Ngaran Ukuran


Istilah anu aya patalina jeung ukuran lumayan lobana. Aya ukuran anu patali jeung panjang, aya oge ukuran anu patali jeung jangkung. Salian ti eta aya oge ukuran anu patali jeung lega. Ngan nu kudu jadi cekelan teh, dina ukuran ieu lolobana mah lain ukuran anu tetep tapi osok robah atawa osok beda-beda. Sababna mah tiap jelema ngabogaan ukuran atawa paranti ngukur sewang-sewangan anu tangtuna teh aya bedana.Dina istilah di handap ieu dijelaskeun istilah anu aya pakuat-pakait jeung ukuran. Rarangken hareup sa- nuduhkeun kana jumlah hiji.

 1. Sauted, nuduhkeun ukuran anu pondok pisan.
 2. Sabuku curuk, nuduhkeun ukuran anu panjangna saukuran buku ramo leungeun.
 3. Sacuruk, nuduhkeun ukuran anu panjangna saukuran ramo cukur.
 4. Saramo, nuduhkeun ukuran anu panjangna saukuran ramo leungeun.
 5. Sadampal, nuduhkeun ukuran anu panjangna saukuran dampal suku.
 6. Satampah, nuduhkeun ukuran anu panjangna saukuran dampal leungeun.
 7. Sajeungkal, nuduhkeun ukuran anu panjangna saukuran jeungkal (tungtung jempol nepi ka tungtung cingir mun dilempengkeun/dipentangkeun).
 8. Sasiku, nuduhkeun ukuran anu panjangna ti tuntung leungeun nepi kana siku.
 9. Saélo, nuduhkeun ukuran anu panjangna kira-kira 0,75 meter.
 10. Saicak, nuduhkeun ukuran anu legana saélo pasagi.
 11. Sadeupa, nuduhkeun ukuran anu panjangna ti tungtung leungeun nu katuhu nepikeun ka tungtung leungeun anu kenca lamun dilempengkeun/dipentangkeun.
 12. Satangtung, nuduhkeun ukuran anu panjangna atawa jangkungna saukuran jeung tangtungan jelema.
 13. Saleunjeur, nuduhkeun ukuran anu panjangna atawa jangkungna satangtungan tangkal, biasana mah pikeun awi anu geus diteukteuk tina puhu jeung congona.
 14. Sapotong, nuduhkeun ukuran anu pikeun sagala hal anu geus dipotongan. Panjangna meunang motong disebut sapotong. Ukuranana teu tangtu.
 15. Sataktak, nuduhkeun ukuran anu jangkungna sarua jeung taktak jalma.
 16. Satumbak, nuduhkeun ukuran anu panjangna saukuran jeung tumbak, kira-kira 3,77 meter.
 17. Sabata, nuduhkeun ukuran anu legana kira-kira 14 meter pasagi.
 18. Saareu, nuduhkeun ukuran anu legana kira-kira 100 meter pasagi.
 19. Sahektar, nuduhkeun ukuran anu legana 100 areu atawa 500 bata.
 20. Sabau, nuduhkeun ukuran anu legana kira-kira 7.096 meter pasagi atawa 500 tombak pasagi.
 21. Satungtung deuleu, nuduhkeun ukuran anu panjangna sakumaha deungdeuleuan jelema.