetep wae aya anu ngaganjel dina hate manehna teh. Kunaon adina henteu neruskeun sakolana. Padahal pan adina mah lumayan rada pinter oge. Beda jeung manehna anu kawentar rada bodo. Naha atuh kolotna teh bet mentingkeun manehna tibatan anu jadi adina.

Matak panasaran….

Tapi si Acim teu daek wakca balaka ka kolotna.

Nincak sakola di SMP manehna kakara manggihan pijawabeunna teh. Kira-kirana pijawabeun dina mas’alahna teh. Cenah ceuk guru Basa Sunda di SMP, aya babasan lalaki mah panjang lengkah, sedengkeun awewe mah pondok lengkah.

Lalaki mah bebas arek ka mana wae oge, moal teuing melang moal kacida hariwangna pikeun kolot. Sanajan jauh oge lalaki mah masih keneh bisa ngajaga diri, ngajaga awak.

Sedengkeun ari nu ngaranna awewe mah, kolot teh osok loba pikahariwangeun. Sieun ku ieu sieun ku eta. Loba kasieun. Sieun teu bisa ngajaga diri jeung jaga awak. Matak budak awewe mah mending di imah wae teu kudu jauh-jauh teuing iinditan, komo nepikeun ka tempat anu jauh bari henteu dibarengan ku dulur atawa anu baris ngapingna mah.