Tanda Kanyaah Tinu Jadi Bapa


Tanda kanyaah tinu jadi bapa
Papatah anu tetep aya
Nganteng na dadasar dada
Laku lampah ka mamana
Omat ulah aya codeka

Ulah lamur paur kanu jadi batur
Ulah seueur saur tanpa bukur
Ulah ngan saukur nutur-nutur anu teu kaukur
Komo deui nepi kagugusur
Kudu akur jeung dulur, kudu nyaur anu jujur

Ulah mokaha dina pameta
Ulah ulah daek kaperdaya
Ulah neangan anu matak cilaka
Salametkeun jiwa reujeung raga
Naha ayeuna atawa jaga

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/amid.abdul.malik.imanuddin?v=app_2347471856&ref=profile#!/note.php?note_id=300560746893)

Cikaracak Ninggang Batu, Laun-laun Jadi Legok


Jalan paranti ka leuweung gerot teh ngaliwatan rungkun awi tali di tempat anu rada lengkob. Di dinya lumayan rada iuh linduh. Kusabab rada lengkob, tempat matak tiis jeung tenang. Mun arek niiskeun pikiran mah bisa tinggal cicing heula wae di dinya.

Di tempat eta teh, duka kumaha, kacida tengtrem ayenma. Hiliwirna angin anu nebak ka dangdaunan komo deui daun awi kadengena matak tenang kana hate. Komo deui mun bari nengetan sosoraan anu arang langka mah. Aya sora manuk tikukur ti beh kidul, di tempat anu rada luhur.

Em….

Di deukeuteun rungkun awi tali teh aya gawir tina batu cadas, anu pinuh ku lukut. Tandana kabaseuhan wae ku cai anu ngocor dina eta cadas. Da sabenerna mah dina cadas teh teu weleh ngaluarkeun cai nyusu anu terus ngocor ka beh hilir nyambung ka walungan. Ngan caina dina cadas eta mah leutik, da katempona ngan ukur rembes  baseuh wungkul. Sanajan kitu lamun heug dikocorkeun mah dijadikeun hiji, tangtuna oge rada ayaan caina teh.

Di beh handap eta cadas aya lukut anu gomplok. Tuntungna jadi tempat muragna eta cai nyusu. Sanajan muragna eta cai teh ngan ukur sakeclak-sakeclak, tapi terus-terusan. Eta cai anu murag teh ninggang kana batu gede anu aya di handap. Mun ditengetan mah, muragna teh kira-kira sarenghapan jalma dina sakali murag. Anu jadi heran, dina urut ngeclakna eta cai teh, jadi aya tapakan. Aya logak anu rada leutik. Teuing tapak naon. Piraku ku cai anu ngan ukur ngeclak bisa ngabolongan batu anu sakitu teuasna….

Dalah dikumaha deui geningan, da kitu buktina. Sanajan mun dipikir saheulaanan mah teu kaharti eta kaayaan teh. Tapi mun ditengetan deui mah bisa wae. Ku dileukeunan mah taya hal anu teu bisa. Lila-lila mah sanajan teuas oge teu burung bisa legok.

Hal ieu bisa diibaratkeun ka jalma anu memang susah dina hiji hal. Tapi lamun dileukeunan mah hiji waktu tangtu bisa.

Peperangan


Peperangan.

Asal kecapna tina perang. Mangrupakeun kaulinan barudak anu osok rame. Biasana dipaenkeunana ku barudak lalaki, sanajan buda awewe oge euweuh anu nyaram. Dina kaulinan ieu mun kateterusan osok jadi gelut. Kusabab teu adil dina ngajalankeun aturan maen peperangan atawa kusabab asa kaelehkeun, atawa oge kasigeung.

Peperangan biasana dipigawe ku dua grup. Sagrupna bisa saurang atawa leuwih. Eta mah kumaha barudakna wae. Dina milih grupna bisa ngagunakeun aturan jumlah masing-masing grupna sarua atawa beda. Milih anak buah grupna, bisa kusabab dimana cicingna atawa imahna, atawa oge bisa ku babaturan raketna dina ulin sapopena, bisa oge kualatan dibagi rata.

Dina peperangan ieu bisa ngagunakeun sababaraha pakarang atawa bebedilan. Anu biasa digunakeun mah diantarana wae pepeletokan, bedil tina karet geulang jeung dahan tangkal sampeu, kekembangan anu osok narapel dina buuk atawa baju, atawa oge bebedilan tina dahan cau anu teu make pelor. Salian ti eta bisa oge ngagunakeun ketepel atawa sumpit. Ngan make nu ieu mah langka, da bisi nyeri kana awak mun keuna teh, jeung bisi cilaka. Mun arek oge, pelorna digenti. Mun make sumpit, pelor anu dipakeuna  henteu seukeut, tapi diganti make buah saliara.

Dina ngalaksanakeun maenna, biasana milih tempat anu rada nenggang, bisa dikebon atawa di buruan anu lega. Utamana wae anu loba tempat pikeun nyumput jeung lumpat pikeun silih udag. Tapi eta oge kumaha bedil atawa pakarang anu digunakeunana. Mun pakarangna make karet geulang jeung tangkal sampeu mah biasana neangan anu deukuet jeung kebon sampeu, supaya gampang mun beakeun pelor. Mun maen peperanganana make kekembangan anu matak napel, biasana di jalan atawa di kebon anu rada loba kekembangan anu dipakena. Mun make pepeletokan, nya bisa make tempat di kebon atawa buruan. Mun pelor anu dipakena buah saliara, nya neangan tempat anu aya buah saliara. Tapi sanajan kitu, sabenerna mah perkara tempat bisa bebas. Da nu ngaranna pelor mah bisa disadiakeun samemehna masing loba.

Dina aturan maenna, dina peperangan mah aya basa katembak terus paeh. Anu katembak sanajan henteu nyeri, kuduna mah paeh atawa eleh jeung teu bisa maen deui. Eta aturan awalna mah. Tapi dina prak-prakanana mah osok aya bedana. Anu katembak kadangkala tara terus paeh atawa eleh, jadi bisa maen deui atawa maen terus. Kusabab kitu, dimimitina kudu jelas heula aturan maenna supaya engkena henteu jadi pecogregan jeung pasalia. Anu tungtungan jadi pahereng-hereng terus kamalinaan jadi wae garelut.

Bodo Alewoh


Si Acim teh geus kawentar di kampung mah jalmana teh teu pinter-pinter teuing. Sakolana oge telat, babaturan ulinna anu sapantaran mah geus sakarola manehna mah acan sakola. Manehna kakara asup sakola sanggeus umur dalapan taun. Ngan nyakitu tea, da manehna teh teu pinter-pinter teuing, di sakolana teh remen dititah nangtung di hareupeun kelas. Komo sanggeus kelas asup kelas lima mah. Loba PR anu kudu dipigawe di imahna. Ditambah deui mun kudu ngerjakeun soal dina bor mah.

Tapi sakitu oge, masih keneh aya untungna manehna teh. Mun teu bisa remen tatanya. Ieu tea, eta tea, naon tea. Ngan pikeun jalma anu teu apal mah, manehna teh osok disaruakeun jeung jalma anu osok hayang sagala nyaho, sagala ditanyakeun.

Untungna wae kolotna ngartieun kana pasipatan anakna nu hiji ieu mah. Da anakna nu sejen mah lumayan rada nyongcolang oge, naha di lemburna naha di sakolana. Malahan mah, adina si Acim, nu ngaranna si Onah mah apanan sakolana teh saluhureun, beda sakelas jeung manehna. Ari si Acim mah kakara asup ka kelas hiji, ari si Onah mah naek ka kelas dua.

Kolotna, da ngaranna oge ka anak, tetep wae teu weleh ngajurung jeung mere sumanget  pikeun terus diajar di sakola. Pepeling tinu jadi kolotna teh, cenah, ulah era arek tatanya. Mun teu ngarti atawa acan nagrti, tong era tanyakeun wae ka guru. Kudu balaka jeung terus terang, tong cicing bae. Da arek ngarti atawa henteu oge tetep pikeun si Acim. Kitu cenah piwejang kolotna si Acim teh.