Manusa


Manusa anu ngaku jadi manusa
Ulah ngan ukur ngarasa jadi manusa
Manusa anu taya hartina, manusa anu ngan ukur ngarasa manusa ceuk dirina
Manusa anu hirupna ngan saukur eukeur hirup di dunya
Manusa anu ngan saukur hayang hirup di dunya bari jeung teu ngarti kana kahirupan salaku manusa

Manusa kudu hirup beri jeung apal kana kamanusaanana
Manusa anu apal kana dirina,
Manusa anu apal kana saha dirina, apal kana asalna jeung apal arek ka mana lalampahan saterusna
Manusa anu nengetan dirina, anu tangtuna bakal apal kana Pangeranana
Manusa anu ngaji kana dirina, manusa anu apal kana jati dirina

Manusa lain ngan ukur hirup pikeun hirup di dunya
Tapi manusa anu bener-bener apal kunaon jeung kudu kumaha hirupna
Manusa anu apal jeung ngalaksanakeun naon anu jadi tugas kamanusaanana
Manusa anu bener-bener jadi manusa, sakumaha anu dipikayahang kunu nyieun manusa
Manusa anu bener-bener apal yen manehna teh makhluk anu sampurna
MANUSA anu sabener-benerna MANUSA

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/amid.abdul.malik.imanuddin?v=app_2347471856&ref=profile#!/note.php?note_id=302833956893)

Jadi Manusa Sagemblengna


Manusa diciptakeun teh jadi mahluk anu sampurna, anu ngabogaan pangleuleuwih tibatan mahluk Allah nu sejenna saperti Malaikat jeung Jin. Sampurna dina dedegan, oge sampurna dina bekel (fitrah) anu dibikeun langsung ku Allah. Manusa ngabogaan jasad anu sampurna pikeun ngalakonan hirupna di dunya. Manusa ngabogaan akal pikeun mikir jeung milih anu kudu dipilih. Manusa ngabogaan hate jeung nafsu.

Manusa gubrag ka dunyana teh bari dibere modal pikeun ngalumangsungkeun kahirupanana. Modal anu pangmimitina dipiboga ku manusa teh nyaeta fitrah, suci beresih tina kokotor jeung sagala dosa. Kaasup dina kayakinanana oge masih beresih, ngaku yen Pangeran manehna teh Allah.

Tapi sanggeus gubrag ka dunya, taya anu ngajamin manehna teh bakal tetep dina kaayaan suci beresih. Da nu ngaranna dunya mah pinuh ku gogoda. Loba jalma anu teu bisa ngajaga dirina supaya beresih tina dosa. Pangpangna ngajaga kayakinan ka Pangeranana. Loba jalma anu kasasaran, katipu ku kaayaan dunya, ku kani’matan dunya. Teu saeutik jalma anu ngorbankeun kayakinanana pikeun ngudag dunya, ngudag harta, ngudag tahta jeung wanoja. Parandene kitu teu saeutik oge jalma anu bisa ngajaga kayakinanana. Sanajan dibibita ku kani’matan dunya anu sakitu matak poho kana wiwitan, kana asalna.

Manusa digubragkeun ka dunya teh tangtuna oge ngabogaan tujuan atawa tugas anu kudu dijalankeun di dunya ieu. Da teu ujug-ujug Pangeran teh nyiptakeun ciciptaan, mun euweuh maksudna mah. Jadi manusa digubragkeun ka dunya teh pasti ngabogaan tujuan.

Naon atuh tujuan manusa digubragkeun ka dunya teh?

Ceuk guru mah, cenah, manusa diciptakeun ka dunya teh supaya ibadah. Sakumaha dina Quran disebutkeun, yen tujuan Pangeran nyiptakeun manusa jeung jin teh taya deui pikeun ibadah. Jadi tujuan manusa hirup di dunya teh taya deui iwal ti pikeun ibadah. Mun henteu ibadah tangtuna oge teu saluyu jeung tujuan manehna hirup di dunya salaku manusa. Da ciciptaan Pangeran anu disebut manusa mah tugasna teh ibadah.

Ceuk guru nu lianna, cenah, tujuan manusa diciptakeun teh nyaeta supaya jadi kholifah di dunya ieu. Jalma teh ngabogaan tugas pikeun ngokolakeun ieu dunya. Jalma teh ngabogaan tugas pikeun jadi wakil Pangeran di dunya anu ngamakmurkeun anu ngolah dunya ieu. Anu ngaranna wakil, tangtuna oge kudu turut-tumut kanu ka anu diwakilanana. Ceuk anu diwakilanana kitu, mangka kudu kitu. Ceuk anu diwakilanana kudu kieu, mangka kudu kieu.

Jadi manusa anu bener-bener jadi manusa teh, nyaeta jalma anu hirupna pikeun ibadah jeung jadi wawakil Pangeran dina ngokolakeun dunya ieu.

Kacai Jadi Saleuwi Ka Darat Jadi Salebak


Si Acim ngabogaan adi nu ngan ukur hiji-hijina. Ngaranna teh si Onah. Umurna bedana teu pati jauh, ngan ukur beda dua taun. Ayeuna si Acim kakara nincak umur sapuluh taun, sedengkeun adina nyaeta si Onah geus nincak dalapan taun. Sakolana beda sakelas. Ngan bedana teh lumayan pikaseurieun oge. Adi si Acim mah geus nincak kelas tilu SD, sedengkeun si Acim sorangan kakara nincak kelas dua. Tapi, da teu aneh oge, mun nempo pasipatan si Acim.

Sanajan kaelehkeun ku adina di widang palajaran di sakola, si Acim teu jadi eraan atawa teu payaan. Duanana oge katempona teh runtut raut sauyunan. Sanajan adina teh kelasna saluhureun, tapi tetep wae ngaranna ka adi mah, tetep adi. Kitu deui sabalikna. Mun indit ti imah ka sakolakeun osok babarengan, balikna oge kitu keneh. Mun boga PR, si Acim teu era tatanya ka adina.

Kaayaan di imahna oge sarua keneh. Runtut raut sauyunan wae. Tara harak ka dulur, komo mun kudu silih ceuceub mah. Nya ari baeud ka dulur mah biasa, da eta mah ngan ukur sakeudeung, tara lila. Geus teu baeud deui mah biasa wae apet deui.