Hayang Asup ka Sawarga, (Naha) Cukup ku Sholat (?)


Nu jadi cekelan teh hadits Nabi (saur pun guru):

“Anu pangheulana dihisab di poe Kiamat teh Sholat. Lamun Sholatna bener, bakal bener amal-amalan nu sejenna. Lamun goreng Sholatna, bakal goreng amal-amalan nu sejenna.”

“Sholat teh tihangna agama. Sing saha jalma anu ngadegkeun sholat, hartina geus ngadegkeun agamana, jeung sing saha jalma anu ninggalkeun sholat, hartina geus ngarugrugkeun agamana.”

Tambahanana teh:

Sholat teh mun dina angka mah lir ibarat angka hiji, sedengkeun amal nu sejenna teh lir ibarat angka nol. Mun sholatna diamalkeun, eta jalma ngabogaan niley hiji. Mun salian ti sholat, eta jalma osok ngamalkeun puasa, mangka eta jalma teh ngabogaan niley 10. Mun ditambahan deui ku zakat, nileyna jadi 100. Mun ditambahan deui ku osok ngabantuan jalma sejen dina kahadean, nileyna jadi 1000. Jeung saterusna.

Ku eta cekelan teh rarasaan mah geus panceg ngabogaan kayakinan yen bakal asup ka sawarga. Asal saratna entong ninggalkeun Sholat. Jadi mun henteu ninggalkeun sholat, pasti wae bakal asup ka sawarga.

Tapi, aya nu jadi kapanasaran naha bener kitu…? Mani gampang pisan geningan asup ka sawarga teh…. Da rarasaan mah pira oge ngalaksanakeun sholat, naon susahna…. Mun kitu mah pastina oge bakal loba jalma anu asup ka sawarga teh. Kuring oge bisa atuh mun kitu mah.

Tapi pamadegan ieu teh aya salahna, saur pun guru. Da nitahna oge ngadegkeun sholat, lain ngan ukur ngalaksanakeun sholat. Naon bedana kitu ngalaksanakeun jeung ngadegkeun…?

Saur pun guru keneh, mun ngalaksanakeun mah ngan ukur padu ngalaksanakeun wungkul, ngan ukur seja ngalaksanakeun kawajiban, supaya lunas kawajiban wungkul. Sedengkeun mun ngadegkeun mah, sagala hal anu aya dina sholat teh dipraktekeun dina kahirupan sapopoena, sholatna teh bakal mangaruhan kana kahirupan di luar sholatna.

Ngan aya hal anu tacan kakedalkeun atawa ditanyakeun. Mun dina wangunan anu jadi tihangna teh lir ibarat sholat, naon atuh anu jadi pokona atawa pondasina. Terus oge, naon cirina mun agama geus ngadeg….

Tina 1000 Ngan 1 Nu Asup Sawarga


Aya hiji hal anu jadi pikiran mangsa keur leutik. Pikiran ieu aya pakaitna jeung kahirupan engke di akherat. Saur pun guru, anu bakal asup ka sawarga (surga) teh ngan ukur saurang tina sarebu urang jalma.

Hartina anu asup ka sawarga teh ngan ukur saeutikan. Mangkaning di lembur teh jumlah jalmana henteu nepi ka sarebu. Lima ratu oge teu manjing. Mun kitu mah meureunan mun kuring hayang asup ka sawarga teh kudu ngelehkeun jalma salembur ditambah ku sababaraha lembur tatangga.

Sedengkeun sakumaha anu diajarkeun ku pun guru, anu bakal asup ka sawarga teh ngan ukur jalma anu sholeh. Anu ngabogaan harti meureunan anu bakal asup ka sawarga teh jalma anu pangsholehna. Saurang jalma anu pangsholehna tina jalma anu jumlahna 1000 teh bakal asup ka sawarga. Sedengkeun sesana anu jumlahna 999, bakal ka mana nya…? Mun henteu asup ka sawarga tangtuna oge bakal asup ka naraka.

Ari kuring kumaha…? Kuring mah rumasa acan sholeh-sholeh acan. Ngaji oge masih keneh belang betong.

Disanghareupkeun kana kanyataan anu kitu teh, nya lumayan rada peunggas harepan. Taya harepan deui bisa asup ka sawarga teh, da anu kudu dielehkeunana oge guru ngaji kuring tangtuna oge, tacan kolot-kolot nu sejenna. Ditambah deui meureunan guru-guru di sakola (SD).

Tapi harita mah teu jadi pikiran anu kapapanjangan, da tacan pati ngarti pisan.