Naheunan Manuk


Baheula mah di lembur mah nu ngaranna manuk teh masih keneh loba. Ti mimiti manuk leutik (contona manuk piit) nepi ka manuk anu gede (contona manuk cangehgar), masih keneh aya. Manuk anu kacirina gampang dieupanan mah, mun nempo tapak ngupukna, nya manuk tikukur. Eta oge ceuk babaturan, da kuring mah ngan ukur mimilu wungkul.

Nya basa diajak ku babaturan pikeun naheunan manuk tikukur teh, daek wae. Da resep, jeung mun beubeunangan teh tangtuna oge bakal kabagean. Tempat naheunana geus ditangtukeun, nyaeta di kebon babaturan anu kabeneran loba tangkal cau. Ceuk nu ngajak mah cenah di kebon eta teh, di handapeun tangkal cau loba tapak ngupuk manuk. Cenah mah manukna teh manuk tikukur, da anu kadenge di deukeuteun kebon eta mah ngan ukur manuk tikukur.

Di kebon, kuring ngan ukur nempokeun kumaha carana nyieun paranti naheunan manuk. Paranti naheunana mangrupakeun eurad anu diteundeun dina palangkring. Mun manuk tea eunteup dina palangkring tangtuna oge palangkringna moal kuateun nahan beurat manuk tea, tuluy wae konci euradna leupas nu ngakibatkeun suku manuk anu napak kana palangkring kaeurad ku tali.

Di handapeun paranti naheunan, kitu oge di tempat ngupuk manuk tikukur tea, diawuran ku bangsal. Tujuanana supaya manukna resepeun ngadeukeutan kana eta palangkring atawa panaheunan. Kuring jeung babaturan mah nyarumput dina tempat anu nyamuni. Supaya teu katempoeun ku manukna.

Didagoan ti pabeubeurang nepikeun ka sorenakeun, euweuh hiji-hiji acan manuk anu eunteup kana panaheunan teh. Boro-boro manuk nu sejen, dalah manuk tikukur anu ti tadi beurang kadenge sorana teh, euweuh nyampeurkeun-nyampeurkeun acan. Poe harita mah gagal wae, teu beubeunangan. Sanajan kitu, kuring meunang oleh-oleh, kumaha carana nyieun paranti naheunan manuk.

Kabehdieunakeun, kakara katohyan, yen tempat anu lening jiga paranti ngupuk manuk tikukur handapeun tangkal cau teh lain urut ngupuk manuk tikukur. Tapi leningna atawa beresihna teh ku dahan cau anu geus peot anu ngagapuy kana taneuh terus katebak angin. Kusabab katebak angin jadi jiga anu meresihan taneuh handapeun tangkal cau. Jadi leningna teh lain tapak ngupuk manuk, tapi urut dahan cau….

Beu…!

Operasi pada Bilangan Biner


Setelah mengenal bilangan biner, maka yang selanjutnya harus dipahami adalah bagaimana mengoperasikan bilangan biner tersebut. Operasi-operasi pada bilangan biner dikenal dengan Aljabar Bool, karena diperkenalkan oleh George Bool. Karena hanya memiliki dua bilangan, maka yang dioperasikan tidak akan pernah keluar dari kedua jenis bilangan itu: 0 dan 1.

Pada dasarnya operasi-operasi logika pada bilangan biner (logika bool) melibatkan tiga operas yaitu penambahan, perkalian dan negasi, yang dalam bilangan biner dikenal dengan operasi OR, AND dan NOT.

Untuk memahami secara umum operasi-operasi pada Aljabar Bool, digunakan variabel-variabel yang isinya diambil dari salah satu nilai 0 atau 1. Operator yang digunakan dalam operasi ini adalah operator tambah (+) dan kali (.). Selain itu juga ada variabel yang dinegasikan atau dikomplemenkan, biasanya menggunakan tanda ‘, seperti a dinegasikan menjadi a’.

Di dalam Aljabar Bool, ada hukum-hukum dasar yang digunakan yaitu:

 1. Hukum Identitas
  • a = a
  • a’ = a’
 2. Hukum Komutatif
  • a . b = b . a
  • a + b = b + a
 3. Hukum Asosiatif
  • a . (b . c) = a . b . c
  • a + (b + c) = a + b + c
 4. Hukum Idempoten
  • a . a = a
  • a + a = a
 5. Hukum Negatif Ganda
  • (a’)’ = a
 6. Hukum Komplemen
  • a . a’ = 0
  • a + a’ = 1
 7. Hukum Interseksi
  • a . 1 = a
  • a . 0 = 0
 8. Hukum Union
  • a + 1 = 1
  • a + 0 = a
 9. Teorema De Morgan
  • (a . b)’ = a’ + b’
  • (a + b)’ = (a . b)’
 10. Hukum Distributif
  • a . (b + c) = (a . b) + (a . c)
  • a + (b . c) = (a + b) . (a + c)
 11. Hukum Absorpsi
  • (a . (a + b) = a
  • a + (a . b) = a
 12. Hukum Identitas Umum
  • a . (a + b) = a . b
  • a + (a . b) = a + b

(Sumber: http://www.tpub.com/neets/book13/54h.htm)

A + B = B + A

– A . B = B . A

Manusia yang Berharap


Harapan dan harapan, sangat diharapkan oleh manusia. Kadang harapan tinggal harapan, karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Harapan kadang menjadi kenyataan. Apapun itu, harapan tetap ada dalam diri manusia. Harapan yang bisa berarti doa dalam hati, harapan yang berarti permintaan dan permohonan, harapan yang berarti keinginan yang timbul, harapan yang berarti sesuatu yang harus dipenuhi.

Harapan…, begitulah harapan.

Setiap manusia memiliki harapan masing-masing. Hanya kadang ada perbedaan ke mana harapan itu digantungkan. Ada harapan yang digantungkan kepada Yang Maha Pemberi Harapan, namun ada juga harapan yang digantungkan kepada sesama makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Pemberi Harapan, baik kepada makhluknya yang terlihat maupun yang tidak terlihat.

Besarnya harapan juga berbeda-beda. Ada harapan yang sangat menggebu-gebu, harapan yang sangat diharapkan terwujud. Ada juga harapan yang sekedar harapan, mau terlaksana atau tidak itu bukan lagi urusannya. Ada juga harapan yang tidak memiliki harapan, sebagaimana air mengalir, itulah harapannya.

Bagaimana jenis harapannya juga, berbeda-beda. Ada harapan untuk kebaikan, baik bagi dirinya maupun bagi sesamanya. Namun, di sisi lain ada juga harapan yang diharapkan menjadi kenyataan hanya untuk kejelekan, baik kejelekan dirinya atau kejelekan sesamanya.

Apapun harapannya, harapan akan tetap ada dalam diri manusia.

Antara Dua Pilihan (Bagian 4)


“Dan Aku tidak Menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (Q.S. Adz Dzariyat (51): 56)

Sumber ketenangan telah aku temukan. Ternyata, aku (karena aku adalah seorang manusia) hidup ini untuk beribadah. Namun apa hubungannya dengan sekolahku…?

Kata guruku, ini kuncinya.

Ibadah itu terbagi dua ada ibadah Makhdhoh dan ada juga ibadah Ghoir Makhdhoh. Ibadah Makhdhoh adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah sementara Ghoir Makhdhoh adalah ibadah yang tidak langsung kepada Allah. Ibadah yang langsung kepada Allah contohnya Shalat, Shaum, Ibadah Haji dan lain sebagainya. Ibadah ini secara langsung ada perintahnya yang jelas dan tata cara yang jelas pula. Dan bisa juga disebut dengan ibadah ritual. Sementara ibadah Ghoir Makhdhoh, sangat banyak rupa dan jenisnya, karena yang termasuk jenis ibadah ini belum tentu dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Bisa saja ibadah Ghoir Makhdhoh ini adanya jaman ini, atau di saat ini.

Pada intinya adalah hidup manusia itu hanya untuk beribadah. Sementara Shalat dan Shaum, misalnya, tidak dilakukan tiap waktu, tiap detik. Masih banyak dan lebih banyak waktu yang digunakan untuk hal-hal selain Shalat. Jadi, karena hidup manusia itu untuk beribadah, maka seluruh waktunya harus ada nilai ibadahnya. Bukan hanya Shalat, Zakat, Puasa saja yang bernilai ibadah. Hal-hal di luar itu harus ada nilai ibadahnya.

Nah, bagaimana agar seluruh waktu hidup ini bisa. Ada dua hal yang harus dipenuhi agar apa-apa yang dilakukan oleh manusia (termasuk aku), bernilai ibadah.

Hal pertama, adalah niatnya. Apapun yang dilakukan harus diniatkan hanya untuk mencari Ridho Allah. Apapun pekerjaannya, niatkan hanya untuk mencari Ridho Allah.

Hal yang kedua, adalah tata caranya. Agar pekerjaan yang dilakukan itu bernilai ibadah jangan sampai melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah.

Jadi, kesimpulannya adalah aku bisa bersekolah dengan tenang. Sekolahku bisa bernilai ibadah. Aku harus menata sekolahku: niat aku sekolah bukan hanya mengejar ijazah, tapi yang utama adalah menuntut ilmu, menaati perintah orang tua. Setelah itu, kemudian cara-cara aku bersekolah jangan sampai melanggar larangan agama, misalnya berbohong (menyontek ketika ujian misalnya), dan larangan lainnya.