Istilah dina Tatanen


Dina widang tatanen aya istilah-istilah anu remen dipake. Istilah-istilah anu osok dipake dina tatanen di kebon diantarana wae:

 1. Ngabukbak. Muka kebon atawa leuweung anu masih keneh loba tatangkalan pikeun dijadikeun lahan anu bakal dipelakan atawa dipake tatanen.
 2. Ngabaladah. Memener tempat atawa lahan anu arek dijadikeun tempat tatanen.
 3. Nyacar. Meresihan lahan anu arek dijadikeun tempat tatanen tina jujukutan jeung tatangkalan.
 4. Babad. Sarua jeung nyacar. Bedana, mun babad mah biasana make bedog, sedengkeun nyacar mah biasana make congkrang atawa arit.
 5. Ngahuru. Meuleuman tatangkalan meunang nyacar atawa babad.
 6. Ngadurukan. Meuleuman jukut jeung tatangkalan sesa ngahuru nepikeun ka beresih.
 7. Macul. Ngolah taneuh supaya lalempur kucara dipancongan make pacul.
 8. Ngawuluku. Ngolah taneuh ku jalan make tanaga sapi anu narik wuluku.
 9. Nemprang. Ngarempu-rempukeun taneuh anu masih keneh guluntungan meunang macul. Biasana make pacul.
 10. Ngarag. Miceunan sabangsaning akar-akaran tina taneuh meunang macul atawa nemprang.
 11. Ngaseuk. Nyieunan liang dina taneuh make aseuk (tongkat anu tungtung handapna diseukeutan) pikeun dipelakan bibinihan sabangsaning suuk atawa pare.
 12. Muuhan. Ngasup-ngasupkeun binih pepelakan kana liang meunang ngaseuk.
 13. Ngamalir. Nyieun jalan cai di kebon supaya ulah ngaganggu kana pepelakan.
 14. Ngagemuk. Merean gemuk kana pepelakan.
 15. Nyaangan. Ngalaanan jujukutan anu minuhan kebon anu dipelakan.
 16. Ngoyos. Sarua jeung nyaangan.
 17. Ngored. Miceunan jujukutan ti kebon make kored.
 18. Nyemprot. Ngabasmi hama pepelakan make panyemprot.
 19. Tunggu. Ngajaga kebon supaya ulah aya anu ngaganggu.
 20. Panen. Ngala pepelakan anu geus umurna diala.
Kebon pikeun tatanen
Kebon pikeun tatanen

Sedengkeun istilah anu osok dipake di lahan anu baseuh atawa sawah diantarana wae:

 1. Ngawuluku. Ngolah taneuh sawah make wuluku anu ditarik ku sapi atawa munding.
 2. Tebar. Nyieun pabinihan atawa melakeun binih saacanna dipindahkeun ka tempat melakna (sawah).
 3. Tandur. Melakeun binih pare ti tempat tebar ka sawah.
 4. Ngarambet. Miceunan jukut anu minuhan sawah supaya ulah ngaganggu pelak pare.
 5. Beuneur hejo. Kaayaan pare anu geus eusian tapi masih keneh warna hejo.
 6. Beuneur koneng. Kaayaan pare anu geus meujeuhna alaeun, geus beuneur atawa aya eusian jeung geus warna koneng.
 7. Dibuat. Ngala pare anu geus usumna diala.

Sakadang Maung jeung Sakadang Bagong


Kacaritakeun di hiji leuweung ganggong simagongong, aya bagong keur anakan. Eta bagong teh keur huleng jentul wae bangun ngemu kabingung. Pangna kitu lantaran poe eta manehna kudu nedunan jangji ka Sakadang Maung, nyaeta masrahkeun anakna.

Hiji waktu manehna kungsi dikerekeb ku Sakadang Maung. Harita Sakadang Bagong ceurik. “Sing karunya bae ka kuring, Sakadang Maung! Kuring teh geus kolot, dagingna oge tangtu nya liat nya kelang. Kieu bae, engke lamun anak kuring geus lahir, ku kuring rek dibikeun ka andika. Tangtu dagingna empuk tur pelem.”

Ngadenge caritaan Sakadang Bagong kitu, Sakadang maung teh teu tulus ngerekeb. Hiji waktu manehna rek datang deui, nagih jangji.

Nya harita, waktu Sakadang Bagong geus anakan, manehna kudu nyumponan jangjina. Tapi piraku aing rek tega mikeun anak ka Sakadang Maung? Kumaha akalna sangkan anak aing teu tulus dihakan? Sakadang Bagong terus uleng mikir, neangan piakaleun.

Keur kitu aya Sakadang Peucang nyampeurkeun.

“Ku naon andika bet kawas nu keur bingung kacida, Sakadang Bagong?” Sakadang Peucang nanya. Gorolang Sakadang Bagong nyaritakeun ku naon pangna manehna baluweng poek pipikiran.

Sakadang Peucang ngahuleng sakedapan. Teu lila pok nyarita: “Euh gampang atuh ari kitu mah. Andika ulah hariwang, keun kumaha kuring bae. Urang neangan akal sangkan anak Ki Silah salamet tina panandasa Sakadang Maung. Dagoan heula di dieu, kuring rek neangan Sakadang Landak!”

Sakadang Peucang ngaleos. Teu lila oge geus ngurunyung deui dibarengan ku Sakadang Landak. Manehna terus ngajak indit ka hiji guha.

Tepi ka guha nu dituju, sakadang Peucang metakeun akalna. Sakadang Landak kudu asup ka jero guha, ngaringkuk di nu rada poek. Buluna anu kawas cucuk teh kudu dipuridingkeun. Sakadang Bagong kudu cicing di lawang guha, ngabageakeun Sakadang Maung lamun engke ngurunyung. Ari manehna kadua anak Sakadang Bagong rek nyarumput di nu buni.

Teu lila Sakadang Maung geus rentang-rentang datang. Ti kajauhan oge geus ngagerem, nyingsieunan Sakadang Bagong. “Mana anak sampean teh, Sakadang Bagong?” cek Sakadang Maung bari jungang-jengong.

Sakadang Bagong antare nembalan: “Tuh, di jero guha. Tah geuning katenjo ti dieu oge, ngaringkuk di juru. Pek ayeuna kuring masrahkeun, nedunan jangji ka andika. Didaharna ulah dilila-lila, teureuy bae sakaligus, sing ulah kadenge ceurikna. Jig geura sampeurkeun, kuring rek indit heula, teu kaduga nenjona.”

Sakadang Maung nenjo rarat-reret ka jero guha. Enya bae katenjoeun aya nu ngaringkuk di juru. Awahing ku atoh bari teu kuat hayang geura ngerekeb, gabrug bae nu ngaringkuk teh dirontok, disamualkeun. Puguh bae cucuk landak teh rungseb manggang sungutna. Sakadang Maung gegerungan, sungutna baloboran getih. Diutah-utah oge landak teh teu daekeun kaluar, da cucukna naranceb pageuh pisan. Antukna Sakadang Maung teh paeh. Sakadang Landak ngurumuy kaluar tina sungutna.

Sakadang Bagong kacida bungaheunana. Anakna salamet. Manehna nganuhunkeun pisan ka Sakadang Peucang anu geus mere pitulung ka dirina. Kitu deui ku Sakadang Landak oge manehna kahutangan budi.

Sakadang Peucang jeung Sakadang Landak tuluy arindit deui ninggalkeun Sakadang Bagong.

Ngibik


Sanajan budak keneh, teu jadi halangan pikeun nurutan kolot. Hiji pagawean anu osok diturutan ku barudak tina kabiasaan kolot-kolotna teh nyaeta ngibik. Istilah ngibik teh mangrupakeun sesebutan pikeun pagawean ngumpulkeun suluh tina tatangkalan (lain suluh anu laleutik, tapi suluh anu garede, paling leutik teh saukuran pigeulang leungeun) terus ditumpukeun ngawangun wangunan kotak anu ukuranana (kagigir, katukang jeung kaluhur) teh sameteran (kadang mah ngan ukur 90 sentian). Nya ngibik teh sapertina mah asalna tina kibik. Sakibik teh sarua jeung eusi anu ukuranana sameter kubik.

Kibikan suluh

Eta suluh anu dikumpulkeun teh maksudna mah pikeun dijual ka bandar tukang ngumpulkeun suluh pikeun jualeun deui ka pabrik anu nyieunan kenteng. Nya hasil tina ngibik teh lumayan oge. Da harga sakibikna teh waktu harita mah kira-kira 15 rebuan.

Ari suluhna bisa meunang ngala ti kebon kolot (da kolot mah moal nyaram, malahan mah aya anu ninitah supaya anakna diajar motekar atawa diajar mandiri) atawa meunang ti leuweung (sanajan henteu diidinan ku kahutanan oge). Sakumaha ngala suluh pikeun nyoloh atawa nyuluhan hawu, dina ngala suluh pikeun kibikeun oge raramena mah ngala jeung ngakutna babarengan jeung babaturan ulin. Meh aya batur henteu keueung mun sorangan mah. Jeung deui lamun babarengan jeung babaturan mah bisa bebas, henteu saperti babarengan jeung kolot (indung bapa).

Antara Dua Pilihan (Bagian 5)


Keterbukaan membawa pemahaman yang baru. Ketika mendengar ibadah, maka yang harus dipikirkan bukan hanya ibadah makhdhoh saja. Ada bentuk ibadah lain yang tidak termasuk ibadah makhdhoh. Setiap orang yang beribadah itu memiliki dasar untuk menjalankan perintah agama yang dipegangnya. Jadi dengan memeluk agama yang kuat, seseorang akan melaksanakan segala perintahnya yang biasa dikenal dengan nama ibadah.

Namun demikian terkadang tidak jarang orang yang terjebak pada pemahaman ibadah ritual saja. Dan berkaitan dengan ini, agama tidak hanya mengatur ibadah ritual saja. Ada bentuk ibadah yang lain. Dan Islam bukanlah agama ritual yang hanya mengatur bagaimana tata cara ibadah, bagaimana tata cara berhubungan dengan Rabb-nya. Islam juga mengatur hal-hal lain yang lebih luas. Segala hal tentang kehidupan, ada panduannya dalam Islam.

Dengan demikian, orang-orang yang melaksanakan ibadah itu setidaknya terbagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama hanya memegang agama sebagai panduan dalam beribadah saja, sementara dalam kehidupannya tidak memegang atau menggunakan panduan dari agama. Sementara kelompok lainnya menginginkan agar agama itu bukan hanya mengatur kehidupan ibadah ritual saja, namun semua aspek kehidupan itu harus berumberkan pada aturan agama. Jadi, kelompok ini memiliki keinginan bagaimana agar aspek kehidupan bermasyarakat itu berada dalam koridor aturan agama.

Mau memilih atau mendukung yang mana…? Pilihan berada pada diri masing-masing. Setiap orang memiliki pilihannya masing-masing. Tinggal bagaimana mempertanggungjawabkannya.

So, ada yang terjebak pada agama ritual semata…? Silakan tentukan pilihan selanjutnya.

Kadaharan tina Sampeu


Beuti  sampeu atawa leuwih gampangna disebut wae sampeu, bisa dijadikeun mangrupa-rupa kadaharan. Ti mimiti kadaharan anu teu perlu diolah heula nepikeun ka kadaharan anu kudu diolah nepi ka waktu anu sababaraha lila (sababarapa poe nepi ka didaharna). Sampeu bisa langsung didahar sanggeus dipesek heula tina cangkang katut kulumudna. Biasana mah mun lapar-lapar teuing, sampeu atah teh sok dijadikeun ganjel beuteung. Supaya beresih, leuwih hade dikumbah heula supaya ulah aya kokotor atawa panyakit. Sanajan kitu, teu nanaon mun ngan ukur kotor ku taneuh mah, da ngeunah oge mun lapar mah.

Beh dituna, sampeu teh salian ti didahar langsung, supaya rada alus mah, sampeu teh osok diasakan heula. Nya sahanteuna mun dibeuleum heula dina seuneu. Sampeu gelempengan anu acan dipesek teh langsung diasupkeun kana seuneu anu hurung. Ngan kade poho kudu dipalikeun supaya asakan rata luhur handap. Ciri asakna eta sampeu teh nyaeta mun dipencet karasa emoy atawa rada ngadelewo.

Sampeu teh bisa oge diasakanna kujalan dibubuy. Ngan saratna kudu aya atawa loba lebu dina durukanana. Sampeu teh dipesek heula. Terus diasupkeun kana lebu dina durukan terus diruang make lebu jeung areng. Ieu oge ulah poho pikeun malikeun bubuyan sampeu upaya ulah asak sabeulah. Asakna oge sarua keneh jeung meuleum sampeu, nyaeta mun karasa emoy.

Cara sejenna pikeun ngasakan sampeu teh nyaeta dikulub atawa diseupan. Sampeu teh dipesek heula terus dipotong-potong panjangna kira-kira sacuruk. Sampeu anu gede mah biasana dibeulahan jadi dua. Terus diberesihan, terus diseupan atawa dikulub.

Cara ngadahar sampeu anu nikmat mah nyaeta didaharna sakalian jeung ngadahar gula beureum. Mun henteu kitu, sampeu asak (meunang meuleum atawa ngulub/nyeupan) diasupkeun kana wedang anu arek diasakeun (arek jadi peueut) supaya amisna nyerep kana jero sampeu. Nikmat pisan karasana…. [Jadi waas keueur di lembur]

Sedengkeun kadaharan anu asalna tina sampeu meunang ngolah mah lumayan loba oge. Diantarana wae: opak sampeu, kiripik sampeu, gudiblag, peuyeum sampeu, comro (oncom dijero), colenak, jeung rea-rea deui.

Sampeu, Pepelakan Sagala Mangpaat


Saha anu teu wawuh kana tangkal sampeu…? Pikeun urang lembur mah asa harianeun mun teu apal teh. Tangkal sampeu mah mangrupakeun pepelakan anu loba mangpaatna jeung kacida gampangna dina melak katut miarana. Saha wae oge asal boga tempat (lahan) jeung binih sampeuna, melak sampeu mah pasti bisa. Da kacida gampangna melak sampeu mah, teu kudu boga kabisa atawa kaahlian nanaon.

Kebon Sampeu

Melak sampeu mah ngan ukur tinggal nancebkeun tangkal sampeuna anu meunang neukteukan. Tangkal sampeu anu leunjeuran panjang teh diteukteukan kira-kira 25 sentian mah. Tangkal sampeu meunang neukteukan teh dipelakeun kucara ditanceubkeun dina taneuh (lahan). Renggang antara tangkal nu hiji jeung nu sejenna kira-kira sameteran. Jero nancebkan kira-kira satengahna tina jangkung tangkal sampeu anu jadi binih sampeu tea.

Dina ngurusna, teu jadi masalah. Da ngurusna mah teu susah. Diantepkeun atawa henteu dicaangan oge henteu jadi soal. Tapi, nya leuwih hadena mah dicaangan mun lahanna barala ku jujukutan.

Ari mangpaat tina sampeu teh lumayan loba oge. Ti mimiti dauna nepi ka beutina aya mangpaatna. Kaasup oge tangkal reujeung kembangna.

 1. Ari beutina, nya da tujuanna melak sampeu teh utamana mah hayang diarah beutina. Beutina bisa diolah jadi mangrupa-rupa kadaharan. Lumayan loba kadaharan anu asalna tina sampeu. Salian ti diolah oge, sampeu bisa langsung didahar. Salian ti sampeuna, kulumud sampeu oge bisa dimangpaatkeun jadi kadaharan (deungeun) sangu, ngaranna teh biasa disebut kadedemes. Duka teuing meunang ti mana ngaran eta teh. Duka pedah jiga jelema anu kadedemes meureunan, ka kulumud sampeuna wae nepi ka diarah.
 2. Daun sampeu anu ngorana, bisa diarah jadi lalab atawa deungeun sangu. Naha ngan ukur ku diseupan jadi coel sambel atawa digoreng. Sedengkeun anu geus kolotna bisa dijadikeun parab domba atawa parab kelenci.
 3. Dahan sampeu, bisa dipake kaulinan barudak. Dahan sampeu osok dijadikeun nyieun wawayangan atawa puputeran. Bisa oge dijieun kongkorong-kongkorongan. Mun peperangan make karet, dahan sampeu osok dipake pelorna.
 4. Kembang sampeu. Mun anu apal mah, kembang sampeu teh osok dipake deungeun sangu. Asal bisa ngolahna, kembang sampeu bisa dijadikeun kadaharan anu lumayan nikmat.
 5. Buah sampeu osok dipakeu hareureuy ku barudak.
 6. Tangkal sampeu. Salian ti dijadikeun bibit pelak sampeu, tangkal sampeu oge osok dijadikeun parab domba. Mun barudak mah osok ngarah busa dina jero tangkal sampeu dijadikeun rorokoan. Tangkal sampeu oge bisa dijadikeun suluh.

Kudu Bisa Ngaji


Ngaji, dina harti ngaji Quran geus jadi kabiasaan pikeun barudak mah. Komo deui mun geus sakola di SD. Da ti keur leutik keneh oge, saacanna asup ka SD teh, barudak osok dititah-titah pikeun ngiluan ngaji ku kolot-kolotna. Jadi geus jadi kabiasaan mun barudak ngaji teh. Anu henteu ngaji, kakara disebut henteu biasa.

Salian ti dititah ku kolotna oge, kana ngaji teh geus jadi kabutuh oge pangpangna di sakola. Da di sakola osok ditanya ku guru ngeunaan ngaji ieu. Naha osok ngaji atawa tara. Nu kangaranan geus ditanya ku guru mah, tangtuna oge aya maksud pikeun ngaroris nepi ka mana kabisa budak sakola ngeunaan bagbagan agamana. Leuwih dituna deui, mun tara ngaji teh meureunan bakal pada moyok ku babaturan sakelas. Mangkaning babaturan sakelas teh henteu ngan ukur babaturan salembur. Jadi bakal papada nyaho.

Kumaha atuh mun tara ngaji…?

Nya kudu ngaji…! Minimal bisa maca Al-Quran. Leuwih jauhna deui apal ngeunaan bagbagan agama, ngeunaan elmu-elmu anu aya pakuat-pakait jeung agama. Elmu ibadah, elmu beberesih, jeung elmu kumaha supaya jadi anak anu soleh anu babakti ka kolotna, ka guruna jeung akur ka sasama.

Aya oge budak anu era lamun dititah ngaji teh. Nya alesanana teh era cenah, da geus jebrog (geus gede). Piraku geus gede tacan bisa nanaon….

Saur pun guru mah, mun era ngaji mah cenah kudu mawa gula.

Naon maksudna nya…? Nepi kaayeuna, tacan kaharti naon maksudna…!