Bebedil


Bebedil, asal kecapna tina Bedil. Jadi bebedil mangrupakeun pagawean anu dina ngalaksanakeunana make bedil. Ari bedil anu dipakena mah biasana bedil angin.

Bebedil teh biasana mah dipake pikeun pagawean jalma dina ngala atawa neangan sabangsaning manuk atawa bajing kadang oge osok aya anu bebedilna teh pikeun ngala lutung. Manuk atawa bajing atawa lutung anu kapanggih biasana diala ku jalan ditembak make bedil angin tea.

Tempat bebedil biasana di jero leuweung anu masih keneh loba manuk jeung bajing atawa lutung. Ari manuk anu osok diala diantarana wae manu cangehgar/kasintu, manuk dudut, jeung manuk sejenna anu kaasup manuk rada gede. Sabangsaning manuk piit mah tara diala, da sakali nembak oge pastina remuk ku pelor. Jadi moal kaala dagingna.

Jalma keur ngeceng manuk make bedil

Tempat bebedil biasana mah geus maneuh di tempat anu aya tangkal bungbuahan anu osok didaharan ku manuk atawa bajing.

Ngabedilna di tempat khusus  anu nyamuni supaya henteu kanyahoan atawa katempoeun ku manuk atawa bajing anu arek diala.

Beubeunanganana, nya lumayan wae mun keur pareng alus mah. Balik ka imah teh beubeunangan manuk atawa bajing pikeun deungeun sangu sakulawargaeun. Sedengkeun mun beubeunanganana lutung mah osok dibagi ka tatangga, da moal beak dua tilu poena. Mun keur pareng apes, nya tara beubeunangan. Sanajan teu beubeunangan (meunang manuk atawa bajing), kadang ti leuweung teh osok beubeunangan perkara nu sejenna, naha arek suluh atawa bungbuahan.

(Gambar meunang nginjeum ti http://minegenesis.wordpress.com/)